Samtaler i skole og utdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Samtaler i skole og utdanning

Forskningsgruppa «Samtaler i skole og utdanning» er et nettverk for ansatte ved Institutt for lærerutdanning som er opptatt av forskning om samtaler i skole og utdanning. Et mål for forskningsgruppa er å styrke deltakernes metodiske og teoretiske kompetanse i samtaleanalyse, gjennom jevnlige analyseseminar, lesesirkel og prosjektutvikling. Vi ønsker å knytte til oss stipendiater, og å legge til rette for at flere masterstudenter kan bruke samtaledata som empiri for masteroppgaver. På denne måten vil vi bidra med didaktisk forskning og metodeutvikling ved institutt for lærerutdanning.

Forskning om samtaler i skole og utdanning kan favne ulike innfallsvinkler, som grovt sett kan omtales som

  1. Samtalen som didaktisk verktøy og
  2. Samtaleferdigheter som kompetansemål. 

Det første handler om at samtaler er et didaktisk verktøy som brukes svært mye: Lærere samtaler med enkeltelever, med helklasse, elever oppfordres til å samtale med læringspartnere og i grupper. Forskning her kan for eksempel dreie seg om hvordan en kan legge til rette for samtaler som er egnet for å fremme deltakelse, utforsking og læring. Tema her kan også være hvordan samtaler brukes til vurdering (muntlig eksamen, fagsamtaler) og til samarbeid og egenvurdering (utviklingssamtaler).

Det andre punktet handler om at samtaleferdigheter (og muntlige ferdigheter) er egne kompetansemål i skolen. Forskning her kan dreie seg om det å mestre samtaleformatet for å ta del i skolens læringsaktiviteter, men kan også knyttes til mer overordna mål, som at deltakelse i samtaler er grunnlaget for deltakelse i samfunnet og demokratiet som sådan.

Forskningsgruppa «Samtaler i skole og utdanning» inkluderer begge disse innfallsvinklene.

Vi jobber for at gruppa skal være flerfaglig, med deltakere som representerer flere av skolefagene. Per i dag har vi deltakere fra matematikk, norsk, pedagogikk og naturfag.