Biologisk materiale fra HUNT

Biologisk materiale fra HUNT

I HUNT undersøkelsense er det samlet inn biologisk materiale av ulike typer.

I HUNT1 ble det kun samlet inn serum hos deltakere med kjent diabetes.

I HUNT2 ble det samlet inn serum og blod, der blodet er brukt til ekstraksjon til DNA.

I HUNT3 og HUNT4 ble det samlet inn ulike prøver fra alle deltakere med faste rutiner for prøvetaking, frakt og oppbevaring. En del av materialet ble analysert samtidig, og analyseresultatene er tilgjengelig fra databanken. Noen rør ble lagret for senere bruk, og disse er det mulig å søke om å bruke i forskningsprosjekt.

I tilllegg til prøvemateriale i rør, tilbyr HUNT forskningssenter analyseresultater fra gjennomførte prosjekt. Disse er å finne i HUNT databank på nett.

HUNT All-in prosjektet har utført GWAS analyser hos alle deltakere i HUNT med blodprøver som kunne brukes til dette. Mer om dette kan man lese på nettsidene til K.G. Jebsen senter for genetisk epidemiologi. Her kan man også finne informasjon om hvordan man søker om å få bruke disse SNP-ene, i tillegg til et visst antall SNP-er med kjente assosiasjoner fra andre studier.

For mer detaljerte opplysninger, se tabellene på våre engelske sider.

Ekstrahering og normalisering av DNA- konsentrasjon

Ekstrahering og normalisering av DNA- konsentrasjon

HUNT biobank har lang erfaring med DNA-ekstraksjon fra blod og spytt.

HUNT biobank tar også imot eksterne prøver hvor validerte metoder kan benyttes for ekstraksjon.

Du kan lese mer om DNA kvalitet på https://www.ntnu.edu/hunt/hunt-dna-quality

05 jun 2020