Kompetanseutvikling i skole og barnehage ved Institutt for lærerutdanning

Kompetanseutvikling i skole og barnehage ved Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning er et kompetansemiljø som jobber med kompetanseutvikling, forskning, formidling og utvikling av læringsressurser og digitale verktøy, i tett samarbeid med praksisfeltet.

Matematikksenteret og Skrivesenteret tilbyr en rekke kompetanseutviklingsløp for skoler og kommuner. Begge sentrene er en del av Institutt for lærerutdanning.

Institutt for lærerutdanning er også en utviklingspartner i lokalt kompetanseutviklingsarbeid.


Oppfølgingsordning

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Institutt for lærerutdanning tilbyr etter- og videreutdanning for lærere og i skoleledelse og veiledning.

Utforsk studietilbudet

Institutt for lærerutdanning er en utviklingspartner innen:

Institutt for lærerutdanning er en utviklingspartner innen:

REKOM (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage) er en tilskuddsordning som overfører statlige midler til kommunene og fylkeskommunene via Statsforvalter, og stimulerer til kvalitetsutvikling i barnehagen.

Institutt for lærerutdanning kan være utviklingspartner for kommuner og nettverk som ønsker å komme i gang med denne ordningen.

Spørsmål?

Ta kontakt med

DEKOM (Desentralisert kompetanseutvikling) er en tilskuddsordning som overfører statlige midler til kommunene og fylkeskommunene via Statsforvalter, og stimulerer til kvalitetsutvikling i skolen.

Institutt for lærerutdanning kan være utviklingspartner for kommuner og nettverk som ønsker å komme i gang med denne ordningen.

Spørsmål?

Ta kontakt med

Eksempel på DEKOM-prosjekt:

DigSkole – Trøndelag sørvest og NTNU

Digskole – Trøndelag sørvest og NTNU er et Dekom-prosjekt som handler om å prøve ut og tenke nytt om undervisning. Prosjektet innebærer at skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak og utprøving, i tillegg til erfaringsdeling og lokalt læreplanarbeid. 

DEKOM-samling med Skrivesenteret

Skrivesenteret tilbyr kurs i kompetansehevende tiltak rettet mot skriveopplæring i skolen.

DEKOM-samling med Matematikksenteret

Matematikksenteret tilbyr kurs i kompetansehevende tiltak rettet mot matematikkopplæring i skolen.

Fellestiltak innen DEKOM i Trøndelag fylke

Trøndelag satser på tidlig innsats. Målet er å styrke begynneropplæringen slik at alle skoler stiller likt til start. Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU er med som støttespillere og utviklingspartnere i prosjektet.

Fellestiltaket Vurdering og LK20

I Trøndelag får lærere i ungdomsskolen tilbud om å styrke sin vurderingskompetanse i norsk, matematikk og engelsk. Det faglige innholdet er utviklet av Matematikksenteret, Skrivesenteret og Fremmedspråksenteret.

 

Kompetanseløftet skal bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Tiltak er særlig rettet mot ansatte i barnehage, skole og PPT, og målet er å styrke kollektiv kompetanse i barnehager og skoler ut fra lokale behov, gjennom samarbeid med universitet eller høyskole.

Spørsmål?

Ta kontakt med

Eksempel

Matematikksenterets støtte til kompetanseløftet

Matematikksenteret er en utviklingspartner i arbeidet med å skape inkluderende fellesskap og styrke laget rundt barn og unge. Vi gir faglig støtte og har kompetanse på nettverksbygging mellom barnehager, skoler og PP-tjeneste.

Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. I oppfølgingsordningen får kommunen tilbud om støtte og veiledning over en periode på 3 år (Udir.no 2022).

Institutt for lærerutdanning kan være utviklingspartner for kommuner og kompetansemiljø i oppfølgingsordningen.

Vi kan gi støtte og veiledning til skolens- og kommunens arbeid med faglig utvikling og organisasjonsutvikling.

Informasjonsvideo om oppfølgingsordningen ved Heim kommune

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Heim kommune laget en informasjonsvideo. Videoen viser hvordan Heim kommune jobber med oppfølgingsordningen og samarbeider med NTNU.

Se videoen her.

Spørsmål?

Ta kontakt med

Institutt for lærerutdanning med Matematikksenteret og Skrivesenteret har mange tilbud innen etterutdanning.

Skolelaboratoriet ved NTNU tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn.

Ta kontakt dersom dere ønsker kompetanseheving eller etterutdanning innenfor et spesielt område.

Spørsmål?

Ta kontakt med

Eksempel på prosjekt:

Water Competence

Helhetlig skoleutvikling med Skrivesenteret

Utviklingsarbeid med begynneropplæring i fokus (Askøy kommune)