NTED: New Technologies and Educational Design Research Group

Forskning – Institutt for lærerutdanning

NTED: New Technologies and Educational Design Research Group

NTED info

Forskningsgruppen NTED ser på ny teknologi, design og læring i utdanningen. Vi ønsker å utvikle ny kunnskap om digitale teknologier og læringsprosesser i utdanningen.

Vi forsker på bruken av informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT), utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse og design av læringsaktiviteter i forskjellige fagdisipliner og utdanningskontekster

De vi forsker på inkluderer blant annet lærere og elever i skolen (fra barnehage til videregående opplæring), studenter og ansatte i høyere utdanning, lærerutdannere og lærerstudenter i lærerutdanningen, og studenter i etter- og videreutdanning.

Vi tar i bruk en rekke ulike forskningstilnærminger slik som design-basert forskning, mixed methods research, case studier og etnografi. Forskningsgruppen ble opprettet høsten 2017 og ledes av førsteamanuensis Fredrik Mørk Røkenes og førsteamanuensis Mari-Ann Letnes


Prosjekter

Forskningsgruppen har for tiden prosjekt innen disse temaene:

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
 • Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen
 • Pedagogisk bruk av video i nettbasert læringsarenaer/flipped classroom learning
 • Digital dannelse
 • Massive Open Online Courses (MOOCs)

Technological Innovations in Educational Research (TIER)

Hensikten med TIER er å undersøke ny teknologi, design og læring i utdanningen, og har som mål å utvikle ny kunnskap om digitale teknologier og læringsprosesser i hele utdanningsløpet.

DigGiLU-Forsk

Forske på DigGiLU gjennom fire forskningsspørsmål:

 1. Hvordan utvikler lærerutdannere sin PfDK gjennom DigGiLU Online, et nettbasert kompetansehevingskurs og hvordan tar de i bruk digital teknologi på en faglig og pedagogisk måte i undervisningen
 2. Hvordan utvikles lærerstudenters PfDK i lærerutdanningen og i praksisfeltet?
 3. I hvilken grad det er en sammenheng mellom bruken av digital teknologi i lærerutdanningen og lærerstudentenes undervisningspraksis etter endt utdanning
 4. Hvordan utvikles teori og konseptuell forståelse for begrepet PfDK i skole og lærerutdanning?

DigSkole-Forsk

Dette prosjektet er et følgeforskningsprosjekt på DigSkole gjennom fire forskningsspørsmål:

 1. Hvordan utvikler lærere sin profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) gjennom pågående DeKom prosjekter som (å lære med digital teknologi) og hvordan tar de i bruk digital teknologi på en faglig og pedagogisk måte i undervisningen?
 2. Hvordan utvikles elevers læringsstrategier når de bruker digital teknologi i læringsarbeidet?
 3. I hvilken grad er det sammenheng mellom elevers formelle og uformelle læringssituasjoner når det gjelder bruk av digital teknologi?

No Teacher Educator Left Behind (NOTELEB)

The purpose of the project No Teacher Educator Left Behind (NOTELEB) is to contribute to the quality development in higher education in general and in higher education in general and in teacher education and training in particular, by planning, implementing and assessing a model based on informal learning in the workplace, comprising of hands-on, innovative activities to initiate and support teacher educators' development of their Professional Digital Competence (PDC). Compared to teachers in schools and their professional development, there has been little attention and systematic support directed to development of teacher educators' PDC. It will be implemented in collaboration between five partners: University of Stavanger, Norway (coordinator), University of Jyvaskyla, Finland, Tallinn University, Estonia, 4. Norwegian University of Science and Technology (NTNU), and Technische Universität Berlin, Germany.


Samarbeidspartnere og eksterne medlemmer

Forskningsgruppen har for tiden samarbeid med disse institusjonene/forskerne:

 • Sintef – Siw Olsen Fjørtoft
 • Trondheim kommune – Eirik Hellan

person-portlet

Medlemmer i forskningsgruppe