Det humanistiske fakultet

Satsingsområdet NTNU Helse

– Forskere fra Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet har en rekke forskere som jobber med  tema knyttet til helse, velferd og teknologi og satsningsområdet NTNU Helse.

Gøril Thomassen er HFs koordinator for satsingsområdet NTNU helse, ta gjerne kontakt om du lurer på noe.


Andreas Bergsland

Andreas Bergsland
Andreas Bergsland forsker og utvikler av interaktive lydmiljø spesielt rettet mot personer med funksjonshemminger som en del av Motioncomposer (Ty.), komponist/lyddesigner for interaktiv dans, forsker på musikkframføring av live-elektronikk.
 
Andreas er førsteamanuensis i musikkteknologi ved Institutt for musikk.

Asle H. Kiran

Asle H. Kiran
Asle H. Kiran forsker på teknologietiske og eksistensielle konsekvenser av innføringen av velferds- og medisinsk teknologi. Arbeider for tiden i prosjektet The Medical Home som tar utgangspunkt i multidose-dispensere som skal sikre trygg egenmedisinering for hjemmeværende pasienter med komplekse medisinbehov.

Asle er forsker innen etikk og filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap.


Aud Sissel Hoel

Aud Sissel Hoel

Aud Sissel Hoel forsker på bilder og bildekommunikasjon, bildeteknologier som forskningsredskap, medisinske bilder og visualisering.

Aud Sissel er førsteamanuensis i visuell kultur ved Institutt for kunst- og medievitenskap.


Berit Gullikstad

Berit Gullikstad
Berit Gullikstad forsker på velferdsstatens politikk, forvaltning og tjenester/tjenesteutøvelse i historisk tid og i samtid. Spørsmål om kjønn, etnisitet, likestilling, inkludering og ekskludering står sentralt. Empirisk felter er arbeidsorganisering i institusjoner (skolen, eldreomsorg, omsorg for psykisk utviklingshemmede), forvaltningsorganer (NAV) og politikk.

Bjørn Myskja

Bjørn Myskja
Bjørn Myskja forsker på bioetikk, teknologietikk, teoretisk etikk og politisk filosofi.


Bjørn er professor i etikk og filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap.


Bjørn Konrad Rasmussen

Bjørn K. Rasmussen
Bjørn Rasmussen forsker på teatrets kulturelle og samfunnsmessige anvendelse. I det inngår også teaterarbeidets rolle i bemyndiggjøring, danning og helseforebygging for ulike grupper barn, unge, eldre, migranter, innsatte mm.  En relevant bokutgivelse skjer i  2014 «Mye på spill. Danning gjennom teatermetoder», hvor fokus er videregående skole og hvor helsetema behandles.
Bjørn er professor i drama og teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap.

Ellen Andenæs

Ellen Andenæs
Ellen Andenæs forsker på helsekommunikasjon, teamarbeid og teamkommunikasjon, kjønn og etnisitet, språklig og kulturelt mangfold.


Ellen er førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Se også nettside for faggruppe i helsekommunikasjon.


Ellen Foyn Bruun

Ellen Foyn Bruun
Ellen Foyn Bruun forsker på helsefremmende faktorer i kunst- og kulturvirksomhet, kroppens eget drama og den selvregulerende psyke som performativ intensjonell agent, stemmen som møtestedet mellom biologi og kultur. EVU-kurs i dramaterapi, NTNU Videre.
 
Ellen er førsteamanuensis i drama og teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap.

Gøril Thomassen

Gøril Thomassen
Gøril Thomassen forsker på helsekommunikasjon; kommunikasjon mellom profesjonelle og pasienter, trening i teamarbeid og teamkommunikasjon i akuttmedisin, risikokommunikasjon i genetisk veiledning.


Gøril er førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Se også nettside for faggruppe i helsekommunikasjon.


Ingar Kaldal

Ingar Kaldal
Ingar Kaldal forsker på miljø og helse i arbeidslivet: Hvordan respekt, anerkjennelse og fellesskap knyttet til arbeid er blitt kulturelt konstituert gjennom historiske prosesser i vår tid.


Ingar er professor i historie ved Institutt for historiske studier, og har blant annet jobbet med prosjektet "Tøft å tåle" - se omtale av prosjekt og debattbok.


Kristine Ask

Kristine Ask
Kristine Ask forsker på tilegnelse av digital teknologi med fokus på hverdagspraksiser, brukerstudier, kobling av velferdsteknologi og ny medieteknologi (f.eks. smarttelefoner).

Kristine er universitetslektor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, fagområde Vitenskap og teknologistudier (STS).

Lars Ursin

Lars Ursin
Lars Ursin forsker på bioetikk, og nå leder han forskningsprosjektet "Det etiske grunnlaget for foreldreavgjørelser ved behandling av ekstremt premature", og er del av spydspissgruppa "Research group on the Ethos of Technology".
 

Margrethe Aune

Margrethe Aune

Margrethe Aune forsker på innovasjon- og brukerstudier omkring digital teknologi i helse og velferdssektoren, og biopolitikk knyttet til medisinsk bioteknologi og velferdsteknologi.

Margrethe er professor ved Senter for teknologi og samfunn/Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT).


Merete Lie

Merete Lie
Merete Lie forsker på kjønn, teknologi og vitenskap, og de siste års forskning er om assistert reproduksjon og medisinsk bildeteknologi, bl a formidlet gjennom filmen 'Det vakre, det sanne og det gode'.
 
Merete er sosialantropolog og professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT).

Mila Vulchanova

Mila Vulchanova
Mila Vulchanova forsker på språkutvikling; lærevansker (f.eks. dysleksi); sammensatte lærevansker (språk og kognisjon i autisme); lærevansker hos tospråklige; screening og språktester.
 

Nora Levold

Nora Levold
Nora Levold forsker på innovasjon- og brukerstudier omkring digital teknologi i helse og velferdssektoren, og biopolitikk knyttet til medisinsk bioteknologi og velferdsteknologi.


Nora er professor ved Senter for teknologi og samfunn/Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT).


Rune Nydal

Rune Nydal
Rune Nydal forsker på teknologietikk og integrasjon av etikk i store forskningsprogram. Fagområdet er vitenskaps- og teknologifilosofi.
 
Rune er førsteamanuensis i etikk ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap.

Stig Kvaal

Stig Kvaal
Stig Kvaal forsker på matkultur, ernæringsvitenskap og –teknologi.
 
Stig er førsteamanuensis ved Senter for teknologi og samfunn/Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT).

Terje Lohndal

Terje Lohndal
Terje Lohndal forsker på grammatikk og flerspråklighet og er opptatt av grensesnittet mellom språk og generell kognisjon.
 
Terje er førsteamanuensis i lingvistikk ved Institutt for språk og litteratur.

 


Heidi Gilstad

Heidi Gilstad
Heidi Gilstad forsker på helsekommunikasjon, med fokus på muntlig, skriftlig og multimodal kommunikasjon om helse. Hun er spesielt interessert i e-helsekyndighet (eHealth literacy), samt etikk i interaksjonen. Siden 2017 har hun vært prosjektleder for forsknings- og utviklingsprosjektet Smart digital helsekommunikasjon.
 

Thomas Berker

Thomas Berker
Thomas Berker forsker på arkitektur, bærekraft, innovasjon og teknologibruk.
Thomas er professor ved Senter for teknologi og samfunn/Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT).

Øyvind Thomassen

Øyvind THomassen

Øyvind Thomassen forsker på retts- og sikkerhetspsykiatri. Leder prosjektet The Mental Machine. Forskningstema: Psykiatriske praksiser, tilregnelighet, farlighet, samfunnssikkerhet, tvang og tvangskulturer, psykiatriske institusjoner, psykisk utviklingshemming, pasientstrategier, etiske problemstillinger m.m.
Øyvind er professor i historie ved Institutt for historiske studier, og Sifer - Sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri, nasj. kompetansesenternettverk.