Referansegrupper

Referansegrupper

Hvordan jobber en referansegruppe? Hva er en referansegruppe? Hva er en referansegrupperapport, og hvordan skrives den?

På denne siden prøver vi å gi deg som er referansegruppestudent svar på slike spørsmål, og i tillegg finner du lenker, sjekklister, diskusjonstema til evalueringsmøter og andre ressurser.

Siden her er laget av og for studenter ved HF, men siden er også nyttig for ansatte som underviser.

Referansegruppekurs:

Vi legger ut datoer for kurs, så snart disse er avklart.

Workshop for skriving av referansegrupperapport:

Vi legger ut datoer for workshop, så snart disse er avklart.

 


Opplæringsvideoer:

Se opplæringsvideoer på YouTube


Slik gjør du det:

Hvordan være referansegruppe

 

 • Referansegruppa skal velges så raskt som mulig
 • Det er emneansvarlig/foreleser sitt ansvar at det blir opprettet referansegruppe, men studentene kan etterspørre det dersom det tar lang tid før det er på plass
 • Alle emner skal ha en referansegruppe bestående av minst tre studenter
 • Dersom emnet inngår i flere studieprogram skal gruppen utvides så alle programmene er representert
 • Er studentgruppen liten kan alle være med i referansegruppen
 • Last ned sjekklista med oversikt om du ønsker det

 

 • Referansegruppen skal ha løpende dialog med alle emnets studenter
 • Lytt og plukk opp det det snakkes om i emnet om øvingsoppgaver, pensum, undervisningsformen og fremgangen i emnet
 • Oppfordre de andre studentene til å ta kontakt med deg dersom noe ikke fungerer
   

 

 • Be foreleser om 5-15 minutter av en forelesning for å snakke med studentene, uten foreleser til stede
 • Spør studentene hva de tenker om den foreløpige gjennomføringen av emnet
 • Diskuter læringsmål, pensum, forelesninger, øvingsoppgaver, læringsmiljø og forkunnskapskrav
 • Noter underveis
 • Bruk gjerne dokumentet med diskusjonstema

 

 • Referansegruppen skal møte emneansvarlig/foreleser og videreformidle tilbakemeldingene fra studentene. Det er emneansvarlig/foreleser sitt ansvar, men minn gjerne hun/han på det
 • Tilbakemeldingene fra studentene skal tas hensyn til og endringer bør skje i emnet dersom tiltakene er hensiktsmessige og gjennomtenkt

 

 • Følg med og snakk med studentene, har det skjedd endringer etter deres tilbakemeldinger? Greier studentene å følge med i undervisningen, tør de delta i diskusjoner i forelesninger osv.
 • Opplever du eller noen andre noe som ikke føles greit? Er det vanskelig å ta det opp med emneansvarlig/foreleser?

  Er det noe som ikke er greit med studentmiljø, respekt, likebehandling, ytringsklima, møteplasser og studentvelferd, eller er det noe du ikke er fornøyd med når det gjelder kvaliteten i undervisningen eller måten emnet/undervisningen er organisert på, så skal dette først tas opp med emneansvarlig. Dersom dette ikke er greit eller om ikke noe skjer, kan du kontakte instituttledelse eller fakultetet. Du kan også ta dette opp med dine tillitsvalgte, de kan komme med råd, være med på møter og hjelpe deg generelt
 • Hvis dette ikke fører frem, eller saken har en karakter som gjør dette vanskelig, kan du sende inn en avviksmelding i avvikssystemet. En slik melding er ikke anonym, men behandles fortrolig og tas raskt tak i av de det gjelder.

 

 • Be foreleser om 5-15 minutter av en forelesning for å snakke med studentene, uten foreleser til stede
 • Spør studentene hva de tenker om gjennomføringen av emnet, så dere endringer etter midtveisevalueringen?
 • Diskuter læringsmål, pensum, forelesninger, øvingsoppgaver, læringsmiljø, forkunnskapskrav og vurderingsformen (eksamen)
 • Noter underveis
 • Bruk gjerne dokumentet med diskusjonstema
 • Avtal på siste møte med studentene at de skal svare på et par spørsmål om eksamen etter at den er avlagt. Det kan dere gjøre på mail, Blackboard, Facebook eller lignende. Slik får du hentet inn noen tanker om vurderingsformen også.

Hva:

 • Referansegrupperapport skal skrives av referansegruppen etter at emne er gjennomført
 • Rapporten skal inneholde to hovedelementer:
    1 Rapport om kvaliteten i emnet
    2 Forslag til tiltak
 • Rapporten skal også si noe om vurderingsformen i emnet, derfor må den skrives etter avlagt eksamen
 • Rapporten skal ikke nødvendigvis være entydig, men inneholde studentgruppens mangefasetterte meninger
 • Rapportene lagres slik at de kan leses av alle. De brukes når programmene skal evalueres, til å utvikle enkeltemner og for å vurdere tiltak dersom noe ikke fungerer slik det skal
 • Rapportene skal være offentlige og tilgjengelige for alle studenter og ansatte ved NTNU. De skal være saklige og ikke inneholde krenkende uttalelser om, eller beskrivelser av, ansatte og studenter

Hvordan:

1. Ta utgangspunkt i notatene fra de to møtene dere har hatt i emnet og diskusjonstemaer for å komme på hva som skal stå i rapporten

2. Les gjerne tidligere referansegruppe- og emnerapporter for emnet 

3. Last ned malen for referansegrupperapporten

4. Skriv rapporten:

 • Skriv så utfyllende og tydelig som mulig
 • Bruk eksempler, skriv hvorfor noe fungerer godt og hvorfor noe ikke fungerer godt. Pass på så det ikke bare blir et handlingsreferat
 • Forsøk å gi konkrete forslag til tiltak, hva kunne ha gjort gjennomføringen av emnet bedre? (For eksempel: en mer grundig gjennomgang av pensum, mer bruk av Powerpoint, mer plenumsdiskusjon, hjemmeeksamen i stedet for skoleeksamen, flere øvinger eller bedre tilbakemeldinger på øvinger osv.)
 • Last ned rapportskrivetips og eksempelrapport hvis du ønsker tips og eksempler
 • Les gjerne tidligere referansegrupperapporter (OBS! Husk å gå inn på referansegrupperapport, ikke emnerapport)

Rapportressurser:

Se høyremenyen for hjelpemidler til rapportskrivingen som du kan laste ned.

Rapporten fra referansegruppa sendes til emneansvarlig etter siste referansegruppemøte. Rapporten skal sendes i PDF-format. Emneansvarlig legger rapporten fra referansegruppen sammen med sin egen emnerapport. Disse gjøres tilgjengelige for instituttleder og studieprogramleder(e) for program emnet inngår i. Slik når studentenes tilbakemeldinger fram til de som har ansvar for å følge opp.

 

 

Du har rett på bekreftelse på vervet ditt som referansegruppestudent. Dette kan du be foreleser om eller gå på instituttet ditt og få det der.

Dersom det er problemer med utdeling av referansegruppebevis ta kontakt med dine tillitsvalgte.

Om referansegrupper:

Om referansegrupper:

Om referansegrupper

Referansegruppene er en del av NTNU sitt kvalitetssikringssystem. Det er en utrolig viktig jobb dere referansegrupper gjør for oss studenter. Derfor har denne nettsiden blitt utviklet av tillitsvalgte ved HF – for å sikre studenters stemme oppover i systemet.

Målet med kvalitetssikringssystemet er å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen for oss studenter.

 • Læringsmålene skal være oppdaterte og relevante
 • Læringsaktivitetene (forelesninger, seminarer, øvinger osv.) skal faktisk bidra til vår læring og gjennomføres på en måte som studenter synes fungerer godt
 • Det skal også være sammenheng mellom læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsform (eksamen)

Referansegrupper er den mest effektive måten studenter kan få sagt i fra dersom emner føles lite relevante, er dårlig gjennomført, har for stort pensum eller for stor arbeidsmengde eller eksamen ikke tester det studentene forventet. Dette er også stedet en kan si i fra om hva som fungerer godt og hvorfor.

Dersom ikke referansegrupperapportene er utfyllende og gir et korrekt innsyn i hva studentene mener om emnet, vil det være vanskeligere å komme med innspill på emnet og programmet. Det kan være helt ødeleggende dersom noe ikke fungerer godt i følge studentene.

Emneansvarlig skal sørge for at kvalitetssikringen skjer – altså at referansegruppen opprettes, at møtene gjennomføres og rapporten skrives. NTNU må ha dette systemet for å få lov til å drive et universitet. Men det er også til oss studenters absolutte fordel.

Lykke til med ditt referansegruppearbeid!

Bruk av rapportene

Rapportene er tilgjengelige for alle med brukernavn og passord ved NTNU. Rapportene finner du her.

Emne- og referansegrupperapportene blir brukt i studieprogramevalueringen som skjer hvert år, og i den periodiske studieprogramevaluering som skjer minst hvert femte år. I tillegg brukes rapportene av dine studenttillitsvalgte når de ser behov for å foreslå endringer i emner eller studieprogram. Da blir rapportene grunnlag for å argumentere for endringer som studentene har ønsket seg.

Det er også lurt som referansegruppe å lese den forrige rapporten for emnet du skal være med å evaluere.

NTNU er pålagt å ha et kvalitetssikringssystem som evaluerer kvaliteten på utdanningen, og i dette systemet skal studenter være med. Det skjer gjennom referansegruppestudenter og at vi studenter er representert i alle styrer og utvalg hvor det tas avgjørelser som går ut over studenter.

NTNU og NOKUT

I 2013 kritiserte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) NTNU sine mangelfulle rutiner for systematisk kvalitetssikring, og NTNU fikk streng beskjed om å utbedre sine rutiner og lage et system som ivaretar denne kvalitetssikringen.

Det er verdt å nevne at selve utdanningskvaliteten ikke ble kritisert.

NTNU laget et kvalitetssikringssystem som ble anbefalt godkjent i 2014, og det nye systemet ble endelig godkjent i april 2014, og det er dette systemet som gjennomføres over hele NTNU nå, og det er her referansegruppene kommer inn.

Kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikringen skal omfatte emner, studieprogram, studieprogramportefølje og studieadministrative støtteprosesser. I det nye systemet har studentene en viktig rolle:

Den enkelte student forventes å delta aktivt i evaluering gjennom å gi løpende tilbakemelding til referansegruppene for sine emner, og å delta i referansegrupper, spørreskjemaundersøkelser, møter med mer.

Dersom studentene opplever at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt opp i henhold til krav i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning, skal de melde fra om dette til studenttillitsvalgte, instituttledelse, programledelse eller fakultetsledelse. NTNU har et nettbasert avvikssystem hvor studentene kan melde fra dersom disse ikke følger opp.

Referansegruppen skal ha løpende dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter. Referansegruppen skal skrive referansegrupperapport med forslag til tiltak, som sendes emneansvarlig.

I tillegg har blant annet faglærer, emneansvarlig, instituttleder, studieprogramleder, dekan, læringsmiljøutvalget, utdanningsutvalget og rektor ansvar for denne kvalitetssikringen på ulike måter.

Organisasjonskart over kvalitetssikringssystemet ved NTNU. Grafikk.

 

Les alt om NTNUs kvalitetssikringssystem (pdf)

Studentdemokratiet

Som sagt har vi et studentdemokrati, som tidvis bruker deres rapporter, og som alltid er tilgjengelig for dere studenter. Besøk Studentrådet HF og SVT på nett, eller på kontoret vis-a-vis Cafe-Sito på Dragvoll (bygg 2, nivå 3, ved inngang B).

I Studentrådet sitter studentene som er valgt inn som institutttillitsvalgte, to eller tre fra hvert institutt, og representerer dere studenter i møter med instituttledelsen, i ansettelsesutvalg og lignende.

Studentdemokratiet skal representere studentene i kvalitetssikringsarbeidet på alle nivå i organisasjonen: Styret, Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget, Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene, Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. Studentdemokratiet har tillitsvalgte på fakultet- og instituttnivå og i alle studieprogramråd.

Oversikt over hvordan Studentrådet HF og SVT fungerer på NTNU:

Organisasjonskart, Studentdemokratiet. Grafikk.

I mellomleddet mellom Instituttillitsvalgte og referansegrupper finner vi programtillitsvalgte, de har spesielt ansvar for å sjekke om det faktisk opprettes referansegrupper i alle emner på sitt program (et program er de konkrete studiene på instituttene, som engelsk eller religionsvitenskap). Det er emneansvarlig som har ansvar for at referansegruppene opprettes og finnes, men Studentrådet vil likevel holde dette under oppsyn da det er for oss studenters beste at dette systemet fungerer godt.

(Denne nettsiden er for eksempel utviklet av en av dine institutttillitsvalgte for å sikre bedre kvalitetssikring for oss studenter!)