Tilgang til HUNT-materialet

Tilgang til HUNT-materialet

Tilgang til egen datafil og biologisk materiale kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en eller flere bestemte problemstillinger i en tidsavgrenset periode, og til å publisere et bestemt antall artikler.

Hva er tilgjengelig?

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har lagret spørreskjemadata og biologiske prøver fra populasjonen i Nord-Trøndelag i alderen 13 år og over. Materialet er samlet inn i 1984-1986 (kun 18+), 1995-1997, 2006-2008 og 2017-2019.

Søknadsskjemaet skal brukes for alle søknader om forskningsmateriale fra HUNT.

Dette materialet kan man søke om:

 • variabler fra HUNT spørreskjema
 • variabler fra HUNT tilleggsprosjekt, med noen unntak
 • variabler fra tidligere analyser (måledata)
 • biologisk materiale (blod, serum, DNA, urin, spytt)
 • GWAS data - dette kun i samarbeid med et All-in prosjekt koordinert av Jebsen senteret for genetisk epidemiologi
 • SNP-data fra katalogen med SNP-er med kjente sammenhenger

Hvem kan søke?

Alle prosjekt med en prosjektleder tilknyttet et norsk institutt kan søke om bruk av HUNT materiale. Prosjektleder må ha forskningskompetanse, vanligvis demonstrert i doktorgrad. 

HUNT forskningssenter kan kun levere ut data til prosjekt som har etisk godkjenning etter norsk lovverk, vannligvis betyr det godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

HUNT materiale kan også brukes i studentoppgaver til graden PhD og Master. Hovedveilederen for studenten skal da søke om tilgang og inngå avtalen med HUNT som prosjektleder.

Les mer utfyllende informasjon om hvordan man søker om bruk av HUNT materiale på vår engelske side: https://www.ntnu.edu/hunt/data

Søknadsprosessen:

 • Prosjektleder må gjøre seg kjent med HUNT materialet og velge relevante variabler. Alle variabler finnes i HUNTs oversikt i HUNT databank på nett. Se også sidene om spørreskjema og variabler.
 • Søknadsskjemaet finnes og fylles ut fra HUNT databank på nett. Velg 'new user' om du ikke har sendt en elektronisk søknd om HUNT data før.
 • Følgende opplysninger er obligatoriske, og det vil ikke være mulig å fullføre søknaden uten dem:
 • Project title
  • prosjekt tittel
  • prosjekt protokoll
  • tilhørighet for søkeren
  • norsk sammendrag av prosjektet
  • foreløpige titler på planlagte publikasjoner
  • nøkkelord (på engelsk)
  • start- og sluttdato for prosjektet
  • fakturaopplysninger
  • opplysninger om forskere i prosjektet. Hvert prosjekt må ha prosjektleder og forskningsansvarlig (signing official), vanligvis instituttsleder for instituttet der prosjektleder har tilknytning.
  • hvilke data man ønsker å motta (HUNT1,2,3,4 / UngHUNT1,2,3,4)
  • om andre registre ønskes koblet til HUNT materiale, og i så fall hvilke. NB: det må søkes om bruk av data til hvert register.
  • om prøver ønskes brukt: hvilke prøver, hvor mange, hvor mye materiale, og spesifikasjoner på ønsket materiale.
 • Andre opplysninger kan bli sendt senere, men Data Access Committee ved HUNT forskningssenter kan ikke endelig godkjenne før følgende dokumentasjon også er mottatt:
  • etisk godkjenning (som regel: REK)
  • variabelbestilling fra HUNT webdatabank
 • Når du sender tilleggsopplysninger / dokumentasjon, vennligst bruk alltidhunt@medisin.ntnu.no.
 • Alle fullstendig opplyste søknader vil bli vurdert av HUNTs Data Access Commitee. Søkere vil vangligvis få svar innen 3 uker, men søknader som omfatter biologiske prøver kan ha lengre saksbehandlingstid.
 • Når et prosjekt er godkjent i Data Access Commitee i HUNT vil søkeren få en avtale til signering.
 • Når signert avtale er returnert HUNT forskningssenter vil HUNT databank sende ut datafil til prosjektleder.
 • For priser for bruk av HUNT materiale se prisoversikt.

Våre prosedyrer og rutiner er nedlagt i våre Retningslinjer for forvaltning og bruk av data og biologisk materiale fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag.

Til søknadsskjema