Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Utdanningskvalitet i helseprofesjoner

Hovedmålet for forskningsgruppen er å utvikle kunnskap om hvordan utdanningsinstitusjonene på best mulig måte kan oppfylle sitt samfunnsmandat. Dette mandatet er gitt gjennom utdanningspolitiske føringer og de enkelte profesjonenes rammeplaner, men er også påvirket av reformer og generelt endrede krav til yrkesutøvelsen innenfor helsetjenesten.

Fokus for forskningsgruppen «utdanningskvalitet" er utvikling og vurdering av kompetanse hos studenter, i utdanningsinstitusjon eller hos samarbeidspartnere i helsetjenesten. Forskningen innenfor dette området har et tverrprofesjonelt perspektiv. Forskningsgruppens medlemmer er involvert i prosjekter på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Samarbeidsprosjekter med spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste i regionen utgjør en betydelig del av denne nye gruppens virksomhet.

Medlemmer

Sigrid Wangensteen, førsteamanuensis og leder for gruppen, Siv Sønsteby Nordhagen, førstelektor og nestleder, Randi Beate Tosterud, førsteamanuensis, Wenche Bergseth Bogsti, førstelektor og Solveig Struksnes, førstelektor.