Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Psykisk helse og familiesentrert omsorg

– Mental health and family centered care

Forskningsområde

Fokus for forskningsgruppa er både psykisk helse og/eller familiesentrert omsorg. Psykisk helse er i denne sammenhengen knyttet til både til helsefremmende, forebyggende og behandlende funksjon. Rammen kan være både i primær- og spesialisthelsetjenesten i fht somatiske og psykiske sykdommer/lidelser/plager med pasient/klient/bruker og/eller dens familie, samt utøvere av tjenesten. Familiesentrert omsorg, er basert på synet om at hvis et familiemedlem blir sykt vil dette påvirke hele familien. Samhandling mellom familien og helsepersonell har en tilnærming som anerkjenner og tar utgangspunkt i familiens behov. Forskningen tar sikte på å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, gerontologi, helsefremmende lokalsamfunn og helse- og omsorgstjenesteforskning. Studiene kan for eksempel ha fokus på psykisk helse, palliativ omsorg, rehabilitering ved kroniske lidelser, frivillighet i omsorg og flerkulturell omsorg. Forskningen inkluderer deskriptive-, sammenlignende- og intervensjonsstudier og utgjør et innovativt bidrag til omsorgsfeltet.

Medlemmer

Øyfrid Larsen Moen, førsteamanuensis og leder for gruppen, Bente Hamnes, førsteamanuensis, Birgitta Andershed, professor, Bente Thyli, førstelektor, Hege S. Kletthagen, førsteamanuensis, Laila Tingvold, førsteamanuensis, Lisbeth Kjelsrud Aass, universitetslektor, Marie Louise Hall-Lord, professor, Nina Beate Andfossen, stipendiat, Mark Hopfenbeck, universitetslektor og Agneta Schrøder, professor.