Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning

Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning

Praksis i den praktisk-pedagogiske utdanningen har et omfang på 70 dager, fordelt på to perioder i løpet av studieåret. Praksisopplæringen gjennomføres på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Praksis foregår vanligvis ved skoler i Trondheim og kommunene rundt.

Regler og prosedyrer

Prosedyrer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier

Rammeplaner og forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling og saksforberedelse gjelder. Disse retningslinjene omfatter alle bachelor-, master- og videreutdanninger med veiledet praksisstudier ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Generelt

Læringsutbytte, innhold, omfang og detaljert krav i det enkelte praksisemnet er nærmere beskrevet i fag- eller studieplanen for utdanningen, eventuelt i eget praksishefte eller håndbok, og er grunnlaget for vurdering av praksis. Som karakteruttrykk for praksisstudier brukes: bestått/ikke bestått. En student kan ikke påbegynne et nytt praksisstudium før forutgående praksisstudier er fullført med bestått resultat, med mindre annet fremgår av fag-/studieplan ved den enkelte utdanning.

Skikkethet

Skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studietiden jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Regler relatert til arbeidsliv/praksissted

Studenten skal i praksisstudiene rette seg etter vanlige normer og regler som gjelder arbeidslivet. Studenter i praksis faller inn under lov om yrkesskadeforsikringlov om skadeserstatning og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Studentene omfattes også av folketrygdlovens regler om yrkesskade.

Dersom praksisstedet har eget personalreglement, skal studenten rette seg etter de regler som regulerer atferd i tjenesten. Studenten er underlagt taushetsplikt nedfelt i gjeldende lov- og regelverk. Studenten skal være gjort kjent med bestemmelser om taushetsplikten og avgitt taushetsløfte i samsvar med lov om universiteter og høyskoler §4-6.

NTNU tar ikke ansvar dersom studenten forårsaker skade på materiell og lignende på praksisplassen. For å sikre seg mot å komme i et mulig ansvarsforhold dersom det skulle skje en skade, bør studenten som hovedprinsipp avstå fra å benytte bil eller annet materiell som tilhører ansatt eller pasient/bruker/elev/medelev på praksisplassen. Dersom slik bruk er forutsatt på en praksisplass, kan studenten kreve å få avklart ansvarsforholdene før oppstart i praksisperioden.

Studentene skal levere taushetserklæring og politiattest ved studiestart.

Tuberkuloseundersøkelse

Dersom en student har oppholdt seg minst tre måneder i et land med mye tuberkulose i løpet av de tre siste årene, må vedkommende undersøke seg for tuberkulose. Undersøkelsen skal gjøres tidligst to måneder etter at studenten er tilbake fra utenlandsoppholdet og før praksisopplæringa tar til. 

Før studenten går ut i praksis, må vedkommende vise fram gyldig tuberkulintest for Institutt for lærerutdanning. Testen må ikke være eldre enn tre måneder når den vises frem. Man må ta testen selv om man er vaksinert. 

Tuberkulintesten kan man blant annet gjøre ved Trondheim kommunes vaksinasjon- og smittevernkontor.

På Folkehelseinstituttet sine nettsider finner du informasjon om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.

Kravet om tuberkuloseattest har heimel i forskrift om tuberkulosekontroll.

Fravær

All praksis er obligatorisk. Fravær reduserer normalt ikke krav til praksis. Det henvises for øvrig til forskrift om studier ved NTNU, kapittel 5 og emnebeskrivelsene for praksis i de ulike studieprogrammene for lærerutdanningene ved NTNU.

Fremgangsmåte ved «mulig ikke bestått» og «ikke bestått» i praksisemner

Studenten skal ha et varsel om «mulig ikke bestått» praksis. Studenten skal ha skriftlig varsel om «mulig ikke bestått» midtveis («midtveisrapport») i praksisemnet. Varslet gis normalt enten av NTNUs representant eller praksisstedets representant i et møte. I møtet går man gjennom grunnlaget for «mulig ikke bestått» og beskriver hva som skal til av forbedringer for at studenten skal få «bestått».

Varslet skal inneholde:

 • Varsel om mulig ikke bestått praksis.
 • Begrunnelse for dette (relatert til krav i aktuell emnebeskrivelse og studieplan).
 • Planlagt oppfølging av studenten fra universitetets og praksisskolens side. Presisering av hva studenten må jobbe videre med for å bestå praksisperioden.
 • Dato for neste møte og sluttvurdering. Varslet og kopi av vurderingsskjemaet (midtveisvurdering) sendes studenten, med kopi til praksisskole, dokumentsenter og praksisledelse ved NTNU.

I PPU og lektorutdanningene har NTNUs representant beslutningsansvaret for vurdering av studentens praksis. I grunnskolelærerutdanningene har praksislærer dette beslutningsansvaret. Studenten kvitterer på et skjema for å ha mottatt varsel om «mulig ikke bestått».

Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren «ikke bestått» selv om forutgående varsel om mulig «ikke bestått» ikke er gitt, jf. de ulike rammeplanene.

Dersom studenten får «Ikke bestått» ved sluttvurdering, skal han/hun få en skriftlig melding om dette etter sluttvurdering er avholdt. Meldingen gis i eget brev etter fastlagt mal, stilet til studenten med navn og adresse. Meldingen skal undertegnes av NTNUs representant.

Meldingen skal inneholde

 • melding om «Ikke bestått» resultat i praksis og begrunnelse for dette
 • tilbud om oppfølging/studieveiledning

Klager

Studenters rett til å klage over formelle feil i forbindelse med praksisstudier følger av lov om universiteter og høyskoler, kapittel 5.

Vurdering av praksisstudier kan ikke påklages, jf. samme lov § 5-3 (5). 

Ikrafttredelse

Dette reglementet trer i kraft 01.09.2017. 

Praksis ved skoler utenfor Trondheim

 • Dersom tildelt praksisplass krever transport og/eller overnatting utenfor Trondheim, vil utgiftene bli dekket i henhold til reglene nedenfor.
 • Det skal benyttes rimeligste offentlige transport.
 • Bil/leiebil kan benyttes når offentlig transport ikke er mulig. Dette gjelder også ved dagpendling og skal avtales og godkjennes på forhånd av praksisseksjonen.
 • De som velger å bruke egen bil der det er mulig å bruke offentlig transport, vil få dekket utgifter tilsvarende rimeligste offentlige transport.
 • Overnattingssteder som ikke er anbefalt av ILU skal godkjennes av praksisseksjonen. Utgifter til overnatting dekkes fullt ut.
  • OBS: NTNU betaler ikke for rengjøring ved utsjekking fra overnattingssted! Hvis rengjøring ikke inngår i ordinær overnattingspris, men er et tillegg, må studentene rengjøre rom/leilighet selv eller betale for dette.
 • Studentene skal i utgangspunktet legge ut for alle utgifter og få dette refundert i ettertid. For å unngå unødvendig store utlegg, er det mulig for overnattingssteder å sende faktura direkte til NTNU.
 • Studenter som bor andre steder i landet får ikke dekket reise og opphold til praksis i Trondheim, da Trondheim regnes som studiested.  

Transportutgiftene dekkes slik

 • Ved bruk av egen bil, legges statens satser per km til grunn. Studentene får halv sats, kr 2,- per km og halv sats, kr 0,50,- per km per medstudent som passasjer.  (Statens satser per 1. januar 2019 er kr 3.90 per km, og kr 1,- per km. per passasjer).  Bomutgifter dekkes i sin helhet.
 • Ved bruk av offentlig transport dekkes alle reiser til områder utenfor sone A (Sone A består i hovedsak av Trondheim, Malvik, Klæbu, deler av Melhus og deler av Skaun). Vi forutsetter at alle som bor og har studiested Trondheim selv dekker reiser innenfor sonen.
 • Hvis du bor i Trondheim og skal ha praksis i f.eks. Orkanger som er i sone B, får du refundert billett for én sone.
 • Hvis du skal ha praksis i 2–4 uker sammenhengende, er rimeligste alternativ å kjøpe t-kort periode for 30 dager.

Dette får du refundert (priseksempler på t-kort periode per 1 februar 2019):

 • 1 sone 460 kr for 30 dager – student (475 kr – fra 4. februar 2019)
 • 1 sone 760 kr for 30 dager – voksen (785 kr – fra 4. februar 2019)
 • 1 sone 259 kr for 7 dager – (ikke studentrabatt) (266 kr – fra 4. februar 2019) 
 • 2 soner 615 kr for 30 dager – student (635 kr – fra 4. februar 2019)
 • 2 soner 1 020 kr for 30 dager – voksen (1 055 kr – fra 4.  februar 2019)
 • 2 soner 518 kr for 7 dager – (ikke studentrabatt) (532 kr – fra 4. februar2019)
 • 3 soner 770 kr  for 30 dager  - student kr 770,- (795 kr – fra 4. februar 2019)
 • 3 soner 1 320 kr for 30 dager  - voksen kr 770,-  (795, – fra 4. februar 2019)
 • 3 soner 777 kr  for 7 dager - voksen kr 798,-  (ikke studentrabatt) (795 kr – fra 4. februar 2019)

Sonekart hos ATB finner du her

E-post til praksisseksjonen

Refusjonsskjema

Du må oppgi K-sted 678005. For grunnskolelærerstudenter er prosjektnummeret 68040170. For PPU, FPPU, lektor og yrkesfaglærerutdanning er prosjektnummeret 70311100. For pilotskolene i grunnskolelærerutdanningene skal det brukes prosjektnummer 70440938 og analysekode S10016.

Praksisplass tildelt ut fra særlige behov innebærer at studenten prioriteres til et bestemt praksissted/kommune. Forutsetningen er at det er mulig å skaffe praksisplass på det aktuelle praksissted/kommune. Tilgangen på praksisplasser kan være ulik fra studieprogram til studieprogram, eller fra praksisperiode til praksisperiode, og vil dermed påvirke muligheten for tildeling av praksisplass ut fra særlige behov. Rett til praksisplass ut fra særlige behov gir derfor ingen garanti for særplass. Søknad med dokumentasjon må fremsettes innen den fastsatte dato ved det enkelte studieprogram.

Kriterier for særplass:

 • Egen behandlingstrengende sykdom med begrunnet dokumentasjon på at nødvendig behandling må gjennomføres i Trondheim i den aktuelle perioden for praksisstudier
 • Omsorg for barn under seks år – må dokumenteres med fødselsattest
 • Aleneomsorg for barn under 18 år – må dokumenteres med bostedsattest
 • Alvorlig sykdom eller funksjonsvansker hos barn, ektefelle eller samboer
 • Utøvelse på fremragende nivå innen idrett, kunst og kultur:
  • Toppidrettsutøvere som er knyttet til Olympiatoppen
  • Utøvere på landslag, inkl. ungdoms-, rekrutterings- og juniorlandslag
  • Utøvere på satsningsgrupper i regi av forbund utenom landslag med prestasjonsnivå tett opp under landslag
  • Spillere i eliteserien, toppserien eller andre lagidretter på toppnivå
  • Ansvar eller utøvelse innen kunst og kultur på øverste nivå
  • Andre forhold på tilsvarende nivå
 • Sentrale verv, eksempelvis SU-leder, Uke-sjef, ISFIT-president etc.

 NTNU forbeholder seg retten til å utvise skjønn i særlige tilfeller. Dokumentasjon må vedlegges.

Søknadsfrist

Søknad om praksisplass ut fra særlige behov sendes elektronisk, se skjema under. Dokumentasjon leveres i ekspedisjon i Akrinn, 1. etasje, hver dag mellom kl. 9-14. Husk at dokumentasjon må inneholde ditt navn. Søknadsfrist: 15. april (2. og 4. studieår) og 20. august (1. og 3. studieår).

Skjema og maler – PPU