Biologisk materiale fra HUNT

Biologisk materiale fra HUNT

I HUNT undersøkelsense er det samlet inn biologisk materiale av ulike typer.

I HUNT1 ble det kun samlet inn serum hos deltakere med kjent diabetes.

I HUNT2 ble det samlet inn serum og blod, der blodet er brukt til ekstraksjon til DNA.

Først i HUNT3 ble det satset stort på innsamling av ulike prøver fra alle deltakere med faste rutiner for prøvetaking, frakt og oppbevaring. En del av materialet ble analysert samtidig, og analyseresultatene er tilgjengelig fra databanken. Noen rør ble lagret for senere bruk, og disse er det mulig å søke om å bruke i forskningsprosjekt.

I tilllegg til prøvemateriale i rør, tilbyr HUNT forskningssenter analyseresultater fra gjennomførte prosjekt. Disse er å finne i HUNT databank på nett.

HUNT All-in prosjektet har utført GWAS analyser hos alle deltakere i HUNT med blodprøver som kunne brukes til dette. Mer om dette kan man lese på nettsidene til K.G. Jebsen senter for genetisk epidemiologi. Her kan man også finne informasjon om hvordan man søker om å få bruke disse SNP-ene, i tillegg til et visst antall SNP-er med kjente assosiasjoner fra andre studier.

Tabellen nedenfor skisserer prøvetyper, antall og oppbevaringstype per HUNT datainnsamling.

  HUNT1 HUNT2 HUNT3 Ung-HUNT3 Liquid Nitrogen -80 gr. celcius Room temperature
Oppmøte (1) 77721 65237 50807 8200 (2)      
ACD 0 0 40754 0 x    
NaHep 0 0 27025 0 x    
Plasma 0 0 49070 0 x    
Serum 473 64574 50170 0 x x  
Tempus, RNA 0 0 14874 0   x  
Urine (spot urine) 0 0 11983 0   x  
Urine, MA 0 0 5759 0   x  
FTA card 0 0 0 8381     x
DNA   63000 50000 /
20000(3)
       

(1) S Krokstad, A Langhammer, K Hveem, TL  Holmen, K Midthjell, TR Stene, G Bratberg, J Heggland and J Holmen. Cohort Profile: The HUNT Study, Norway. Int J Epidemiol. 2013 Aug;42(4):968-77. doi: 10.1093/ije/dys095. https://www.ntnu.no/documents/10304/0/Int.+J.+Epidemiol.-2013-Krokstad-968-77.pdf/8bbd4acb-d309-4d5a-b098-acad8472f6ba

(2) Turid Lingaas Holmen, Grete Bratberg, Steinar Krokstad, Arnulf Langhammer, Kristian Hveem,Kristian Midthjell, Jon Heggland, Jostein Holmen. Cohort profile of the Young-HUNT Study, Norway: A population-based study of adolescents. Int J Epidemiol (2014) 43 (2): 536-544.https://academic.oup.com/ije/article-lookup/doi/10.1093/ije/dys232

(3) DNA fra HUNT3 : Det er tilgjengelig DNA fra cirka 50 000 deltakere i HUNT3. 30 000 av disse deltok også i HUNT2 og DNA-et er ekstrahert fra HUNT2 prøver. Det er kun ekstrahert DNA fra HUNT3 prøver for de som ikke deltok i HUNT2, ca 20 000 deltakere

Prøveantall er basert på situasjonen per 17.02.2017