BiK: Barndom i krisetid: Litterære representasjoner og didaktiske implikasjoner

Forskning – Institutt for lærerutdanning

BiK: Barndom i krisetid: Litterære representasjoner og didaktiske implikasjoner

Barnetegning
Tegnet av Iben Finseth Kjørholt, 8 år.

Forskningsgruppen undersøker representasjoner av krig, kriser og katastrofer i litterære tekster for, med og av barn. Medlemmene i forskningsgruppen har fokusert på særlig to tematiske områder: 22. juli og Krig og flukt. Fra 2020 inkluderes økokritiske perspektiver.

Aviser, Internett, tv, film og litteratur formilder daglig katastrofale hendelser som epidemier, krig, flukt, naturkatastrofer og terror. Narrativer, metaforer og bilder som sirkulærer i den kulturelle sfæren legger premissene for hvordan vi fortolker og forstår slike hendelser, og i neste omgang, hvordan vi forholder oss når en katastrofe inntreffer.

Barn spiller en sentral rolle i kulturelle forestillinger om krig, kriser og katastrofer, både som typer i fiksjonstekster, som mottakere av fiksjonstekster og som aktive fortolkere av katastrofer. Barns rolle i den kulturelle katastrofeforestillingen i litteraturen er imidlertid lite utforsket. Også forskning på hvordan krig, kriser og katastrofer blir representert i tekster som har barn som mottakere, er begrenset. Et annet understudert område, er barns egen forståelse av slike hendelser, slik de for eksempel kan komme til uttrykk i elevtekster og litterære samtaler. Det er innenfor disse områdene medlemmene av forskningsgruppen vil bidra med kunnskapsutvikling.

Sentrale publikasjoner av medlemmer som er tilknyttet forskningsgruppen

Folkvord, I. & Warberg, S. H. (2019). Jan Kjærstads roman Berge. En åpning av den offentlige samtalen om terrorangrepene 22. juli 2011? Edda, 106, Nr 3, p. 209-221.

Folkvord, I. Rettslig formgivingsarbeid etter terroren 22. juni 2011. European Journal of Scandinavian Studies, Vol. 46 (1), p. 120-136.

Kjørholt, I.H. (2019) 'Når nasjonens likevekt rystes'. En komparativ analyse av kanonlitteraturens rolle etter terrorangrep. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Vol. 106 (4).

Ommundsen, Å.M. (2017). Norwegian Children’s Literature in the Aftermath of the 22nd July: Collective Memory and Trauma Relief. I Cortez, Maria Teresa; Ramos, Ana Margarida; Mourao, Sandie (Red.). Fractures and Disruptions in Children's Literature. Chapter 5. Cambridge Scholars Publishing.

Ommundsen, Å. M. (2015). Traumebearbeiding og multimodalt samspill i pop- og rapmusikk for barn og unge. En multimodal analyse av musikk om 22. juli i Melodi Grand Prix. Skaret, Anne (Red.). Barnelyrikk: en antologi. 7. s. 70-89. Oplandske Bokforlag.

Samoilow, T.K. & Myren-Svelstad, P.E. (2020). Kritisk teori i litteraturundervisningen. Trondheim: Fagbokforlaget (i trykk).

Samoilow, T.K. (2019) Konsentrasjonsleir som metafor i skandinaviske bildebøker. Barnelitterært forskningstidsskrift. vol. 10 (1).

Samoilow, T. K. (2019). Nordahl Griegs «Til ungdommen»: reaktualisering eller rekontekstualisering? I Norsklæreren, nr.2, s. 26 – 34.

Samoilow, T.K. (2018) Images of Catastrophe in Contemporary Norwegian Narratives. Cosmo. Comparative Studies in Modernism.

Samoilow, T.K. (2018). Katastrofelitteratur i skolen. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk (1) s. 34-43.

Schofield, Daniel (2017). Katastrofenyheter i et nytt medielandskap. Undersøkelse i Trøndelag i 2016. I Vetteranta, S. Krig og katastrofer i media. Trondheim: Fagbokforlaget.

Under utgivelse/sendt inn til forlag

Larsen, A.S. «Flyktningedebatten i satirens estetikk. Erlend Loes Kurt koker hodet (2003)». Den er under revidering og skal utgis i Barnelitterært forskningstidsskrift.

Neraas, S. Past Wars in Present Stories: An analysis of the picturebook Vanishing Colors» (sendt inn til fagfellevurdering til Children’s literature in Education)

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere-logo

Personer Chilca


Ingvild Hagen Kjørholt, postdoktor
ingvild.hagen.kjorholt@falstadsenteret.no
Falstadsenteret


Åse Marie Ommundsen, professor
asemarie.ommundsen@oslomet.no
OsloMet
 

andre tilknyttet bik


Isak Winkel Holm, professor
isak@hum.ku.dk
Københavns Universitet