Folkehelsestatistikk

Folkehelsestatistikk

Kommunene og fylkeskommunen har gjennom sine ansvarsområder en helt sentral rolle i å fremme befolkningens helse, og folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for at dette ansvaret skal oppfylles. God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er helt nødvendig for å beskrive utfordringer og ressurser, for deretter å planlegge og gjennomføre tiltak.

Folkehelse handler om befolkningens helse og hvordan den fordeler seg i befolkningen. For en kommune vil folkehelsa omfatte hvordan helsetilstanden er totalt sett, altså i gjennomsnitt. Folkehelse i en kommune handler også om hvordan helsen fordeler seg i befolkningen, altså variasjonen innad i kommunen etter sosiodemografiske kjennetegn som for eksempel alder og kjønn. Det er nødvendig med kunnskap om både nivået og variasjonen for å iverksette treffsikre tiltak. 

Her finner du helsestatistikk som gir både oversikt og innsikt. Kommunehelsedataene gir oversikt, mens de sosiodemografiske dataene gir innsikt over hvordan helsen fordeler seg i kommunen etter alder og kjønn.
 

Slik bruker du tallene for din kommune

Dataene og informasjonen som er tilrettelagt på disse nettsidene er oppbygd slik at kommunene kan starte med å vurdere kommunehelsedataene og identifisere folkehelseutfordringer. Basert på de folkehelseutfordringer som identifiseres, kan kommunene se hvordan disse fordeler seg i forhold til alder og kjønn ved å se nærmere på de sosiodemografiske dataene. Forutsetningen for å iverksette gode tiltak mot hele befolkningen, eller utvalgte grupper av befolkningen, burde dermed være tilstede.