Pågående prosjekt

Pågående prosjekt

Communication in action -team performance and communication skills in critical care

 

Medisinsk SimulatorSenter, St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim
Prosjektgruppen forsker på tverrfaglig kommunikasjon i akutt-team under simulering. På konferansen SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine) 2013 ble gruppens arbeid presentert.


Utvikling av Eir

-et hjelpemiddel for symptomkartlegging, kommunikasjon og beslutningsstøtte innen palliativ kreftomsorg

Eir, er et dataprogram under utvikling, som skal samordne symptomkartlegging, kommunikasjon og beslutningsstøtte innen palliativ kreftomsorg. Eir vil være et viktigt bidrag inn i det større prosjektet The European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC). Kari Sand, en av medlemmene i NTNUs forskergruppe i helsekommunikasjon og etikk, er prosjektkoordinator. Les mer om Eir.


Risikoformidling i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

- Doktorgradsprosjekt av Hanne Rustad

I prosjektet analyseres ulike tekster fra HUNT 3 som er sendt til deltakere i undersøkelsen, samt konsultasjoner mellom fastlege og deltakere som har fått påvist risiko for sykdom gjennom HUNT-deltakelsen.

Publikasjon i samband med prosjektet:
Helse- og risikoinformasjon forstått som kommunikative prosjekter. Tilbakemeldingstekster fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (del av bok, referanse).

 


Fullførte prosjekt

Fullførte prosjekt

Snakk om kjønn og etnisitet: analyse av samtaler i arbeidslivet

Med materiale fra norske sykehjemsavdelinger undersøkte dette prosjektet hvordan kjønn, etnisitet og ‘rase' veves sammen i spørsmål om profesjonalitet, språk og likestilling i arbeidslivet. Prosjektet viste hvordan både kjønn og etnisitet er involvert i profesjonelle standarder for omsorg og for kommunikasjon ved sykehjem. Et sentralt tema var hva det vil si å snakke ‘godt norsk', og prosjektet ble grunnlag for samarbeid med Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) og IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om forskjellige opplæringstiltak.

Publikasjoner og konferansebidrag fra prosjektet:

"Nok norsk" til å være "norsk nok"? Språk, arbeidsliv, likestilling (referanse).
Språkopplæring på arbeidsplassen S. 48-56 i Godt no(rs)k - om språk og integrering. Oslo: IMDi (pdf).
Professional accounts for problematic situations and subjects vis-à-vis workforce diversity in elderly care (referanse).
Workforce diversity and communication in eldercare: Accounts for troubling talk (sammendrag av konferansebidrag).
Snakk om kjønn og etnisitet: Teoretiske utgangspunkt og analytiske grep (referanse).
Profesjonelle og likeverdige - intervjuer med mannlige hjelpepleiere (referanse).
En slange i paradiset: norsk som kroppstegn og kapital (sammendrag av konferansebidrag).
Likestilling og god omsorg – etiske dilemmaer i eldreomsorgen (sammendrag av konferansebidrag).


Obstetric ultrasound expertise as manifest in encounters between midwives and pregnant women

- A case study from KwaZulu-Natal, South Africa

Heidi Gilstad - disputas 2012

Avhandlingen i fulltekst.


Informed consent documents for cancer research

- Textual and contextual factors of relevance for understanding

Kari Sand - disputas 2012

Doktorgradsprosjekt som undersøker informert samtykke og samtykkeprosess, primært den skriftlige informasjonen pasientene får tildelt samtidig som hun/han får spørsmål om å delta i kliniske studier. Prosjektet tar utgangspunkt i kommunikasjonsteoretiske perspektiv på tekst og lesning i et felt som så langt har vært dominert av kvantitative analyser fra den medisinske fagtradisjon.
Avhandlingen i fulltekst


Risikokommunikasjon i genetisk veiledning

Publikasjoner og konferansebidrag fra prosjektet:

Artikkel i Health, Risk & Society (fulltekst)

Kapittelet Negotiating parental/familial responsibility in the context of genetic risk assessment i boken Discourse and Responsibility in Professional Settings (omtale og info).

Kapittelet Risikovurdering i genetisk veiledning i boken Helsesosiologi: analyser av helse, sykdom og behandling, 2012, Tjora (red).


Kommunikasjonstrening i sykepleier- og legeutdanning

Gøril Thomassen - disputas 2005

Doktorgradsprosjekt er en studie av treningssamtaler mellom pasient og student fra sykepleier- og legeutdanning. Det empiriske grunnlaget er videoopptak av innkomstsamtaler mellom pasient og sykepleierstudent, og av konsultasjoner mellom pasient og legestudent. I tillegg er det foretatt korte intervju med studenter og pasienter i etterkant av filmingen.

Studien bygger på en samtaleanalyse som i relativ stor detalj analyserer hva slags mening ytringer får i sin sammenheng og i relasjon til de sekvenser ytringene inngår i. Samtalene diskuteres også i forhold til deres aktuelle organisasjon og institusjon. Studien er et empirisk arbeide som både bidrar med kunnskap om samtalestrukturer generelt og med kunnskap som er anvendelig i praksisfeltet.

Avhandlingen Den flerbunnete treningssamtalen: en studie av samtaler mellom pasient og student fra sykepleier- og medisinerutdanning.