Forskningsgruppe for litteraturdidaktiske grunnlagsproblemer

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Forskningsgruppe for litteraturdidaktiske grunnlagsproblemer

Mur med port. Foto

Litteraturdidaktikk er et begrep som kan forstås, avgrenses og praktiseres på ulike måter. Det er satt sammen av litteratur og didaktikk, og blir gjerne forstått på enkelt vis som litteraturundervisningens hva, hvorfor og hvordan. Forskergruppen vil undersøke og utfordre litteraturdidaktikkens grenser, definisjoner og muligheter. For forskergruppen er det vesentlig at feltet ikke må defineres for snevert, og at litteraturdidaktikk ikke forstås primært som metodikk.

Vi ønsker å utforske og kritisk diskutere flere begreper som vi mener er aktuelle for å kunne forske med og på litteraturdidaktiske grunnlagsproblemer:

  • Litteratur/didaktikk
  • Fiksjon/virkelighet
  • Kvalitet/kanon
  • Estetiske teknologier/arkiv/medier
  • Tradisjon/fornyelse
  • Tale/skrift
  • Skole/fritid

Gruppen vil gjennomføre prosjekter av både empirisk og mer rendyrket teoretisk karakter. Vi har som mål å stille «ubekvemme spørsmål» for å bidra til teoriutvikling på det litteraturdidaktiske feltet, i vid forstand. Vi vil orientere oss mot tysk- og franskspråklig litteraturdidaktisk teori og forskning, i tillegg til skandinaviske og engelskspråklige forskningstradisjoner. Slik vil vi knytte an til forskning som til nå har hatt en beskjeden plass i Norge.

Pågående prosjekter: