Tilgang til HUNT-materialet

Tilgang til egen datafil og biologisk materiale kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en eller flere bestemte problemstillinger i en tidsavgrenset periode, og til å publisere et bestemt antall artikler.

Hva er tilgjengelig?

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har lagret spørreskjemadata og biologiske prøver fra populasjonen i Nord-Trøndelag i alderen 13 år og over. Materialet er samlet inn i 1984-1986 (kun 18+), 1995-1997 og 2006-2008. En ny datainnsamlingsrunde -HUNT4- pågår siden 2017. Materialet fra HUNT4 vil ikke være tilgjengelig før høsten 2019. Se egne sider for å søke tilgang til dette materialet.

Dette materialet kan man søke om:

- variabler fra HUNT spørreskjema

- variabler fra HUNT tilleggsprosjekt, med noen unntak

- variabler fra tidligere analyser (måledata)

- biologisk materiale (blod, serum, DNA, urin, spytt)

- GWAS data - dette kun i samarbeid med et All-in prosjekt koordinert av Jebsen senteret for genetisk epidemiologi

- SNP-data fra katalogen med SNP-er med kjente sammenhenger

Hvem kan søke?

Alle prosjekt med en prosjektleder tilknyttet et norsk institutt kan søke om bruk av HUNT materiale. Prosjektleder må ha forskningskompetanse, vanligvis demonstrert i doktorgrad. 

HUNT forskningssenter kan kun levere ut data til prosjekt som har godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

HUNT materiale kan også brukes i studentoppgaver. Veilederen for studenten skal da søke om tilgang.

illustrasjonsbilde HUNT søknadsprosessSøknadsprosessen:

 • Prosjektleder må gjøre seg kjent med HUNT materialet og velge relevante variabler. Alle variabler finnes i HUNTs oversikt i HUNT databank på nett. Se også sidene om spørreskjema og variabler.
 • Søknadsskjemaet finnes og fylles ut fra HUNT databank på nett. Velg 'new user' om du ikke har sendt en elektronisk søknd om HUNT data før.
 • Følgende opplysninger er obligatoriske, og det vil ikke være mulig å fullføre søknaden uten dem:
 • Project title
  • prosjekt tittel
  • prosjekt protokoll
  • tilhørighet for søkeren
  • norsk sammendrag av prosjektet
  • foreløpige titler på planlagte publikasjoner
  • nøkkelrod (på engelsk)
  • start- og sluttdato for prosjektet
  • fakturaopplysninger
  • opplysninger om forskere i prosjektet. Hvert prosjekt må ha prosjektleder og forskningsansvarlig (signing official), vanligvis instituttsleder for instituttet der prosjektleder har tilknytning.
  • hvilke data man ønsker å motta (HUNT1 HUNT 2 eller HUNT3, UngHUNT eller voksenHUNT)
  • om andre registre ønskes koblet til HUNT materiale, og i så fall hvilke. NB: det må søkes om bruk av data til hvert register.
  • om prøver ønskes brukt: hvilke prøver, hvor mange, hvor mye materiale, og spesifikasjoner på ønsket materiale.
 • Andre opplysninger kan bli sendt senere, men Data Access Committee ved HUNT forskningssenter kan ikke endelig godkjenne før følgend dokumentasjon også er mottatt:
  • REK godkjenning
  • variabelbestilling i fra HUNT webdatabank
 • Når du sender tilleggsopplysninger / dokumentasjon, vennligst bruk alltid:  hunt@medisin.ntnu.no.
 • Alle fullstendig opplyste søknader vil bli vurdert av HUNTs Data Access Commitee. Søkere vil vangligvis få svar innen 3 uker, men søknader som omfatter biologiske prøver kan ha lengre saksbehandlingstid.
 • Når et prosjekt er godkjent i Data Access Commitee i HUNT vil søkeren få en avtale til signering.
 • Når signert avtale er returnert HUNT forskningssenter vil HUNT databank sende ut datafil til prosjektleder.
 • For priser for bruk av HUNT materiale se prisoversikt.

Våre prosedyrer og rutiner er nedlagt i våre Retningslinjer for forvaltning og bruk av data og biologisk materiale fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag.

Direkte til søknadsskjema i HUNT databank.