Forskning – Institutt for lærerutdanning

Skoleutvikling og utdanningsledelse

Illustrasjonsfoto_faggruppen SKULE

Faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse har som primær oppgave å utvikle og formidle handlingsorientert kunnskap for utvikling av skolen. Vi gjør dette gjennom forskning som responderer på problemstillinger som skolen og sentrale myndigheter reiser og gjennom undervisning rettet inn mot skoleledere. Vi bistår også skoler og skoleeiere i utviklingsarbeid.

Vårt hovedfokus er på ledelse, skoleutvikling, organisering av læreres arbeid og læringsprosesser i skolen. Vi arbeider tverrfaglig, og faggruppa har kompetanse innenfor pedagogikk, organisasjonslære, kunnskapsledelse, sosiologi, statistikk og filosofi. Flere av oss har mange års erfaring fra skolen.


Undervisningstilbud skoleledelse

Faggruppa har over 200 studenter. Våre viktigste undervisningstilbud er:

Master i skoleledelse (120 studiepoeng)

Nye studenter tas opp hvert år. I dag er ca. 100 studenter aktive på ulike nivå i masterstudiet. Undervisningen er samlingsbasert.

Rektorutdanningen (30 studiepoeng)

Utdanningen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Vi tar opp inntil 90 studenter per år fordelt på en gruppe i Trondheim og en i Tromsø.

Skoleledelse (30 studiepoeng)

Kurset gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Doktorgradskurs i vitenskapsteori og organisasjonslæring