Utdanningskvalitet ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet - studier

Utdanningskvalitet ved Det humanistiske fakultet

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning beskriver prosessene som gjelder for institusjonen.

Retningslinjer ekstern sensor HF

Retningslinjer for bruk av ekstern sensor ved Det humanistiske fakultet (HF)

  1. Det skal oppnevnes minimum en ekstern sensor på bachelornivå innenfor alle studiefag og programmer ved fakultetet, i tillegg til de eksterne sensorer som oppnevnes til bedømning av selvstendig arbeid på høyere grad (masteroppgaver ol.).
  2. Ekstern sensor foretar bedømning av et utplukk av besvarelsene innenfor ett eller flere emner, dog ikke mer enn 30 og ikke mindre enn 5 av de totale besvarelsene per emne. Ekstern sensor i samråd med faglærer avgjør utvalget av besvarelser. Ekstern sensor kan i tillegg benyttes i vurderingen av strykresultater, som en særlig kvalitetsikring i slike tilfeller.
  3. Utover dette kan ekstern sensor trekkes inn i evaluering av studieplaner, pensum, vurderingsformer og eksamensoppgaver, og andre deler av det faglige kvalitetssikringsarbeidet ved instituttet. Instituttleder i samråd med fagmiljøet avgjør behovet for dette.
  4. Ekstern sensor leverer en rapport om bedømningen, samt en vurdering av de forhold som nevnes i punkt 3 dersom dette er aktuelt. Rapporten sendes til instituttleder med gjenpart til emneansvarlig. I rapporten er det viktig å få fram eventuelle avvik i karakterfordelingen i utvalget av besvarelser i forhold til de øvrige besvarelser i emnet. Dersom avviket er signifikant, må instituttleder drøfte dette med faglærer og ekstern sensor og eventuelle andre interne sensorer, med sikte på omforente justeringer i bruken av karakterskalaen.
  5. Det gjøres unntak fra disse retningslinjene for de utøvende eksamenene på bachelorprogrammene i utøvende musikk. Av praktiske hensyn gjøres det også unntak for gjennomføring av sensur for examen philosophicum. De nevnte studier kan benytte ekstern sensor etter behov.

Spørsmål om KVASS?

Har du spørsmål om utdanningskvalitet?

Prodekan for studier: Sara Brinch

Ansatte: Ta kontakt med studieseksjonen ved HF hvis dere har spørsmål

Studenter: Dersom du har spørsmål, ting du ønsker å ta opp, eller om du ønsker å engasjere deg i spørsmål rundt utdanningskvalitet - ta kontakt med dine tillitsvalgte på institutt og/eller fakultet: Studentrådet HF


 

04 feb 2020