Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Kreftsykdommer

Utprøving av nye medikamenter for å forbedre overlevelsen og behandlingseffekt på forskjellige svulster (prostata, lunge, gastro, lymfom, CNS, bryst o.l.), både egen initierte og studier utgått fra nasjonale tumorgrupper.

Kreftcelle

Effekt av strålebehandling hos brystkreftpasienter:

  1. Effekt av standard (25 behandlinger over 5 uker) strålebehandling av 250 pasienter på HR QoL, (med spesiell fokus på fatigue.), 3, 6 og 12 mnd etter behandlingsstart.  Innkalling av pasienter til 5-årskontroll vil foregå i 2012/13.
  2. Effekt av 1-en strålebehandling mot standard strålebehandling i en randomisert internasjonale (TARGIT) studie utgått fra London College University mhp QoL etter 3, 6 og 12 mnd. behandling
  3. Effekt av strålebehandling på hjerte og lungefunksjon 1 og 5 år etter behandlingsstart.

Lagrede vevsprøver

Sammen med "MR Cancer gruppen", (Chair Tone F. Bathen, ISB), har vi en Midt Norsk database med fortløpende lagring av vevsprøver på pasienter operert for brystkreft. Vevsanalyse ved hjelp av MR spektroskopi blir korrelert med kliniske opplysninger for å finne nye biomarkører brukt som prognostiske og prediktive faktorer. Målet er å få en bedre klassifisering av pasienter for å oppnå mer individualisert behandling planer, og særlig unngå overbehandling av pasienter med svært god prognose. Kan vi forutsi behandlingseffekten tidlig kan de(n) mest effektive behandlingen(e) for den enkelte pasient brukes.

fr, 07 okt 2016 14:11:04 +0200