Organisasjon

HUNT forskningssenter er en del av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. HUNT forskningssenter er lokalisert i Levanger og har rundt 30 stillinger.

Ansatte

 

HUNT rådgivningsgruppe

Hovedhensikten med Rådgivningsgruppen er å få eksterne råd om forhold som er prinsipielt viktige for HUNT. Gruppens mandat er å aktivt følge med i det løpende HUNT-arbeidet og gi råd om prioriteringer mellom gjennomføring av HUNT-prosjekter og om andre aktiviteter som bygger på datamateriale fra HUNT.

Første møte i HUNT rådgivningsgruppe ble avholdt i juni 1980. Gruppa har siden fulgt HUNT tett og hatt uvurderlig betydning for HUNTs positive utvikling og for de verdier NTNU nå forvalter.

Rådgivningsgruppens posisjon ble konsolidert i 2001 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formell oppnevning av rådet og mandat for rådet ble avtalefestet mellom HOD representert ved SHUS (nå FHI) og NTNU i 2001 da NTNU tok over HUNT.


Medlemmer og varamedlemmer HUNT rådgivningsgruppe (per 04.12.2018)

  • Tomas Iver Hallem, Fylkeskommunen, leder
  • Marit Dypdal Kverkild, Fylkeslege, Fylkesmannen i Trøndelag, medlem
  • Wenche Nystad, Nasjonalt folkehelseinstitutt (vara Inger Ariansen)
  • Torbjørn Aas, adm. dir, Helse Nord-Trøndelag HF (vara Paul Georg Skogen)
  • Henrik Sandbu, Helse Midt-Norge RHF (vara May Britt Kjelsaas)
  • Håvard Avelsgaard, kommunelege, Vikna kommune (vara Guri Kåresdatter Falch, kommuneoverlege i Inderøy)
  • Tore Kristiansen, Kommunenes sentralforbund
  • Johan Solheim, brukerrepresentant, Regionalt Brukerutvalg HMN

HUNT ledergruppe

Ledergruppa ved HUNT forskningssenter er et rådgivende organ for daglig leder. Gruppa består av lederne for de ulike ansvarshavende enheter samt en representant fra forskergruppa ved HUNT.

Per april 2019 består ledergruppa av følgende personer:

Daglig leder: Steinar Krokstad

BIobank leder: Marit Næss
Laboratorieleder: Marit Næss
Datasenterleder: Oddgeir Lingaas Holmen
Databankleder: Arnulf Langhammer
IT-leder: Oddgeir Holmen
Rådgiver kontoransvarlig: Turid Rygg Stene
Representant fra forskergruppa: Bjøn Olav Åsvold

Leder av KG Jebsen senter for genetisk epidemiologi: Kristian Hveem 

 


Maria C Stuifbergen

KG Jebsen senter for genetisk epidemiologi

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi tar utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) for å studere genetisk variasjon på befolkningsnivå. Målet er økt kunnskap om hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske.