Genetisk forskning

Genetisk forskning

Hva er arvelighetsforskning eller genetisk forskning?

Genetisk forskning i HUNT-sammenheng er det samme som forskning på arvelighet. Gjennom genetisk forskning studerer man om likheter og forskjeller hos individer er et resultat av gener og/eller miljø.

Sykdom oppstår som følge av et samspill mellom genetiske (arvelige) faktorer og miljøfaktorer. Det er viktig å forstå dette samspillet, blant annet for å kunne forebygge sykdom på en mer effektiv måte. Data fra HUNT, og særlig de lagrede blodprøvene, er blant de viktigste kildene vi har for å framskaffe slik kunnskap.

Hvilke undersøkelser gjøres på blodprøvene i HUNT?

HUNT-forskere jobber nå med å undersøke hvordan ulike forhold som er kartlagt i HUNT virker sammen med genene med mål om å finne ut hvorfor noen blir syke mens andre holder seg friske. Mange av disse forholdene vet vi fortsatt lite om. Et av målene for denne type forskning i HUNT er å øke kunnskapen om samspillet mellom arv og miljø.

Denne kunnskapen kan i neste omgang bidra til:

  • bedre muligheter til å stille presise diagnoser- bedre muligheter til å forebygge og behandle sykdom
  • bedre muligheter til å gi mer presis behandling til den enkelte pasient, slik at den blir mer effektiv og gir færre bivirkninger

Næringslivets rolle
Genetisk forskning krever store ressurser. Det er ønskelig at denne typen forskning skal kunne gjøres i Midt-Norge. For å få dette til, kan det være aktuelt å samarbeide med privat industri for å tilføre spisskompetanse, teknologi og kapital. Hvis det blir aktuelt med et samarbeid med private aktører, vil dette i så fall være underlagt strenge offentlige reguleringer og kontroll. I slike tilfeller kan det bli nødvendig å innhente nytt samtykke. Uansett er salg av blodprøvene ikke aktuelt.

Deltaker-pictogram

pictogram mann og kvinne. tekst: deltaker. Lenke til siden for deltakere

Kontakt

Adresse:
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post:hunt@medisin.ntnu.no