Forskning – Institutt for lærerutdanning

Forskning på individuell vurdering – FIVIS

Prosjektet har undersøkt hvordan læreres vurderingskompetanse kommer til uttrykk gjennom fortolkninger og forståelser, og hvordan dette manifesterer seg i praksiser i norske klasserom. Målet for undersøkelsene var å se hvilken betyning vurderingskulturer har for elevenes læring. Vi har undersøkt skoler som deltok i den nasjonale satsingen Vurdering for læring (2010–2014) og skoler som ikke deltok.

FIVIS har hatt tre overordnede problemstillinger:

  1. Hvordan kommer skoleeieres, skolelederes og lærerers vurderingskompetanse til uttrykk gjennom fortolkninger, forståelse og praksiser?
  2. Hvilke vurderingspraksiser finnes i norske klasserom?
  3. Hvilken betydning har vurderingspraksisene for elevenes opplevelse av læringsprosesser og læringsutbytte?

Resultatene fra FIVIS viser et mangfold i vurderingspraksis i norske skoler, både på kollektivt og indidviduelt plan. Det er variasjoner i praksis mellom skoler og skoleslag, men også internt i skoler. Resultatene viser også at det er stor interesse for vurdering i norske skoler i dag.

Prosjektet er finansiert gjennom Utdanningsdirektoratet, og ble avsluttet i november 2014.

Publikasjoner

Prosjektleder

Trond Buland

Interne prosjektdeltakere

Gunnar Engvik
Henning Fjørtoft
Inger Langseth
Lise Vikan Sandvik

Eksterne prosjektdeltakere

Siri Mordal, SINTEF


Karakterstøttende utvalgsprøver i samfunnsfag

Institutt for lærerutdanning utvikler karakterstøttende prøver i samfunnsfag for 10. trinn. Vi utvikler oppgaver og piloterer en årlig utvalgsprøve i samarbeid med tilfeldig utvalgte skoler over hele landet. Gjennom å analysere elevsvar og utvikle veiledning til prøven, vil vi bidra til å styrke vurderingskulturen innen samfunnsfagene.

Prosjektet er finansiert gjennom Utdanningsdirektoratet, og avsluttes i august 2016. 

Prosjektleder

Gunnar Grut

Prosjektdeltakere

Anne Kristine Østerås
Thomas Dahl
Arve Hepsø
Gunnar Engvik