Tilleggsprosjekter i HUNT4

Tilleggsprosjekter i HUNT4

Avsluttede prosjekter

Avsluttede prosjekter

Pågående prosjekter

Pågående prosjekter

Disse prosjektene samler fortsatt inn data (våren 2020):

Cøliaki

MR av hjerne

Beintetthetsmåling

Psykisk helse

 

HUNT 70+

HUNT 70+

HUNT 70+ var en undersøkelse som rettet seg mot eldres helse, hvor alle innbyggere i Nord-Trøndelag ble invitert til å delta. Deltakerne bidro til å øke vår kunnskap om de store folkehelseutfordringene ved økende alder.

Informasjonskriv

Kontaktperson

Tannhelse

Tannhelse

Man vet relativt lite om den voksne befolkningens tannhelse i Norge. Opplysningene som samles inn i HUNT4 vil gi grunnlag for forskning på helsetilstanden og tjenestebehovet, mulige årsaker til helse og sykdom, samt organisering, fordeling og bruk av tjenestene. 

Les mer på Kompetansesenteret Tannhelse Midt sine nettsider

Kontaktperson

Kosthold

Kosthold

Resultatene av et spørreskjema om deltakernes kosthold vil kobles mot en rekke data, av særlig interesse kan nevnes antropometriske data, sykdomsspesifikke data, data på fysisk aktivitet, psykisk helse og tannhelse.

Kontaktperson

Kondisprosjektet

Kondisprosjektet

Lite fysisk aktivitet og dårlig fysisk form i befolkningen er en av våre største helseutfordringer, og i Kondisprosjektet inviterte vi alle deltakere med atrieflimmer til å få målt hjertefunksjon og kondisjon. 

Les mer på CERG sine nettsider. 

Kontaktperson

Hjernetrim

Hjernetrim

Formålet med studien var å undersøke ulike typer reaksjonshastighet, nøyaktighet og hukommelse for å se hvordan folk i alle aldre løser forskjellige oppgaver.

Har du deltatt? Logg inn for å se tilbakemelding.

Informasjonsskriv Ung

Informasjonsskriv Voksen

Kontaktperson

Utflytta Nordtrøndere

Utflytta Nordtrøndere

Vi inviterte alle som tidligere har deltatt i HUNT, og som ikke lenger bor i fylket, til å svare på spørreskjema - enten på papir eller på nett. 

Informasjonsskriv

Kontaktperson

Én helse

Én helse

Én Helse er et samarbeidsprosjekt mellom HUNT, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet. Prosjektet har som hovedformål å undersøke hvordan menneskers og dyrs helse og livsstil påvirker hverandre, samt øke vår kunnskap om spesifikke sykdommer der forholdet mellom mennesker og dyr er viktig.

Informasjonsskriv

Kontaktperson

Èn helse

Prosjektet har tatt utgangspunkt i innsamling av avføringsprøver fra dyr som hærer til deltakere i HUNT4. Prøvene skal undersøkes med moderne teknologi ved å kartlegge alle mikrobielle gener som finnes i prøvene. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende undersøkelser av avføringsprøver fra HUNT4-deltakere. Slik kan vi bidra til å forstå hvordan mikrobesamfunnet hos dyr spiller sammen med mikrobesamfunnet hos mennesker og i miljøet.

Innsamlingen av prøvemateriale (inkludert avføringsprøver) fra dyr og dyreeiere i HUNT4 og fase I i Én Helse-prosjektet ble avsluttet våren 2019. Omkring 3000 avføringsprøver fra dyr (hund, storfe, sau, hest og gris) med tilhørende svarskjema ble mottatt fra omkring 1700 dyreeiere. Av disse har 550 dyreeiere levert avføringsprøver av både seg selv og dyrene. Slike studier med parallell innsamling av avføringsprøver fra dyreeiere og dyr i så stor skala er unike i verdenssammenheng. Fase 1 i Én Helse-prosjektet må derfor sies å være vellykket, og tilrettelegger for mye interessant forskning i årene som kommer.

I september 2019 fikk vi de første resultatene fra de innledende undersøkelsene av avføringsprøver fra dyr, som viser at prøvematerialet vil fungere godt for formålet. Vi regner med å bestemme oss for analyseplattformen og sette i gang analysene av de innsamlede prøvene i løpet av høsten 2019. Vi håper dermed å ha et forskbart materiale tilgjengelig litt ut i 2020, der vi allerede kan koble mønster hos dyr til tilsvarende prøveresultater fra HUNT-deltakere.

Samtidig har vi høsten 2020 kjørt en oppfølgende spørreundersøkelse blant hundeeiere som har levert prøver av sine dyr. Det har vært svært god respons på denne, og dette arbeidet er ferdig 26. september. Denne basen skal så analyseres opp mot resultatene fra sekvensering av avføringsprøvene for å finne mulige sammenhenger og vil være en bakgrunn for videre forskning på hund og Én Helse. En del av hundeeierne vil bli rekruttert til oppfølgende studier.

Når det gjelder husdyr (storfe, gris og småfe) har vi ca. 1000 prøver som skal undersøkes. Videre arbeid avhenger en del av hvilke resultater vi får, men også her kan vi sammenligne mikrobiomet hos dyra med mikrobiomet hos dyreeiere. Videre arbeid med husdyr vil være avhengig av at vi rekrutterer eiere av husdyrbesetninger til å bidra til oppfølgende studier av besetningene. Vi smaler også inn materiale fra andre dyrearter (fjørfe) og vil også kunne supplere studiene med f.eks. prøver av vilt og miljø. Det er uendelige muligheter til å arbeide med materialet.

Som ellers for HUNT-prosjekter vil også våre bli tilgjengelig for forskere etter hvert slik at flest mulig får muligheter til å forske på dette ut over kjernegruppen i prosjektet fra NTNU/ HUNT, Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet.

Hørsel

Hørsel

Hørselsundersøkelsen ønsker å bidra til bedre kunnskap om forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av hørselstap. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for prosjektet.

Kontaktperson

HUNT 70+ Trondheim

HUNT 70+ Trondheim

I forbindelse med fylkessammenslåingn ble Trondhjemmere (i Østbyen) på 70+ invitert til å delta i HUNT-undersøkelsen.

Informasjonsskriv (kort)

Informasjonsskriv (utfyllende)

Kontaktperson