Senter for styring og innovasjon i offentlig sektor

Senter for styring og innovasjon i offentlig sektor

Offentlig sektor er i stadig endring, noe som stiller store krav til offentlige aktørers omstillings- og innovasjonsevne. Omstilling og innovasjon krever styring. Vår ambisjon er å bidra til bedret styring av innovasjon, og innovasjon i styring. Dette gjør vi gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter i nært samarbeid med aktører i offentlig sektor.

Forskningen ved senteret dekker temaer som utforming og bruk av økonomistyringssystemer. Herunder fokuserer vi på prosjekter knyttet til utvikling og bruk av styringsinformasjon, økonomistyringens rolle i organisatoriske endringsprosesser og betydningen av ny teknologi for styring og ledelse. Et viktig fokusområde er styring av horisontale og vertikale relasjoner i og mellom organisasjoner i offentlig sektor, men også relasjoner med det private næringsliv og andre aktører i samfunnet.

TRD 3.0 Universitetskommunen

Ny offentlig styring - et kurs i siviløkonomstudiet ved NTNU Handelshøyskolen

WORKSHOP 2022

Pågående prosjekter

Pågående prosjekter

Kari Nyland, Per Chrsitian Ahlgren, Frode Kjærland, Inger Johanne Pettersen 
Styring av samarbeid i offentlig sektor
Finansiering: Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Forskningsprosjektet” Styring av samarbeid i offentlig sektor – muligheter og utfordringer i det nye kommune-Norge”, er finansiert av Regionale Forskingsfond Midt-Norge, og er et samarbeid mellom kommuner i Midt Norge, NTNU Handelshøyskolen og Nord Universitet. Formålet med prosjektet er å undersøke utviklingen av styringspraksis i relasjonen mellom kommuner (interkommunale samarbeid) og samarbeid på tvers av administrative nivå. Fokuset ligger på koblingen mellom ulike kontrollmekanismer og operativ aktivitet i tjenesteytingen hvor aktiviteten skjer på tvers av organisatoriske grenser. Her er relasjonen mellom administrative regnskaps- eller økonomistyringsbaserte kontrollmekanismer sentralt. Særlig fokuserer vi på det interessante forholdet mellom profesjonelle standarder, sosiale normer og økonomiske- eller administrative kontrollmekanismer og verktøy. Ved å utforske denne koblingen søker vi å bidra til vår forståelse av hvilken rolle økonomistyring og ledelsesverktøy spiller i oversettelsen av styringsreformer til lokale praksiser og effektene av ulike administrative verktøy eller intervensjoner på ulike sentrale områder av offentlig tjenesteyting. 

Kari Nyland, Per Christian Ahlgren, Frode Kjærland, Inger Johanne Pettersen, Johnny Lind, Mikael Cäker.

Nye styringsformer i offentlig sektor

Store restruktureringer er gjennomført i offentlig sektor de siste årene.  Reformene har medført sterkere hierarkisk kontroll, stor vekt på resultatevalueringer, kundeorientering, deregulering, nye modeller for kvasimarkeder, ledelseskontrakter, konkurranseutsetting og  fleksibilitet i tjenestetilbudet. Norge har gjennomført en rekke reformer i retning av markedslogikk og resultatstyring, som har påvirket statlig og kommunal tjenesteproduksjon. Her kan spesielt nevnes helseforetaksreformen, samhandlingsreformen og den forestående kommunestrukturreformen. Reformene sikter mot å løse tverrfaglige og fler-sektorielle problemer og horisontale styringsutfordringer. 

Utvikling og omstilling er krevende, forutsetter utvikling av nye styringsformer og styringssystemer.  Utvikling skaper behov for nye beslutningsgrunnlag for å møte store, komplekse utfordringer i både vertikale og horisontale relasjoner. 

Dette prosjektet har et langsiktig fokus og omfatter ulike studier og aktiviteter som for eksempel

  • Styringsutfordringer og styringspraksis i helseforetak
  • Styringsutfordringer og styringspraksis i kommuner
  • Styring av samarbeid i offentlig sektor. 

-Dette prosjektet er for perioden 2016-2019 en del av prosjektet «Styring av samarbeid i offentlig sektor -muligheter og utfordringer i det nye kommune-Norge» med ekstern finansiering fra regionalt forskningsfond Midt-Norge.

  • Arrangerer den årlige Handelshøyskolekonferansen 

 

Kari Nyland, Per Christian Ahlgren, Johnny Lind, Kalle Kraus

Helhetlig styring for helhetlige helsetjenester

Helsesektoren er sammensatt, derfor er samhandlingen mellom ulike spesialiserte tjenesteleverandører og aktører sentral om helsesektoren skal møte utfordringene den står overfor. I dette prosjektet ønsker vi å øke vår forståelse av strukturelle, organisatoriske og økonomiske faktorer som hemmer og fremmer helhetlig behandling og omsorg for pasienter med sammensatte helseproblemer. Vårt fokus er på rollen økonomistyringsmekanismer og -systemer spiller i å fremme helhet og samhandling i helsetjenestene. I dette prosjektet er vi spesielt opptatt av fastlegenes rolle i integrerte helsetjenester, som en viktig aktør i et pasientfokusert helsevesen og som et bindeledd i samhandlingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Vårt hovedspørsmål er dermed hvordan kan helhetlige styringssystemer bidra til helhetlige helsetjenester. 

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU Handelshøyskolen, Handelshögskolan i Stockholm og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik, Klæbu og Midtre-Gauldal. Prosjektet består av både kvantitative kartleggingsstudier og kvalitative feltstudier. 
Prosjektledere: Kari Nyland & Per Christian Ahlgren

Forskningsaktivitet