Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse er et tverrfaglig nettverk som inkluderer forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, informatikk, design, medisin og helsefag.

Nettverket har i dag omtrent 20 aktive deltakere. Nettverket har mottatt likestillingsmidler fra NTNU, og forskernettverksmidler fra Forskningsrådet.

Vårt særlige fokus er anvendelse av teknologi for bedre helse og bedre helsetjenester. Dette er et område som forutsetter dialog og samarbeid på tvers av fagmiljø, fagsjargonger og kulturer, og med bred involvering på alle nivå i kunnskapsbyggingen.

Nettverket etablerer kontakt mellom forskere. Dette gjøres gjennom regelmessige møter og seminarer der vi diskuterer forskningsideer, og samarbeider om forskningsprosjekter og publisering. Videre er nettverket en verdifull arena for å gi støtte og tilbakemeldinger til hverandre når det gjelder karriereutvikling og faglig utveksling.

En målsetning med nettverket er dermed å bidra til flere kvinnelige professorer og flere kvinnelige prosjektledere for store, eksternfinansierte forskningsprosjekter. Samtidig ønsker nettverket å skape relasjoner til relevante fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt som jobber i skjæringsfeltet helse, kommunikasjon, teknologi og organisasjon.

Nettverket har vært ansvarlig for å arrangere den årlige workshopen Practical Aspects of Health Informatics, PAHI. 25 vitenskapelige artikler er publisert i de tre workshopenes proceedings som er utkommet. De vitenskapelige bidragene er basert på tverrfaglig samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

En utfordring i tiden framover er å utvide det nasjonale og internasjonale samarbeidet, og å sikre et bærekraftig fundament for nettverket gjennom planlegging av aktiviteter og formidling.

 

Kvinnenettverket på facebook

Mer informasjon om Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse finner du på nettverkets engelske nettside.

Facebook logo  Kvinnenettverket på facebook