Hvordan smitteverntiltakene i koronapandemien påvirker eldres livssituasjon

Hvordan smitteverntiltakene i koronapandemien påvirker eldres livssituasjon

Eldre har i sterkere grad enn resten av befolkningen blitt oppfordret til å holde sosial avstand til alle utenfor husholdningen. Hvilken pris dette har hatt for de eldre kan trønderne nå bidra til å svare på. Det er forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), som vil gjennomføre undersøkelsen.

13.000 trøndere har fått tilsendt spørreskjema

Den 12. mars 2020 ble det iverksatt en rekke smitteverntiltak i Norge, for å hindre spredning av korona (covid-19). I denne spørreundersøkelsen ønsker vi å kartlegge sosial isolasjon, engstelse knyttet til koronapandemien og skjermbasert aktivitet hos eldre, etter utbruddet. Eldre er ansett som ekstra sårbare for negative helseeffekter ved smitte av korona. Følgelig har de blitt oppfordret til å holde sosial avstand til alle utenfor husholdningen, inkludert nære slektninger, i sterkere grad enn resten av befolkningen. Gjennom denne spørreundersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvordan smitteverntiltakene påvirker eldres livssituasjon.

Hovedformålet med denne studien er å se på hvordan tiltakene som ble iverksatt for å hindre koronasmitte har påvirket eldres livssituasjon. Disse dataene vil så bli brukt inn i en større studie hvor vi vil undersøke hvordan bruk av helsetjenester endret seg under koronapandemien og om endring i tjenester, samt sosial isolering, førte til endret helse hos eldre.

Kunnskap om hvordan smitteverntiltakene har påvirket eldres helse er viktig, for å kunne utarbeide bedre strategier for håndtering av pandemier og andre alvorlige situasjoner i fremtiden. Spørreundersøkelsen inneholder også spørsmål om hvordan eldre har benyttet teknologi for å opprettholde sosial kontakt med familie, venner og helsevesen.

Oppfølgingsstudier

Oppfølgingsstudien HUNT Aldring i Trøndelag (AiT) som starter til høsten, er bestilt av Helsedirektoratet. Da vil eldre trøndere igjen inviteres til feltstasjoner eller tilbys besøk, for å gjenta undersøkelsene fra HUNT4 70+. Denne gjentatte undersøkelsen gir mulighet til å forske på hvordan helsen utvikler seg over år hos eldre, og hvordan samfunnstiltakene under pandemien har påvirket eldres helse og livskvalitet.

Kontakt

Kontakt

Geir Selbæk
Forskningssjef, Aldring og helse
Telefon: 95 88 35 35 | geir.selbaek@aldringoghelse.no

Marit Næss
Daglig leder, HUNT