Helsefremmende lokalsamfunn (HeLo)

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, forskningsgruppe

Helsefremmende lokalsamfunn (HeLo)

– Health Promotion and Community Care (HPCC)

Forskningsgruppen Helsefremmende lokalsamfunn er medlem av NTNUs Senter for helsefremmende forsking (heretter kalt Senteret), som er et forskningsmiljø med tyngde både nasjonalt og internasjonalt. For NTNU i Gjøvik vil forskningsgruppen HeLo stå for en ny og forskningsbasert satsning på helsefremmende lokalsamfunn.

Målsetting

Hovedmål

Forskningsgruppen skal bygge forskerkompetanse på nasjonalt og internasjonalt nivå, fremme samarbeid internt på NTNU, samt bidra til å utvikle og drive forskning av høy kvalitet. Forskningsgruppen skal være en attraktiv samarbeidspartner for andre forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Videre, danne forskermiljøer som øker NTNUs forskningsproduksjon og forskningspublikasjoner, særlig gjennom å øke eksternfinansiert aktivitet.

Prestasjonsmål

Forskergruppen har visjon om å bli en ledende nasjonal og internasjonal forskningsgruppe på helsefremmende lokalsamfunn hvor formidling av kunnskap og implementering i undervisning og praksis står sentralt.

Resultatmål

Å ha betydningsfull og positiv innvirkning på folkehelsestrategier, helseutdanning, arbeidsliv og samfunnsliv ved å bruke en holistisk og salutogen tilnærming til helsefremming. Forskningen er knyttet til master i folkehelse, ISM.

Problemstilling

Forskningsgruppen arbeider med følgende overordnet problemstilling: Hvordan kan gode bomiljøer og nærmiljøer fremme helse gjennom å styrke deltagelse og inkludering?

Delproblemstillinger:

  1. Hvordan skole, arbeidsplass og fritid (frivillige lag og foreninger) bidrar til god helse i nærmiljøet.
  2.  Hvordan sang og musikk og kultur kan være helsefremmende (salutogene) faktorer. (Her spiller Senterets gode samarbeid med HUNT, NTNU en betydelig rolle)
  3. Hvordan bruk av natur kan være en salutogen faktor.

 

Prosjekter

PhD-prosjekt

Stipendiat: Silje Sveen. Hovedveileder: Laila Tingvold. Biveiledere: Kari Batt-Rawden og Geir Arild Espnes.

Prosjektets hensikt er å utforske hvordan to ulike frivillige organisasjoner planlegger, og legger til rette for, å inkludere personer med minoritetsbakgrunn som aktive medlemmer/bidragsytere. Videre vil prosjektet utforske hvilke betydninger dette kan ha for opplevelsen av inkludering i lokalsamfunnet, sett i lys av sosialt nettverk og opplevelse av sammenheng (OAS) for den enkelte med minoritetsbakgrunn.

PhD-prosjekt

Stipendiat: Miriam Hjeldsbakken Engevold. Hovedveileder: Kari Batt-Rawden. Biveiledere: Geir Arild Espnes og Anne Trine Kjørholt.

PhD-prosjektet er et delprosjekt knyttet til forskningsprosjektet Valuing the past, sustaining the future. Education, knowledge and identity across three generations in coastal communitites, og forskningsprogrammet Norway as a Sea Nation. Coastal communities, generation, sustainability (Havlandet Norge. Kystkultur, generasjon, bærekraft). Prosjektet ledes av professor Anne Trine Kjørholt ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Det er et tverrfakultært prosjekt som involverer flere forskere fra fem land. Forskningsprosjektet har flere delprosjekter, alle med et overordnet fokus på formell og uformell (lokal) kunnskap og identitetsutvikling på tvers av tre generasjoner, i forskjellige kystsamfunn i fem land. Innenfor disse rammene fokuserer dette prosjektet på psykososial helse, identitet og livskvalitet i to ulike lokalsamfunn.

Medlemmer