For utflytta nordtrøndere

Hvis du har tidligere deltatt i HUNT og har flyttet fra Nord-Trøndelag, får du invitasjonen til å besvare spørreskjema.

HUNT vil gi oss ny kunnskap om hva som fremmer god folkehelse. Vi studerer samspill mellom arv og miljø, og mellom helse og livskvalitet. Ved å følge endringer i folkehelsa over tid, kan vi finne hva som gir god helse og hindrer sykdom. Slik vil vi bidra til forbedret forebygging og diagnostikk, og til utvikling av nye medisiner og bedre behandling.

Les brosjyren for utflyttere

Har du spørsmål?

Telefon: 74 07 51 80 eller 74 01 92 40

E-post: hunt@medisin.ntnu.no

Postadresse: HUNT forskningssenter,

Forskningsveien 2,

7600 Levanger

Hvorfor spør vi deg om å delta?

Vi inviterer alle som tidligere har deltatt i Ung-HUNT/ HUNT, og som har flyttet ut av fylket, til å svare på spørreskjema enten på papir eller på nett. HUNT er en unik ressurs for helseforskning, siden nordtrøndere i alle aldre har deltatt i HUNT eller UngHUNT 1, 2 og 3. I tidsrommet september 2017 til mars 2019 inviteres alle personer over 12 år som bor i fylket til å besvare spørreskjema og delta i ulike målinger i regi av Ung-HUNT4/HUNT4. Informasjon fra deg som har flyttet ut av fylket vil bidra til at vi kan finne ut mer av hva som påvirker helse og livskvalitet for alle grupper i samfunnet. 

Hvem står bak HUNT4?

HUNT4 er et samarbeidsprosjekt mellom:

  • HUNT forskningssenter, NTNU, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet; 
  • Helse Midt-Norge RHF;
  • Helse- og omsorgsdepartementet;
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune

Hvordan deltar du i HUNT4?

Du kan enten svare på vedlagte spørreskjema i papirversjon eller på nett. I tillegg kan du besvare tilleggsspørsmål på nett tilpasset kjønn og alder. 

Hvordan lagres opplysninger og materiale fra deg?

Informasjonen du gir lagres i HUNT databank på ditt fødselsnummer. Dine data lagres i en lukket dataløsning uten koblingsmulighet til internett. Forskere og samarbeidspartnere får kun avidentifiserte data, som betyr at opplysninger som kan knytte data til deg er fjernet. Samarbeid med utenlandske forskere kan innebære datadeling, altså at avidentifiserte data lagres i forskningsdatabanker i andre land. Dette skjer i henhold til lovverket i Norge og angjeldende land. 

Hvordan sikres din personvern?

Det ivaretas gjennom sikre IT-løsninger og strenge regler for datahåndtering. HUNT gir ikke utenforstående, som politiet, arbeidsgivere, reklamebransjen, eller forsikringsselskaper tilgang til opplysninger fra HUNT som kan knyttes til deg som person.

Hvilke registre kan dine opplysninger bli koblet til?

Innsamlede data kan kobles til andre registre for å kunne gjennomføre godkjente forskningsprosjekter. Aktuelle registre er: Nasjonale registre, blant annet Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret, Reseptregisteret, Utdanningsregistret, Dødsårsaksregisteret, Trygderegistret, Det Kommunale Pasientregister, og ulike nasjonale sykdomsregistre, Diagnoseregistre ved sykehus, Diagnose eller symptomer trukket fra journaler ved legekontor og tannlegekontor. Prosjektene gis kun tillatelse til å koble konkrete opplysninger som er nødvendige for å besvare spesifikke forskningsspørsmål. Før koblinger foretas, må det foreligge nødvendige godkjenninger i henhold til gjeldende norsk lov. Data fra andre registre blir ikke tatt inn i HUNT databank.

Hvem kan få tilgang til avidentifiserte data fra deg?

Forskere som jobber ved universiteter, høyskoler eller andre forskningsinstitusjoner i Norge, Internasjonale samarbeidspartnere, Internasjonale fagtidsskrifter, for å kunne kontrollere forskningsresultater, Forskere fra helseindustri. 

Hvilken forskning gir du ditt samtykke til?

Som deltaker samtykker du til at HUNT forskningssenter oppbevarer og forvalter data som er samlet inn til medisinsk, samfunns- og helsefaglig forskning på ubestemt tid. Vi kan ikke nå vite hva forskningen i fremtiden vil gå ut på, men den vil kun foregå i henhold til deltakernes samtykke og gjeldende lover, etiske vurderinger, og under streng kontroll av personvernet. Du vil bli løpende orientert om forskningen på våre nettsider, i media og på helsenorge.no.

Er det ulemper ved å delta i HUNT?

Ved å delta i HUNT bruker du tid og oppmerksomhet på helse og sykdom. Dette kan gi unødige bekymringer og et uheldig fokus på sykdom og risiko. 

Det er frivillig å delta!

Din deltakelse er helt frivillig. Det er du som deltaker som bestemmer over dine data og innsamlet materiale fra deg. Du har innsynsrett i opplysninger som er lagret om deg, og som utleveres til forskningsprosjekt. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, og be om å få slettet alle data om deg som ikke allerede inngår i vitenskapelige analyser eller artikler.