HUNT ledelse og forvaltning

HUNT ledelse og forvaltning

Ledelsen for HUNT forskningssenter har ansvar for at HUNT materialet blir utnyttet optimalt. Dette innebærer forsvarlig lagring av data og prøver og tilgjengeliggjøring av materialet for forskningsprosjekt som øker kunnskap om helse og sykdom.

HUNT forskningssenter er en del av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. HUNT forskningssenter er lokalisert i Levanger og har rundt 30 stillinger.

HUNT ledergruppe

HUNT ledergruppe

Ledergruppa ved HUNT forskningssenter er et rådgivende organ for daglig leder. Gruppa består av lederne for de ulike ansvarshavende enheter samt en representant fra forskergruppa ved HUNT.

Per januar 2020 består ledergruppa av følgende personer:

Konstituert Daglig leder og Biobankleder: Marit Næss
(Daglig leder i forskningspermisjon: Steinar Krokstad)

Ung-HUNT leder: Kirsti Kvaløy
Datasenterleder: Oddgeir Lingaas Holmen
Databankleder: Arnulf Langhammer
IT-leder: Oddgeir Holmen
Rådgiver kontoransvarlig: Turid Rygg Stene
Representant fra forskergruppa: Kirsti Kvaløy

Leder av KG Jebsen senter for genetisk epidemiologi: Kristian Hveem 

 

Maria C Stuifbergen

HUNT rådgivningsgruppe

HUNT rådgivningsgruppe

Hovedhensikten med Rådgivningsgruppen er å få eksterne råd om forhold som er prinsipielt viktige for HUNT. Gruppens mandat er å aktivt følge med i det løpende HUNT-arbeidet og gi råd om prioriteringer mellom gjennomføring av HUNT-prosjekter og om andre aktiviteter som bygger på datamateriale fra HUNT.

Første møte i HUNT rådgivningsgruppe ble avholdt i juni 1980. Gruppa har siden fulgt HUNT tett og hatt uvurderlig betydning for HUNTs positive utvikling og for de verdier NTNU nå forvalter.

Rådgivningsgruppens posisjon ble konsolidert i 2001 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formell oppnevning av rådet og mandat for rådet ble avtalefestet mellom HOD representert ved SHUS (nå FHI) og NTNU i 2001 da NTNU tok over HUNT.


Medlemmer og varamedlemmer HUNT rådgivningsgruppe (per januar 2020)

  • Tomas Iver Hallem, Fylkeskommunen, leder
  • Ingvill Dalseg, personlig (vara for Tomas Iver Hallem)
  • Marit Dypdal Kverkild, Fylkeslege, Fylkesmannen i Trøndelag, medlem
  • Wenche Nystad, Nasjonalt folkehelseinstitutt (vara Inger Ariansen)
  • Torbjørn Aas, adm. dir, Helse Nord-Trøndelag HF (vara Paul Georg Skogen)
  • Henrik Sandbu, Helse Midt-Norge RHF (vara May Britt Kjelsaas)
  • Håvard Avelsgaard, kommunelege, Vikna kommune (vara Guri Kåresdatter Falch, kommuneoverlege i Inderøy)
  • Tore Kristiansen, Kommunenes sentralforbund
  • Johan Solheim, brukerrepresentant, Regionalt Brukerutvalg HMN

forskningssenter-pictogram

Kontakt

 

 

Adresse
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Telefon
74 07 51 80 | 74 01 92 40 916 83 253

OBS! Under perioden med koronatiltak har vi mindre bemanning. Hvis vi ikke tar telefonen kan du sende oss en e-post: kontakt@hunt.ntnu.no. Forskningssenterets bygg er stengt for besøk.