Green Shift in Built Environment

Green Shift in Built Environment

Bilde greenshift

Grønn jordklode som blir holdt i en hånd

Green Shift in Built Environment

NTNU, med Institutt for bygg- og miljøteknikk i spissen, har tatt initiativ til å etablere et senter for grønt skifte i bygget miljø - Green Shift in Built Enviroment. 

FN’s 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette krever handling på mange fronter, ikke minst krever det mer forskning, utvikling og innovasjon.

Senteret har ambisjoner om å være en koordinert nasjonal satsning, som skal utnytte og utvikle kompetanse, metoder, verktøy og strategier i tett samarbeid med blant annet industrien selv, for å sikte mot et bærekraftig bygget miljø, rettet mot et «grønt skifte» og en «digital fremtid».  

Kjerneaktiviteter i senteret skal dekke både kompetansetiltak, samt forskning og nyskaping relatert til planlegging, bygging, drift og avhendelig av bygde miljø med sterk fokus på bærekraft og digitalisering. Senteret vil bidra inn mot regjering og EU satsning mot det «grønne skifte» 

Initiativet er forankret i NTNUs strategi for fagområde Bygg. Senteret skal bidra til utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Digitalisering og tverrfaglighet er fellesnevnere for senteret. Senteret skal være en samspill- og samarbeidsarena for digitaliseringsaktører i tett samvirke med bygg og anleggsbransjen.