Organisasjon

HUNT forskningssenter er en del av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. HUNT forskningssenter er lokalisert i Levanger og har rundt 30 stillinger.

Ledelsen

Ansatte

 

HUNT rådgivningsgruppe

Hovedhensikten med Rådgivningsgruppen er å få eksterne råd om forhold som er prinsipielt viktige for HUNT. Gruppens mandat er å aktivt følge med i det løpende HUNT-arbeidet og gi råd om prioriteringer mellom gjennomføring av HUNT-prosjekter og om andre aktiviteter som bygger på datamateriale fra HUNT.

Første møte i HUNT rådgivningsgruppe ble avholdt i juni 1980. Gruppa har siden fulgt HUNT tett og hatt uvurderlig betydning for HUNTs positive utvikling og for de verdier NTNU nå forvalter.

Rådgivningsgruppens posisjon ble konsolidert i 2001 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formell oppnevning av rådet og mandat for rådet ble avtalefestet mellom HOD representert ved SHUS (nå FHI) og NTNU i 2001 da NTNU tok over HUNT.


Medlemmer og varamedlemmer HUNT rådgivningsgruppe (per 04.12.2018)

  • Tomas Iver Hallem, Fylkeskommunen, leder
  • Marit Dypdal Kverkild, Fylkeslege, Fylkesmannen i Trøndelag, medlem
  • Wenche Nystad, Nasjonalt folkehelseinstitutt (vara Inger Ariansen)
  • Torbjørn Aas, adm. dir, Helse Nord-Trøndelag HF (vara Paul Georg Skogen)
  • Henrik Sandbu, Helse Midt-Norge RHF (vara May Britt Kjelsaas)
  • Håvard Avelsgaard, kommunelege, Vikna kommune (vara Guri Kåresdatter Falch, kommuneoverlege i Inderøy)
  • Tore Kristiansen, Kommunenes sentralforbund
  • Johan Solheim, brukerrepresentant, Regionalt Brukerutvalg HMN

HUNT ledergruppe

under redigering