Forskning – Institutt for lærerutdanning

Omvendt undervisning i kroppsøving

På bakgrunn av en pilotstudien med samme navn vil denne oppfølgingsstudien videre, med bakgrunn i selvbestemmelsesteori (SDT) og teori om forventninger og verdier (Expectancy-Value theory), undersøke hvilken virkning bruk av metoden omvendt undervisning har på (1) motivasjon for deltagelse i undervisningen og (2) teoretisk læringsutbytte i faget kroppsøving på ungdomsskolen. Det var disse to områdene som pekte seg ut i pilotundersøkelsen gjennomført i 2014–2015 da elevene selvrapporterte på motivasjon for å delta i kroppsøvingsundervisningen og opplevd læringsutbytte på de teoretiske emnene som videoene og undervisningen omhandlet.

Det er også i litteraturen etterlys mer forskning på bruk av videoer kombinert med undervisning da det har vist seg å kunne påvirke motivasjonen til elevene (Halvdan & Inger, 2014). Å berike faget kroppsøving med et større utvalg av undervisningsmetoder og et bredere innhold er også ønskelig (Dyson, 2014; Moen & Green, 2012). Det er også gjort studier i Norge som avdekker behov for både flere arbeidsmetoder som lærerne kan benytte seg av og måter å få inn mer teoretisk undervisning uten at det går på bekostning av tiden til aktivitet (Jacobsen et al., 2001). Det er også et ønske om at økt fokus på en dypere teoretisk kunnskap hos elevene i kombinasjon med praktisk kunnskap vil øke statusen til faget som et kompetansefag enn et trivselsfag som mange synes å oppfatte faget som (Rønbeck & Rønbeck, 2010) samt at faget trenger en mer felles retning når det kommer til innhold og vurdering slik at det blir mer i tråd med fagets formål (Arnesen, Nilsen, & Leirhaug, 2013).

Det ble i 2016 gjort en undersøkelse ved intervensjon der 338 elever ble involvert. Formålet er å søke svar på de to forskningsspørsmål som er beskrevet innledningsvis.

Det jobbes parallelt med omvendt undervisning i kroppsøving ved lærerutdanningen ved NTNU. Der undersøkes studentenes motivasjon for å delta i undervisningen samt metodens innvirkning på studiekvaliteten. Her deltar Øyvind Bjerke, NTNU.


Publikasjoner

Østerlie, O. (2018). Can flipped learning enhance adolescents’ motivation in physical education? An intervention study. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2, 1-15. https://doi.org/10.23865/jased.v2.916

Østerlie, O. (2016). Flipped Learning in Physical Education: Why and How? In D. Novak, B. Antala, & D. Knjaz (Eds.), Physical Education and New Technologies (pp. 166–176). Zagreb: Croatian Kinesiology Association. 

Ulike deler av prosjektet er presentert på følgende konferanser:

  • AIESEP International Conference, 2016, Wyoming, USA
  • Cultural and Innovatory Practices in Physical Education in Asia, 2016, Tokyo, Japan
  • Samling fagnettverkidrettsfag og kroppsøving i Nord- og Sør-Trøndelag, 2016, Stjørdal
  • Kroppsøvingskonferansen 2015, NiH, Oslo

Læringsressurser


Etablering av en internasjonal forskergruppe er under etablering.

Tid forskningsprosjektet pågår: Fra 2014 og pågående.