HUNT i sør

Mange takk til alle trøndere som har vært med i vår undersøkelse!

Mange takk til alle trøndere som har vært med i vår undersøkelse!

HUNT, tidligere Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, er nå utvidet til hele Trøndelag.

HUNT er en av verdens største befolkningsstudier og en av våre viktigste kilder til kunnskap om folkehelsen i Norge. Denne helseundersøkelsen vil gi viktig kunnskap om helse, livskvalitet og levekår, og bidra til ny kunnskap og utvikling av en bedre folkehelsepolitikk og mer effektive helsetjenester i fremtiden.

Datainnsamlingen er nå avsluttet. Et unntak er noen oppfølgingsstudier som fortsatt pågår.

Hva er HUNT i Trøndelag

Hva er HUNT i Trøndelag

Nedenfor finner du mer omfattende informajon om HUNT i Trøndelag.

Brosjyretekst

 • Etter sammenslåingen av Trøndelag til ett fylke vil HUNT nå også tilby deltagelse til personer som bor i det tidligere Sør-Trøndelag.
 • HUNT har ikke en storby i sitt tidligere nedslagsfelt og det er derfor ønskelig å inkludere deltagere fra Trondheim.
 • Jo flere som blir med, jo mer helhetlig og verdifull blir HUNT.
 • Din deltakelse bidrar til at vi kan finne ut mer av hva som påvirker helse og livskvalitet for alle grupper i samfunnet.
HUNT inviterer alle som er 18 år eller eldre til å delta. Er du under 76 år, får du SMS og må svare elektronisk. Er du 76 år eller eldre vil du bli invitert med brev i posten.

Du deltar ved å fylle ut spørreskjema, og samtykker til at dine data kan lagres og brukes
til helse- og levekårsstatistikk og forskning.

Er du under 76 år?

Det enkleste er å starte direkte fra sms-en du fikk fra oss. Alternativt kan du logge deg på pc med BrukerID og PIN-kode som står i sms-en.

Deg vi ikke har telefonnummer til, eller som deler telefonnummer med flere, får en invitasjon i posten med BrukerID og PIN for å logge på.

påloggingslenke for pc

 

Er du 76 år og eldre?

Du får et papirskjema i posten.

Du gir et viktig bidrag til helseforskning, og folkehelsestatistikk i kommunen. Å være med er frivillig og gratis.
Du får ingen personlige tilbakemeldinger fra undersøkelsen. Du vil kunne følge med
på hvordan dataene benyttes i folkehelsearbeidet, planlegging i kommunen og i helse-
forskning.
Ja, du kan få invitasjon til nye datainnsamlinger og forskningsprosjekter
 • Formålet er forskning, og å fremstille en god oversikt over helse og levekår i kommunene og fylket, som grunnlag for folkehelsearbeidet. Hvor mange har god helse? Hvor mange har økt risiko for å utvikle helse-svikt eller har allerede svekket helse? Hvorfor bevarer noen god helse, mens andre opplever sviktende helse? Gode svar på slike spørsmål er viktig for å kunne planlegge gode helse- og omsorgstjenester.
 • Gi flere et sunt og godt liv med god livskvalitet.
HUNT i Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom:
 • NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • HUNT forskningssenter
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Trondheim kommune
 • Kommunene i Trøndelag

Lagring og sikring av data

Lagring og sikring av data

 • Informasjonen du gir, lagres i HUNT databank på ditt fødselsnummer.
 • Opplysningene blir oppbevart på ubestemt tid. I framtida kan de bli brukt i prosjekter som ennå ikke er planlagt, forutsatt at det er i samsvar med lover og forskrifter.
 • Dine data lagres i en lukket dataløsning uten koblingsmulighet til internett. Alle som håndterer forskningsdata har taushetsplikt. Forskere og samarbeidspartnere får kun avidentifiserte data.
 • Samarbeid med utenlandske forskere kan innebære datadeling, altså at avidentifiserte data lagres i forskningsdatabanker i andre land, i henhold til lovverket i Norge og angjeldende land.
 • Helsedata om deg kan også legges på din personlige side på helsenorge.no.
At data er avidentifisert betyr at opplysninger som kan knytte dataene til deg er fjernet
i så stor grad som mulig.
Personvernet ivaretas gjennom sikre IT-løsninger og strenge regler for datahåndtering. HUNT gir ikke utenforstående, som politiet, arbeidsgivere, reklamebransjen, eller forsikringsselskaper tilgang til opplysninger fra HUNT som kan knyttes til deg som person. Du har rett til informasjon, innsyn, sletting og sperring av data etter helseregisterloven § 23 til § 25.
Det er du som deltaker som bestemmer over dine data. Du kan når som helst ringe og be om at dine data blir slettet hvis du ikke lenger vil bidra til forskningen som pågår. HUNT forskningssenter, om er en del av Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, forvalter dataene som er samlet inn i HUNT.
Henvendelser om innsyn, retting eller sletting av data rettes til:
HUNT forskningssenter Forskningsveien 2, 7600 Levanger
Telefon: 74 07 51 80. E-post: hunt@medisin.ntnu.no
HUNT forskningssenter NTNU er dataansvarlig. Forskningsinstitusjonene som bruker data er forskningsansvarlige. Det er NTNU sitt personvernombud som har vurdert personvernkonsekvensene.

Tilgang til og kobling av data

Tilgang til og kobling av data

Innsamlede data kan kobles til andre registre for å kunne gjennomføre godkjente
forskningsprosjekter. Aktuelle registre er:

 • Nasjonale registre som: Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret, Reseptregisteret, Utdanningsregistret, NAV, Dødsårsaksregisteret, Trygderegisteret, og ulike nasjonale sykdomsregistre.
 • Diagnoseregistre ved sykehus.
 • Diagnose eller symptomer hentet fra journaler i sykehus, ved legekontor og tannlegekontor.
 • Prosjektene gis kun tillatelse til å koble konkrete opplysninger som er nødvendig for å besvare spesifikke forskningsspørsmål. Før koblinger foretas, må det foreligge nødvendige godkjenninger i henhold til gjeldende norsk lov. Data fra andre registre kan bli lagret i HUNT databank.
 • Forskere som jobber ved universiteter, høyskoler eller andre forskningsinstitusjoner i Norge.
 • Internasjonale samarbeidspartnere.
 • Internasjonale fagtidsskrifter, for å kunne kontrollere forskningsresultater.
 • Kommunen du bor i og Trøndelag fylkeskommune, for å utarbeide helsestatistikk, vurdere helse- og omsorgstjenestenes kvalitet, og fordeling av helse og levekår som bakgrunn for folkehelsearbeidet.
 • Forskere fra helseindustri.
 • All tilgang til data og materiale fra HUNT krever nødvendige godkjenninger i henhold til gjeldende norsk lov.

HUNT ønsker å bidra til at det utvikles nye og bedre diagnoseverktøy, nyttige produkter for helsetjenestene og legemidler.

Vårt formål er ikke å tjene penger, men å bidra til samfunnsnyttige formål.
Forskningssamarbeid med helseindustri vil ledes eller koordineres av en person med fast tilknytning til et norsk universitet.

Samtykke

Samtykke

 • Som deltaker samtykker du til at HUNT forskningssenter oppbevarer og forvalter det som er samlet inn til medisinsk, samfunns- og helsefaglig forskning på ubestemt tid.
 • Vi kan ikke nå vite hva forskningen i fremtiden vil gå ut på, men den vil kun foregå i henhold til deltakernes samtykke, og i henhold til gjeldende lover, etiske vurderinger, og streng kontroll med personvernet.
 • Du vil bli løpende orientert om denne forskningen på våre nettsider, i media, og på helsenorge.no.
Ved å delta i HUNT bruker du tid og oppmerksomhet på helse og sykdom.
Det kan gi unødige bekymringer og et uheldig fokus på sykdom og risiko.

Vite mer

Vite mer

Vil du vite mer om HUNT, andre undersøkelser i regi av HUNT, og hvordan HUNT materiale blir brukt i forskningsprosjekt? På nettsidene våre finner du flere opplysninger om tidligere HUNT undersøkelser, forskningsnyheter og informasjon for forskere:

www.hunt.no