Helsekommunikasjon i en digital hverdag

Helsekommunikasjon i en digital hverdag

God informasjonsformidling og kommunikasjon er en forutsetning for pasienters og brukeres tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tillitsforholdet er en grunnleggende premiss for et godt pasientforløp i helse- og omsorgstjenesten, og er en viktig pasientrettighet i Norge. Imidlertid viser tilbakemeldinger fra pasienter og brukere at informasjon og kommunikasjon er forbedringsområder. I postdoc-prosjektet "Helsekommunikasjon i en digital hverdag" studeres kommunikative praksiser i et pasientforløp ved et sykehus.

Strukturering av pasientforløp er et strategisk grep for å gjøre pasientforløp forutsigbare for pasienter og helsevesen. Limet i forløpene er informasjonsformidling og kommunikasjon mellom helsearbeidere og pasient. Et forutsigbart pasientforløp for pasientene innebærer at informasjonsformidlingen og kommunikasjonen mellom helse- og omsorgstjenesten og pasienter og brukere er adekvat på alle nivå, både i møtet med primær- og spesialisthelsetjenesten. Informasjonsformidling og kommunikasjon i komplekse, teknologiintensive organisasjoner er imidlertid ikke en enkel oppgave.

Helse- og omsorgssektoren er en arena som konstitueres av ulike kommunikative praksiser, for eksempel muntlige samtaler (lege-pasient-samtaler, ekspertsamtaler, leder-ansattesamtaler), skriftlige tekster (innkallingsbrev, informasjonsskriv, epikriser, prosedyrer) og bruk av medisinske teknologier og IKT-verktøy (røntgen, ultralyd, PACS, PAS, eResept, kurveløsninger). God kommunikasjon mellom enkeltpersoner og blant deltakere i tverrfaglige medisinske team er en forutsetning for at diagnostisering blir korrekt, for at behandlingen blir riktig og for at informasjonen ivaretas. Innføring av nye IKT-systemer, medisinske teknologier og velferdsteknologier fører til organisatoriske og arbeidspraktiske endringer.

En vellykket innføring av nye teknologier slik som IKT, medisinske teknologier og velferdsteknologier forutsetter kunnskap om de kommunikative praksisene teknologiene skal bidra til å ivareta. Derfor er kartleggingsstudier av virksomhetens kommunikative praksiser gjennom et pasientforløp nødvendig. Når man kjenner de kommunikative praksisene kan man gå målrettet inn i enkelt-case og undersøke hva som vil bedre eller forringe de etablerte praksisene.

Målet med dette postdoc-prosjektet er å generere kunnskap om kommunikative praksiser (som inkluderer teknologier i spesialisthelsetjenesten.)

Delmål 1 er å kartlegge kommunikative praksiser som følger et pasientforløp, fra informasjonen som angår pasientens henvisning fra fastlege, gjennom innleggelse og kirurgisk inngrep til utskriving og etterkontroll. Herunder inngår å kartlegge kommunikative praksiser som inkluderer IKT og medisinske teknologier, samt å definere et antall mønstereksempler på aktivitetstyper der de respektive teknologiene er representert.

Delmål 2 er å kartlegge deltakernes (helsearbeiderne og pasientenes) opplevelse av den muntlige og skriftlige teknologirelaterte kommunikasjonen i pasientforløpet.

Prosjektet er teoretisk og analytisk forankret i språkvitenskapelige og diskursanalytiske perspektiv på informasjonsformidling og kommunikasjon om helse.

person-portlet

Postdoktor

Heidi Gilstad
Førsteamanuensis
heidi.gilstad@ntnu.no
73551533
90122653