Studentene trenger oppgaver

Har din bedrift aktuelle master-, bachelor- eller prosjektoppgaver?

Mer enn 50 bedrifter gir oss hvert år oppgaver som studentene løser i ulike deler av sine studier. Det kan være bachelor- eller masteroppgaver som blir kronen på verket og avslutning av studiet, eller prosjektoppgaver underveis. Slike oppgaver gir en "vinn-vinn" situasjon for bedriften, studenten og instituttet.

Oppgaver fra næringslivet og det offentlige er viktig for oss. Med slike oppgaver kan studentene ta i bruk og anvende sin samlede lærdom i den virkelige verden. I dette samarbeidet blir instituttet en kompetanseressurs for virksomheten og vi får nyttig tilbakemelding om behov og utviklingstrekk, som vi tilbakefører til vår undervisning.

Gjennom master-, bachelor- eller prosjektoppgaver får næringslivet tilgang til ny kunnskap, mulighet til å utvikle sine konsepter kostnadsfritt og mulighet til å bli kjent med våre studenter. Samtidig får studentene arbeidslivserfaring og anledning til å etablere relevante nettverk. Ofte ender studentene opp hos bedriftene de skriver oppgaver for.

Beskrivelse av oppgavetyper

Oppgavetype

Beskrivelse av oppgavetype

Periode,
Frist*)

Kontaktperson

Masteroppgave,

IKT-basert samhandling

 

Omfang: 1000 timer

Alle typer oppgaver som på bred basis fokuserer på samhandling støttet av IKT. Typisk fokus: Innføringsprosesser, arbeidspraksiser, arbeidsflyt og koordinering, kunnskapsledelse, e-læring i virksomhet, ..

Typiske elementer: kartlegging, deltagende observasjon, utvikling, evaluering, utprøving ..  

Sep-mai,

 

15.mai

 

 

kirsti.berntsen@ntnu.no

Bacheloroppgave, Dataingeniør

 

Omfang: 500 timer

Alle typer oppgaver innen system- og programvareutvikling, f.eks. apper, nettsteder, databaser, grafikk, programvarebibliotek og generell programvare.

Januar-mai,

 

5.nov.

else.lervik@ntnu.no

Prosjektoppgave, Dataingeniør

 

Omfang: 250 timer

Samme type oppgaver som over. Utføres i høstsemesteret, kan fungere som forprosjekt til bacheloroppgaven.

Ultimo august-desember,

5.mai

jan.h.nilsen@ntnu.no

Bacheloroppgave, Informatikk – Drift av datasystemer

 

Omfang: 500 timer

Oppgaver innen virtualisering, skyløsninger,  serverkonfigurering, overvåkning, databaseserverløsninger, installering av feiltolerante nettverksoppsett

 

 

Januar-mai,

 

5.nov.

stein.meisingseth@ntnu.no

 

Bacheloroppgave, Informatikk - IT-støttet bedriftsutvikling

 

Omfang: 500 timer

Alle typer oppgaver som på bred basis fokuserer på anvendelse av IT. Oppgaven bør ende opp i anbefalinger om eller vurdering av konsekvenser ved bruk av IT. Typiske oppgaver har elementer av: bruk av sosiale medier, innføring av ny teknologi, IT-strategi, informasjonssikkerhet, brukeropplevelse.  Typiske elementer: kartlegging og undersøkelse som ender i analyse.

Januar-mai

 

5.nov.

bjorn.klefstad@ntnu.no

Bacheloroppgave, Informatikk – Informasjonsbehandling

 

Omfang: 500 timer

Oppgaver innen webutvikling (dynamiske webløsninger) og programvareutvikling. Andre interessante oppgaver kan omhandle kartlegging av bruk av informasjonssystemer med tanke på informasjonsflyt, sikkerhet, sosiale medier og liknende.

Januar-mai

 

5.nov.

svend.a.horgen@ntnu.no

 

 

 

 


*) Frist for å melde inn oppgave. En ukes tid etter offentliggjøres oppgavene, og studentene får 2-3 uker på å velge oppgave. Det er mulig å komme med oppgaver etter fristen, men disse vil da være tilgjengelig for studentene i en kortere periode.

Generelle opplysninger om bacheloroppgaver

Oppgavene har flere siktemål
 • Få løst en eksisterende oppgave som det ikke er avsatt ressurser for.
 • Få vurdert aktuelle kandidater med data-/informatikkutdanning i forhold til en reell jobbsituasjon, med "gratis" begynneropplæring for en eventuell senere jobb.
 • Etablere en kontaktflate med fagmiljøet ved Institutt for informatikk og e-læring (IIE).
 • Etablere en kontaktflate med datamiljøet ved Institutt for informatikk og e-læring (IIE).

For student:

 • Gi øvelse i å løse eller utrede en realistisk oppgave som brukeren har behov for, innen en fastlagt tidsramme.
 • Gi øving i å følge standarder i dokumentasjon, og annen kvalitetssikring av programvare og systemer
 • Gi praktisk og faglig innsikt i:
  • ny teknologi, infrastruktur, maskinvare, grunnprogramvare, databasesystem, applikasjonsverktøy o.l.,
  • strategiske anvendelse IT i en virksomhets aktiviteter (innføring, bruk, evaluering, tilpasning ..)
  • installering, drift og sikring av datanettverk
 • Gi yrkeserfaring og innsikt i bruker- og samhandlingsproblematikk.
 • Gi øvelse i gruppearbeid og prosjektgjennomføring

For instituttet:

 • Få kunnskap om til enhver tid aktuelle oppgaver og problemstillinger i bedriftene.

 • Få supplement og korrektiv til vår utdanning og undervisning.

 • Etablere kontakt med ulike IKT- og brukermiljø, med muligheter for bredere faglig samarbeid også for større utviklingsarbeid og undervisningsoppdrag.

Hvem får henvendelse fra oss om å stille oppgave?

Det sendes invitasjoner til våre nåværende oppgavestillere og tidligere samarbeidspartnere. Studentene får også kopier av invitasjonen og vil oppsøke aktuelle oppgavestillere.

Hvordan foreslå oppgave?
Utkast til oppgaver formuleres skriftlig på eget skjema, og sendes instituttet innen 05. november eller 5.mai. 

Alle oppgaver skal godkjennes av faglærere ved instituttet. Oppgavene offentliggjøres for studentene kort tid etter forslagsfristen, og studentene oppfordres til å kontakte aktuelle oppgavestillere. Oppgavestiller kan, dersom de ønsker det, inngå avtale med instituttet om å engasjere bestemte studenter. Ellers tildeles oppgavene, så langt det er råd, i henhold til studentenes ønsker. Imidlertid prioriterer vi oppgaver der oppdragsgiver kan stille utstyr og arbeidsplass til disposisjon. Antallet oppgaver er som regel langt større enn kapasiteten. Muligheten for å få utført de foreslåtte oppgavene er størst for de oppgavene som er klart spesifisert og som foreligger i tide. Ta gjerne kontakt med oss - se tabellen under over faglige kontaktpersoner.

Alle studenter skal ha fått tildelt oppgave i begynnelsen av desember/mai. Alle oppgavestillere får brev fra oss før jul med navn på studenter som skal utføre oppgaven, eventuelt med beskjed om at oppgaven ikke ble valgt.

Fagområde kontaktperson direkte tlf.
Databaser og datamodellering tore.mallaug@ntnu.no 73559337
Datakommunikasjon olav.skundberg@ntnu.no 73559551
IT-infrastruktur og drift stein.meisingseth@ntnu.no 73559562 
Programutvikling Java, JavaEE, Android, Web-.applikasjoner, grafikk tomas.holt@ntnu.no 73559570
Programutvikling Microsoft .NET grethe.sandstrak@ntnu.no 73559561
Systemutvikling, prosjektstyring, kvalitetssikring  nils.tesdal@ntnu.no 73412112
Andre emner: Statistikk, matematikk, bildebehandling, brukergrensesnitt, mm.  else.lervik@ntnu.no 73559550 
Entreprenørskap og marked tor.a.hjeltnes@ntnu.no 73559375

Hva koster oppgavene?
Oppdragsgiver får ikke betaling for den merbelastning studentveiledningen medfører. Instituttet krever heller ikke betaling for det arbeidet studenten utfører. Dersom oppdragsgiver ønsker å få utført vesentlig mer arbeid enn det oppgaven forutsetter, f.eks. ved pålegg om helgearbeid, og arbeid etter avtalt levering, bør økonomisk vederlag for dette avtales.

Rapportskriving, dokumentasjon og resultater forøvrig
Alle oppgaver skal avsluttes med en rapport fra arbeidet. Rapporten skal omfatte all dokumentasjon i det oppdraget som er løst. Krav til dokumentasjon er spesifisert særskilt, og tilpasses den enkelte oppgave og oppgavestiller. Utviklet programvare og dokumentasjon leveres både på CD/minnepinne og papir. Instituttet og oppdragsgiver skal ha et sett hver.

Opphavsrett
Ved eksterne prosjektoppgaver skal opphavsretten avtales spesifikt for hver enkelt oppgave. Dersom ingen avtale gjøres vil rettighetene til resultatet av gjennomføringen av bacheloroppgaven tilfalle studentene.

Taushetsplikt og etikk
Studenter er underlagt de samme generelle etiske retningslinjer som forskningen generelt (se www.ntnu.no/etikkportalen og www.nsd.uib.no) Virksomheter kan avtale å båndlegge oppgaver et antall år slik at arbeidet behandles av undervisningsinstitusjonen i fortrolighet. Oppdragsgiver kan også be studenter om egen taushetserklæring.

Generelle opplysninger om masteroppgaver

Hva er en masteroppgave? Generelt, og på IKT-basert samhandling
Masteroppgaven er kronen på verket i en mastergradsutdanning på samme måte som bacheloroppgaven er det for et bachelor-studium. Det er nå studenten(e) skal ta i bruk og anvende sin samlede lærdom på en vitenskapelig og helhetlig måte. Ervervede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, fra alle fagene som kom i forkant, utgjør verktøykassen som anvendes på en faglig relevant problemstilling. Teoretisk kunnskap skal operasjonaliseres – det vil si at de relevante verktøy i kassen velges ut og benyttes for å utforske, løse eller besvare en problemstilling på vitenskapelig metodisk holdbart vis (≈ fornuftig og etterrettelig). En fast vitenskapelig ansatt ved HiST er veileder på masteroppgaven. Andre, i og utenfor institusjonen, kan benyttes som oppgavestillere, informanter og/eller bi-veiledere, men ansvaret for fagligheten ligger alltid hos studentens lærested.

Relevant vinkling
I en oppgave ved Master i IKT-basert samhandling er det ønskelig med en praktisk forankring der prosjektet fremskaffer noe egen empiri. Oppgaven skal ha tydelig relevans for samfunn eller en virksomhet. Et praktisk utgangspunkt er å se etter et case eller arena som vekker interesse hos masterstudenten. Et utgangspunkt kan være:

 • Systemer eller programmer som er i bruk, skal utvikles for bruk, eller som skal tas i bruk
 • Arbeidspraksiser, organisasjoner, samhandlingskjeder eller domener som må forstås og beskrives for å kunne spesifisere eller beskrive aktuelle/eller manglende systemer/løsninger
 • Fenomen, funksjonalitet eller egenskaper som vekker interesse. Dette krever at man leter etter arenaer eller verktøy hvor disse kan studeres eller utforskes.

Stikkord for studenter - Hva synes du har vært spesielt interessant i det du har hørt og lært til nå? Benytt masteroppgaven til å gjøre erfaringer med en systematisk grundighet som kan være vanskelig å oppnå i en ordinær arbeidssituasjon. Bli for eksempel grundig kjent med en sektor slik at du får verdifull domene-innsikt for fremtiden.

Stikkord for virksomheter - Har din virksomhet aktiviteter, systemer, data eller planer der IKT–basert samhandling er utgangspunkt eller ønskelig? Noe som trenger evaluering, - eller utvikling? Studenter kan bidra med et friskt perspektiv på problemstillingene og med å løse praktiske oppgaver slik at dere kan gå grundigere til verks enn vanlig.

Arbeid & bidrag
En masteroppgave skal utgjøre et bidrag til forskningen, men den er først og fremst en læringsøvelse i å gjennomføre forskning. Man har derfor et balansert forventing til hva slags forskningsresultater som oppnås. Det praktiske utbyttet for både oppgavestiller og student kan uansett være betydelig – og gi en god karakter dersom rapporten gjengir et systematisk arbeid og forsvarlige konklusjoner. Det er stor variasjon i hva en masteroppgave består i. Fire hovedelementer er sentrale i arbeidet:

 • En Problemstilling – dvs. noe man vil finne ut noe om
 • Utredning av det relevante kjente kunnskapsgrunnlag (teori / ‘state of the art’)
 • Valg av Metode for å undersøke og skaffe mer kunnskap (teori eller empiri)
 • Gjennomføring med rapportering, med tydeliggjøring av eget bidrag

Hvor hovedtyngden i arbeidet og/eller rapporten ligger, blant disse fire, avgjør om det er, eller til slutt blir, en teoretisk eller en empirisk oppgave. Bidraget man til slutt sitter igjen med, kan være knyttet til for eksempel:

 • mer kunnskap som svarer på problemstillingen (for eksempel et ja/nei svar, eller et dersom/hvis svar ..)
 • eller utvikling av metoden for (ut-)forskning (for eksempel utvikle et system som kan testes for å avklare om det kan brukes til å oppnå …, eller metoden og/eller utvalg for å teste ..)
 • videreutvikling av teorien/kunnskapsgrunnlaget på feltet ( for eksempel: ‘ støtte av awareness’ er mindre relevant i situasjoner hvor ..)
 • eller utvikling av selve spørsmålet/problemet (vi har gjennom dette arbeidet funnet at det viktige/riktige spørsmålet derimot er: …)

Omfang og prosess
Vår masteroppgave består av et forprosjekt på 15 SP på høsten (halv tid) – og 30 SP oppgave på våren (full tid) – det kan stipuleres samlet til ca. 1060 timer pr person hvorav en del må brukes på rapporten.

Vi ønsker å gjøre en intensjonsavtale med virksomheter som stiller med oppgave eller case, helst innen 1.juni. Dette slik at studentene kan forberede seg til effektiv start på høsten. Studenter og veiledere holder felles oppstart-workshop i begynnelsen av september.

Den gode nyheten - Plan B kan finnes
Forskning med den virkelige verden som startsted må forholde seg til omstendighetene slik de utvikler seg i løpet av en prosjekt-/oppgaveperiode. Selv om man har et ønske og en plan for en gitt type bidrag vil det i masteroppgaverapporten som oftest være mulig å senere vri fokus til et annet type bidrag. Man er derfor ikke avhengig av en klart definert problemstilling for å komme i gang. Fokus kan utvikles i samarbeid mellom student, virksomhet og veileder.

Eksempler
DAIM – de oppgaver som er levert på NTNU IDI, som ikke er klausulert (begrenset for offentligheten) kan søkes opp her: https://daim.idi.ntnu.no/soek/

DIVA – Universitetsbibliotekets arkiv over masteroppgaver levert ved NTNU (ikke klausulert)
http://ntnu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5487

Streiftur innom noen websider fra ulike faser eller blikk på masteroppgaven

 • Universitetsbiblioteket ved NTNU - ressursside Veien til Informasjonskompetanse (VIKO) – tips om litteratursøk og skriving av oppgaver  https://www.ntnu.no/viko/oppgave/oppbygging
 • Tanker om masteroppgaven som en slags dannelsesreise -
  http://masterbloggen.no/blog/2012/03/06/masterstudenten-elev-eller-forsker/
 • En forelesers fremstilling av fokus i en god masteroppgave: http://home.hib.no/AI/Data/master/studkonf/2008/aagotnes.pdf
 • En student ved Inst. for Tverrkulturelle studier sin søken etter et masteroppgave-tema. Se f.eks. Arne Krokans svar på dette, et stykke ned på siden: 
  http://idaaa.no/2010/11/03/hva-skal-jeg-skrive-masteroppgave-om/
 • Hvordan de gjør det på naturfag, der empiri/datainnsamling ofte er feltarbeid: http://www.umb.no/statisk/ina/studier/Masteroppg-gjf.pdf

Hvordan foreslå en oppgave

Alle oppgaver skal godkjennes av fagpersoner ved Institutt for informatikk og e-læring, IIE. Veileder oppnevnt av instituttet er faglig ansvarlig. Oppgavene offentliggjøres for studentene kort tid etter forslagsfristen og studentene oppfordres til å kontakte oppgavestillerne.

Oppgavestiller kan, dersom de ønsker det, inngå en avtale med instituttet om å engasjere spesielle studenter. Ellers tildeles oppgaver, så langt det er råd, etter studentenes ønsker. Vi vil gjerne at studentene skal komme ut på arbeidsplassene, så oppgaver der oppdragsgiver kan stille nødvendig utstyr og arbeidsplass til disposisjon blir ofte foretrukket.

Eksempler på tidligere oppgaver

Innmeldingsfrist av oppgaver

Master: 5. mai
Bachelor: 5. november
Prosjekt: 15. mai

Meld inn oppgave

Bedriftspresentasjon

Linjeforeningen TIHLDE inviterer bedrifter til å presentere seg for studentene

Send henvendelse