Forskning ved Institutt for kunst- og medievitenskap

Drama og teater

Illustrasjon: Stine Ånes

Forskningen i drama og teater bidrar med ny kunnskap om scenekunstneriske praksisformer.
Seksjonen har utviklet en tydelig praktisk/teoretisk forskningsprofil som har vært nasjonalt ledende innen drama- og teaterfagets utvikling som kunstpedagogikk og kunstfag i alle skoleslag, inkludert i kulturskolen. Et annet tyngdepunkt er den teaterhistoriske forskningen som bidrar med ny kunnskap om scenekunstens rolle og funksjon i Norge, så vel som innen ikke-vestlig teater.

Forskning i dramaturgi samler fagmiljøet og medvirker til å utfordre og undersøke tenkemåter og praksiser innen aktuelle områder som performativitet, teatralitet, og nyere dramaturgiske og intermediale uttrykks- og formidlingsformer. I de senere årene har forskningen også omfattet skuespillmetodikk/stemmearbeid, helsefremmende drama/teater, konsekvenser av klimaendringene og grunnlagsspørsmål om etisk og estetisk praksis.

Prosjekter

Spill med økologi

Spill med økologi er et paraply-betegnelse for praksis-basert forskning, hvor mange ulike former av arbeid (vitenskapelig skriving av artikler, kunstnerisk arbeid, performativ miljøaktivism og undervisning) møter hverandre. I 2008 deltok Heli Aaltonen i en internasjonal fortellerkunstfestival i Skottland og fortalte selkie-fortellinger der. Etterpå skrev hun en artikkel om økosofisk fortellerkunst. Hun var fortellerkunstner og kunstnerisk leder av Nordiske stemmer-fortellerprosjekt (2008-2011) i Turku, Finland. Etter prosjektet redigerte Aaltonen to bøker og skrev artikler om fortellerkunst. 

Akkurat nå har Aaltonen et forskningsprosjekt om utvidet empati, klimaforanding og anvendt teater. Forskningsprosjektet er knyttet med nordiskt NORDPLUS-samarbeidsprosjekt Qualified Empathy and Aesthetic Learning 2015 -2017.  

Kontaktperson: Heli Aaltonen

Hjemmeside for kunstbasert forskning (engelsk)

Klimaforandring, stedspesifikk praksis og anvendt teater

Klimaforandring, stedspesifikk praksis og anvendt teater er et kunstbasert aksjonsforskningsprosjekt med to NTNU-ansatte, Cecilie Haagensen og Trygve Megaard. Målet i forskningsprosjektet er å forske på hvordan man kan bruke naturvitenskap og anvendt teater med ulike målgrupper for å kommunisere klimaforandringens påvirkning på naturmangfold. Under våren 2016 samarbeidet vi med pilotprosjektet, Anvendt teater og klimaforandring, som var knyttet til undervisningen i emnet DRA1002: Improvisasjon og rollespill. Formålet med pilotprosjektet er å utvikle dramapedagogiske prosesser for ulike målgrupper, hvor sanselig-estetisk didaktisk praksis og naturvitenskapelig kunnskap beriker hverandre. Spesiell fokus i pilotprosjektet er å undersøke hvordan undervisningsdesign fungerte med studenter og hvordan studentene erfarte prosjektet. Forskningsmaterialet består av dokumentasjon av utviklingsprosjektet og studentrefleksjon. Prosjektet har ikke enda nogen ekstern finansiering, men vi jobber med prosjektet som en del av vår egen forskningstid. Vi er på gang å skrive en felles artikkel om de erfaringer, som vi har gjort, for å kunne utvikle forskningsprosjektet.

 

Vår Frues folk

Vår Frues folkDokumentarteater i marginalen av den demokratiske velferdsstaten

Vår frues folk er et praksis-basert forskningsprosjekt innen anvend teater, som tok sted i en lokal kirke i Trondheim. Prosjektet undersøkte hvordan man kan balansere det sensible og følelsesmessige gjennom verbatim. Prosjektets resultat var både praktisk og teoretisk, gjennom sted-spesifikt teater (forestilling i Vår Frues kirke under Olavsfestdagene), en forskningsdokumentar (DVD, 2015) og to artikler (2015/2016). Metoden var en kombinasjon av interprativ etnografi, dokumentar og verbatim metode. Prosjektet ble ledet a Vigdis Aune og finansiert av Det humanistiske fakultet. 

Vår Frues Folk Dokumentar from IKM on Vimeo.

Kontaktperson: Vigdis Aune

Hjemmeside for kunstbasert forskning (engelsk)

Drama, teater og demokrati (2014 -2017)

Prosjektet undersøker hvordan drama- og teater bidrar til å danne det demokratiske mennesket, i møtet mellom verk, hendelse og arbeidsform. Prosjektet undersøker demokratiske tema knyttet til kunstproduksjon, formidling og undervisning. Det er et paraplyprosjekt for forskere ved nasjonale utdanningsinstitusjoner i drama/teater.  Under ledelse av seks seniorforskere arbeider rundt 55 kunstnere, forskere, pedagoger og høyere grads studenter fra 17 norske høgskoler og universitet med ulike individuelle og kollektive delprosjekt knyttet til demokrati og danning. Disse er delt inn i arbeidsgrupper(kløstre) ledet av seniorforskerne: Drama/teater & undervisning/skole, Drama/teater & marginalitet, Drama/teater & helse, Teater og drama for og med små barn, Kunstbasert forskning og Stedsspesifikt teater. Prosjektet drives frem gjennom kløsterarbeid samt nasjonale konferanser Oslo 2014, Trondheim (2015) Bergen (2016) og Oslo (2017). Prosjektet skal resultere i 2 antologier (Fagbokforlaget), samt publisering i relevante publikasjonskanaler:

Initiativtakere og koordinatorer: Professor Rikke Gjærum Gürgens (HiOA), professor Stig Eriksson HiB og professor Bjørn Rasmussen ved IKM, NTNU.

Finansiering: Prosjektet bygger på lokale og institusjonelle FOU-ressurser, og målet er at paraplyprosjektets mobilisering av enkeltforskere skal gi en kunnskapskapital som kan være grunnlag for følgende søknader om relevant ekstern finansiering. Foreløpig er støtte gitt til årskonferansene og til prosjektledelsesmøter. Institusjonene HiB, HiOA og NTNU har også gitt bevilget forlagsstøtte til antologiproduksjon.

Hjemmeside for drama, teater og demokrati.

CRISTIN-ID: 444762

Kontakperson: Bjørn Rasmussen

Stemmens rolle – rollens stemme (2009 - pågående)

Stemmens rolle – rollens stemme

Gjennom praksis har prosjektet siden 2009 undersøkt hvilken rolle og funksjon stemmearbeid kan ha i drama/teaterpraksis. Forankret i arven fra den historiske avantgarden og utfordringen av konvensjonelle skiller mellom liv, helse og kunst, har Ellen Foyn Bruun og David Keir Wright avholdt en rekke workshopper, formidlet praksisfunn ved en rekke internasjonale konferanser og gjennom publisering.  

Høyblokka – Post Mortem (2010-2016)

Høyblokka – Post Mortem

The Tower Block – post mortem is an interdisciplinary art and research project led by Barbro Rønning, funded by the PerFormativity focus area, the Faculty of Humanities at NTNU and Fritt Ord. The project revolves around the old hospital building in Trondheim that was demolished in 2011. The project consisted in the creation of a blog to gather memories from the hospital before its demolition and the use of those memories to devise a ritual/performance. A publication around the project is scheduled for 2016. 


Kvalifisert empati – hvordan kan man lære det? (2015-2017)

Kvalifisert empati – hvordan kan man lære det? 

Et Nordisk prosjekt med praktiker-forskere fra drama/teater, bevegelsesfag og pedagogikk fra Danmark, Finland og Norge, ledet av Heli Aaltonen, Ellen Foyn Bruun. Gjennom praktisk-teoretisk aksjonsforskning utvikler prosjektet praktisk-estetiske metoder for å lære hvordan empati kan brukes profesjonelt i arbeidsutøvelse som lærer, pedagog, kunstner og i annet arbeid som involverer relasjonelle og sosiale kontekster. 


Ph.d.-prosjekter

The Impact of Digital Media in contemporary performance (2009 - 2016)

The Impact of Digital Media in contemporary performance.

This is the PhD project of Elena Pérez, where she investigates the how digital media has influenced the field of performance by looking at three different genres: intermedial, telematic and pervasive performance. The methodology she uses is a combination of hermeneutic analysis with practice-based research, where she has developed performances to test certain theoretical questions. 


 

Forskning innen drama og teater, grafikk.
Forskergruppe

Kunstbasert forskning

I den kunstbaserte forskergruppen undersøkes kunnskapsdanning gjennom scenisk handling,
teaterforestillingsprosesser og estetiske erfaringer. Kunstneriske fagdiskusjoner tas opp,
for eksempel om det dokumentariske i kunstproduksjon, om relasjon mellom kunstnerisk virksomhet og levd erfaring. Forestillinger så vel som verkstedspraksis kan være grunnlag for forskningen og for formidling av funn.

Til hjemmesiden for kunstbasert forskning