Strategidokument for NTNUs forskergruppe i helsekommunikasjon og etikk

Forskergruppen i helsekommunikasjon og etikk ble etablert ved det daværende Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU 2006. Med begrepet helsekommunikasjon menes her diskursive aktiviteter på helsefeltet. Fordi både fysisk, psykisk og sosialt velvære inngår i helsebegrepet, vil vårt empiriske nedslagsfelt omfatte arbeid med helse og helsefremming i både offentlig og privat regi.  Forskergruppen forstår og analyserer helsekommunikasjon som virksomhet og praksis, og bidrar med perspektiver på både institusjonelle og interaksjonelle dimensjoner ved helse- og velferdsarbeid.

Med diskursanalytiske innfallsvinkler gjør vi empirinære og systematiske analyser av faktisk kommunikasjon i helsevesenet, både interprofesjonelt og mellom profesjonelle og pasienter/klienter.  Detaljerte analyser av kommunikasjon gir innsikt i hvilke funksjoner språk har for roller og relasjoner, og i hvordan sosiokulturelle forhold spiller inn på kommunikasjonen. Slik forståelse, som utvikles i tett samarbeid mellom helseprofesjonelle og diskursforskere, gir et grunnlag for å endre profesjonelle praksiser.

Det overordnete målet for forskergruppen er å bidra med empiribasert, strategisk forskning innenfor feltet helsekommunikasjon. Forskergruppens bidrag skal danne grunnlag for akademisk og teoretisk utvikling, og også bidra til praktisk forbedringsarbeid på helserelaterte områder i utdanning og arbeidsliv. Et prioritert mål er å konsolidere diskursforskning på feltet helsekommunikasjon.

Tverrfaglighet har vært forskergruppens grunnleggende strategi helt fra starten.  Den er bygd opp i tett samarbeid mellom forskere fra tre fakulteter ved NTNU, ansatte ved St. Olavs Hospital og de fremste forskerne på det internasjonale feltet - Per Linell ved Linköpings universitet og Srikant Sarangi ved Cardiff University.  Et viktig resultat av arbeidet er at faggruppen ble tildelt ansvaret for å arrangere den internasjonale, tverrfaglige konferansen COMET – Communication, Medicine and Ethics - i 2012.  Konferanseprogram (pdf).

I 2013 vedtok NTNU å gjøre helse, velferd og teknologi til ett av sine fire tematiske satsingsområder: HEVET (pdf). Dermed er forskning om helsekommunikasjon blitt en del av NTNUs strategiske satsing i årene 2014-23.