Sesjonslokking for Norske historiedager 2017

Omveltninger: reform og revolusjon

 

Norske historiedager 2017 arrangeres i Trondheim fra 23. til 25. juni med Omveltninger: reform og revolusjon som hovedtema. Temaet henspiller i første rekke på to dramatiske historiske hendelser som markeres dette året: at det er 500 år siden den protestantiske reformasjonen begynte og 100 år siden den russiske revolusjon.

Reformasjonen innebar en radikal reform av kirkens organisasjon og trosgrunnlag. For menneskenes tenkemåte og forståelseshorisont bar reformasjonen på et endringspotensiale av revolusjonær karakter, som fikk både tilsiktede og utilsiktede virkninger. Også den russiske revolusjonen innebar en radikal omveltning av samfunnet, samtidig som den forsøkte å endre mentalitet og ideologi. Fellestrekket mellom de to begivenhetene er i første rekke deres dyptgripende kraft til å endre samfunn og kultur på mange nivåer og i et langt tidsperspektiv. Begge hendelsene medførte brå omveltninger, samtidig som de dannet utgangspunkt for langvarige politiske, ideologiske, religiøse og kulturelle endringsprosesser som også har gjennomsyret historiefaget.


For Norges del satte statens offisielle religion sitt definitive preg på samfunnsutviklingen helt opp til 1900-tallet. Stat, samfunn og religion var nært, om enn ikke friksjonsfritt, knyttet sammen. Religiøst forankrede forestillinger satte rammer for hverdagsliv, kjønnsroller, politikk, kultur og økonomi. Den russiske revolusjon hører til vendepunktene i det tjuende århundres historie som i Norge og resten av Europa vekket frykt og kompromissvilje i noen samfunnsgrupper, mens det for andre inspirerte og ga mot til å kjempe for drømmen om sosial rettferdighet.


Med Omveltninger: reform og revolusjon som tema, inviterer Norske historiedager 2017 til empiriske, historiografiske, historieteoretiske og historiedidaktiske bidrag som berører de store samfunnsomveltningenes rolle i historien og historieskrivingen.

Manuslokking

Det inviteres til å sende inn forslag til sesjoner som knytter an til konferansens hovedtema. Siden Norske historiedager er det viktigste møtepunktet for norske historikere, vil også forslag som ikke forholder seg til hovedtemaet være høyst velkomne. Sesjonene varer i to timer (inkludert pause) og involverer vanligvis 4-6 deltagere. Vi åpner også for frie foredrag (individuelle presentasjoner). Både sesjoner og frie foredrag meldes inn med et abstract (200-300 ord) med tittel og beskrivelse av tema. For sesjonsforslag må det også gjøres rede for format og deltagere. Det vil bli anledning til å revidere forslagene før det endelige programmet publiseres.


Fristen for innsending av sesjoner har gått ut.

Norske historiedager 2017 arrangeres av lokallaget HIFO Trøndelag i samarbeid med Institutt for historiske studier, NTNU.

 

Har du spørsmål?

Kontakt kongressbyrå

Kontakt hovedkomiteen

Historiedagene på Facebook

 

Følg også HIFO Trøndelag på Facebook.

 

#historiedager2017