Samarbeidsprosjekt ved HUNT

Samarbeidsprosjekt ved HUNT

HUNT-forskere er involvert i ulike samarbeidsprosjekt. De viktigste presenteres her.

MindMap

MindMap

– For bedre mental helse og sunn aldring i byer

Dette er et europeisk prosjekt med fokus på bedre mental helse for de som bor i byer, særlig eldre.

De fleste som bor i Europa bor i byer. Det viser seg at innbyggere i byer har større risiko for mentale helseproblemer enn de som bor i rurale strøk. Samtidig er det stadig flere eldre som bor i byer. Kombinasjonen av flere eldre i byer og større risiko for mentale helseproblemer kan gi store utfordringer i tiden som kommer. Hvordan er samspillet mellom bymiljø og mental helse? Hva kan vi gjøre for å holde bybeboere mentalt friske? Hva kan bidra til eldring i god helse?
Slike spørsmål er det MindMap er opptatt av.
MindMap er et konsortieprosjekt der kohorter fra mange land deltar.

Hvordan sikrer MindMap dine rettigheter som deltaker?
Personvernerklæring for MindMap (engelsk)

SYNCHROS

SYNCHROS

– Bedre internasjonalt samarbeid mellom kohorter med helsedata

SYNCHROS  er et EU-finansiert prosjekt som involverer forskere fra flere land i Europa. Målet med prosjektet er å finne bedre løsninger for forskning som kombinerer helsedata fra kohorter fra flere land. Det finnes opplysninger om folks helse og mulige årsaker til sykdom i mange land, i mange ulike forskningsprosjekt som har samlet inn data. Ved å slå sammen flere datakilder er det mulig å komme til større innsikt om hva som forårsaker sykdom. Men dette er ofte ikke så enkelt. Noen utfordringer:
- Folk fra forskjellige land lever i ulike miljø, med ulike vaner som kan påvirke helse.
- Spørsmål om levevaner og helse blir stilt på ulike måter
- ulik lovgiving og etiske utfordringer for deling av helsedata
Disse utfordringer ønsker Synchros prosjektet å minske, for å fremme mer samarbeid på tvers av landegrenser og bedre helseforskning på sikt.

 

Kultur og helse

Kultur og helse

Kompetansesenteret ble etablert i Levanger i Nord-Trøndelag i juli 2014. Formålet med senteret er å bidra til metodeutvikling på helse- og omsorgsfeltet for bedre å kunne møte framtidas utfordringer gjennom systematisk bruk av kulturelle virkemidler. Kompetansesenteret skal videre bidra til mer verdighet i omsorgstjenesten, god ressursbruk og økt interesse og status for omsorgsyrkene - for derigjennom å bidra til økt rekruttering. Kompetansesenteret skal videre knytte sammen forskning, utdanning og praksis, og samarbeide med andre relevante kompetansemiljøer og frivillig sektor.

Hovedoppgaver

  • Utvikle systematiske kunst- og kulturtiltak som fremmer helse og livskvalitet hos personer med behov for helse- og omsorgstjeneste
  • Bidra til å evaluere tiltak og måle effekter av nye metoder og behandlingsformer
  • Spre og implementere ulike miljøterapeutiske metoder, herunder integrert bruk av musikk, sang, dans og andre kulturuttrykk.
  • Utvikle varierte og interessante arbeidsplasser for ansatte i helse- og omsorgstjenesten
  • Bidra til forskning innen kultur- og helsefeltet på individ-, gruppe- og befolkningsnivå.
  • Videreutvikle kontakten med andre relevante kompetansemiljøer, nasjonalt og internasjonalt. 

Les mer på kompetansesenterets hjemmeside.
 

Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag

Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag

"Helse og Hukommelse i Nord Trøndelag" er et samarbeidsprosjekt mellom HUNT/NTNU, Folkehelseinstituttet, Helse Nord-Trøndelag, Kommunenes sentralforbund, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Kompetansesenteret for aldring og helse/Sykehuset Innlandet.

Målsetting
Hovedmålet med å innhente helsedata for beboerne ved sykehjem i Nord-Trøndelag er at disse sammen med HUNT databank skal utgjøre en plattform for forskning på kognitiv svikt og demens. Disse helsedata gir en unik mulighet til å lære mer om hukommelsesproblemer og demens.
Les mer om "Helse og hukommelse"
 

PODD-RA

PODD-RA

"Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tilväxt"/"Political Decisions on Determinants - Research Area"

Hvordan oppnå en mer kunnskapsbasert folkehelsepolitikk?

I folkehelsearbeidet har vi for liten kunnskap om hva som er gode og effektive metoder. Folkehelse formes ikke bare av individuelle valg, men avhenger også i stor grad av samfunnsmessige strukturer og påvirkningsfaktorer (determinanter). Politikernes rolle i folkehelsearbeidet er derfor helt sentralt. Gjennom flere delprosjekter har PODD-RA som mål å få bedre innsikt i hvordan folkehelsearbeidet kan bli mer kunnskapsbasert.
 

Mer om PODD-RA
 

forskning-pictogram

Kontakt

 

 

Adresse
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Telefon
74 07 51 80 | 74 01 92 40 916 83 253

OBS! Under perioden med koronatiltak har vi mindre bemanning. Hvis vi ikke tar telefonen kan du sende oss en e-post: kontakt@hunt.ntnu.no. Forskningssenterets bygg er stengt for besøk.