Smart digital helsekommunikasjon

Smart digital helsekommunikasjon

Beskrivelse av prosjektet

Helsesektorens kommunikasjon med pasienter er i økende grad mediert gjennom digitale tjenester. En fordel med dette er at helsearbeiderne kan nå pasienter både kollektivt og individuelt. Informasjonen om en helsetjeneste, behandling eller diagnose kan imidlertid være utilgjengelig, kompleks, med mange adressater, og dermed vanskelig å forstå.

Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv på språk, og et sosio-kulturelt perspektiv på læring, vil dette prosjektet søke å utvikle kunnskap og metoder for å evaluere hvordan helsepersonell kommuniserer med pasienter, og hvordan pasienter forstår det som blir kommunisert. Basert på denne kunnskapen skal prosjektet utvikle et digitalt undervisningsopplegg (en MOOC) om helsekommunikasjon for helsearbeidere. Prosjektet er tredelt: Del 1: en studie av hvordan helsepersonell bruker digitale verktøy i sin hverdagspraksis. Del 2: en studie av pasienters e-helse literacy Del 3: utvikling av et digitalt undervisningsopplegg i smart digital helsekommunikasjon. Den metodologiske tilnærmingen ved del 1 er etnografisk, med feltstudier, intervju, observasjon og dokumentanalyse, ved del 2 er spørreskjema basert på eHEALS, og ved del 3 er identifisering, testing og implementering av ulike relevante digitale læringsverktøy som skal inngå i MOOC´en. Brukerinklusjon skjer på alle nivå i den iterative utviklingsprosessen.

Prosjektet er forankret ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, ved Jan Gunnar Skogås, og Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital ved Erik Rødevand. Vertsinstitusjon for prosjektet er Instituttgruppe for helseinformatikk ved Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU. 

Prosjektinformasjon

Prosjektinformasjon

Samarbeidspartnere


Relaterte prosjekter

 

Forskningstema

 • Helsekommunikasjon
 • Digital helsekommunikasjon
 • Helseinformatikk
 • Medisinsk humaniora
 • e-helsekyndighet (eHealth literacy)

 

Finansiering

 

Prosjektgodkjenning

Research activity

person-portlet

Studenter

Referansegruppe

Referansegruppe

 • Pasient – og brukerrepresentant Olav Malmo
 • Medisinskfaglig ansvarlig for Digitale innbyggertjenester ved Direktoratet for e-helse, Maria Gjerpe;
 • prodekan undervisning og leder ved PLUS, Hilde Grimstad;
 • førstelektor og MOOC-ekspert ved Institutt for Informatikk og e-læring, NTNU, Svend Andreas Horgen;
 • professor ved Karolinska Institutet; Stockholm, Sverige, Sabine Koch;
 • professor ved Moray College i Elgin, Scotland, Grant Cumming
 • e-helse literacy-forsker, Flensburg University of Applied Sciences, Tyskland, Anna-Lena Pohl

TIdligere aktiviteter

TIdligere aktiviteter