Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Nordisk CML studiegruppe

Nordisk CML studiegruppe (NCMLSG) er en samling nordiske forskere og klinikere med interesse for Kronisk myelogen leukemi (CML). Gruppens mål er å kurere pasienter med CML. Dette er en sykdom som har god behandling ved bruk av tyrosinkinasehemmere, men allikevel ikke kureres, antagelig fordi det finnes resistente stamceller.

Gruppen studerer immunologiske forhold rundt kronisk myelogen leukemi. Vi undersøker primitive celler (stamceller og progenitorer) med tanke på behandlingsrespons og genetiske forhold knyttet til kliniske trekk ved sykdommen. Vi gjør dette i rammen for kliniske studier, helst randomiserte.

NTNU har vært sponsor for en klinisk studie (NordCML006), og gruppen går nå videre med ytterligere to kliniske studier, der tyrosinkinasehemmere skal kombineres med interferon.

Mon, 27 Feb 2017 12:48:08 +0100