Instiutt for kreftforskning og molekylær medisin

Instituttgruppe for molekylærbiologi

Instituttgruppen arbeider hovedsakelig med molekylærbiologiske aspekter knyttet til DNA-reparasjon og relaterte mekanismer. Instituttgruppen er delt inn i flere forskningsgrupper som i tillegg til generelle molekylærbiologiske metoder har spisskompetanse innen protein rensing, massespektrometri av protein og nukleinsyrer, røntgenkrystallografi, fluorescensmikroskopi, flowcytometri, bioinformatikk, in vivo og in vitro levermetabolisme, analytisk kjemi og dyremodeller (slik som genetisk- eller kirurgisk manipulerte mus og rotter).

Instituttgruppen disponerer en omfattende utstyrspark og har lang tradisjon for å arbeide inkluderende med andre forskningsgrupper.

""

Forskningsgrupper

Tjenester