Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Helsefremmende lokalsamfunn (HeLo)

– Health Promotion and Community Care (HPCC)

Gode lokalsamfunn har stor betydning for trivsel, tilhørighet, livskvalitet og helse. I den situasjonen landets lokalsamfunn står i med flyktningestrøm, arbeidsmigrasjon og et økende antall eldre er det viktig å identifisere helsefremmende faktorer i lokalsamfunn.

Forskningsområde

Forskningsgruppens temaer omhandler bomiljøer og nærmiljøer som kan fremme helse gjennom å styrke deltagelse og inkludering sett i relasjon til skole, arbeid og fritid i lokale settinger. Forskningsgruppen arbeider ut fra et teoretisk tverrvitenskapelig og tverrfaglig perspektiv og gjør bruk av både kvalitative, kvantitative og sammensatte metoder.

Overordnede mål

Forskningsgruppen skal gi kunnskap om metoder og verktøy for gjennomføring og ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i lokale settinger. Arbeidet skal bidra til utviklingen av evidensbaserte helsefremmende tiltak og prosesser som fokuserer på betydningen av deltagelse på lokale arenaer. Forskningsgruppen vil være et viktig bindingspunkt i NTNU.

Forskningsgruppen har nylig fått tildelt en KD stipendiat.

Medlemmer

Kari Bjerke Batt-Rawden, førsteamanuensis og leder for forskningsgruppen, Arne Orvik, dosent, Geir Arild Espnes, professor, Geir Berg, førsteamanuensis, Kirsti S. Anthun, førsteamanuensis, Ruca Maass, ph.d.-stipendiat, Øyfrid Larsen Moen, førsteamanuensis og Ralf Kirchhoff, førsteamanuensis.Gruppen representerer forskere fra NTNU i Gjøvik, Trondheim og Ålesund.

Forskningsgruppen holder til på Gjøvik og er medlem av NTNU sitt Senter for helsefremmende forsking. Gruppen har faglig tyngde både nasjonalt og internasjonalt og arbeider med ett av NTNU sine fire satsningsområder, nemlig Helsefremming, forebygging og myndiggjøring.

Professor Olav Garsjø og profssor Torbjørn Andersen fra NTNU i Gjøvik er med i referansegruppen.