Kommende aktiviteter

NTNUs forskergruppe i helsekommunikasjon og etikk organiserer analyseseminar, Ph.d.-kurs, workshops og publiseringsseminar.

Forskerkurs: Diskursanalyse i institusjonelle og profesjonelle sammenhenger

NTNUs forskergruppe i helsekommunikasjon og etikk vil tilby et 3-dagers langt kurs i diskursanalyse hvert annet eller tredje år. Målet er å tilby analytisk og metodologisk trening i diskursanalyse med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap. Vi arbeider med materiale fra naturlig forekommende interaksjoner, tekster og intervjudata. Med dette utgangspunktet vil det tematiske fokuset være ganske åpent og inkludere profesjonelle og institusjonelle sammenhenger som helsevesen og sosialt arbeid, rettsvesen, utdanning, næringsliv og industri...

Kurset vil dekke historiske utviklingslinjer knyttet til fremveksten av diskursanalyse som faglig virksomhet fra 1950-tallet. Diskursanalyse har utviklet seg i mange retninger, til og med utover språket selv, ved å favne andre modaliteter som potensielle studieobjekt. De ulike diskursanalytiske retningene, slik vi kjenner dem i dag, har ikke nødvendigvis så mye til felles. Retningene springer ut av mangfoldige ontologiske og epistemologiske grunnlag i bred forstand, og orienterer seg ulikt med tanke på hva som teller som data, kategorisering, analyseenhet, evidens, påstand etc.  Kurset vil dekke sentrale problemstillinger av typen: hva teller som evidens i diskursanalyse; hvordan kan datasett og forskningsarenaer bli tilgjengelig og gjøres tilgjengelig gjennom analyse og fortolkning; og hvordan preger forskerens status som insider/outsider fortolkning av data.

Kurset er rettet mot PhD-studenter og erfarne forskere på tvers av faggrenser og med en interesse for kvalitativ diskursanalyse. Deltakerne vil bli oppfordret til å presentere eget datamateriale og bringe på bane analytiske og metodologiske problemstillinger som de opplever som utfordrende.

Kurset vil bli holdt av erfarne diskursforskere fra forskergruppen i helsekommunikasjon og etikk.

Gjennomførte aktiviteter

Dialogiske innfallsvinkler til tillit i kommunikasjon.Per Linell er professor emeritus fra Linköpings universitet, hvor han virket innenfor områdene kommunikasjon og språk og kultur

Les mer om Linells forskning (doc).

  • Konferanse

Juni 2012 - COMET- Communication, Medicine and Ethics - konferanseprogram            
  

  • Ph.d.-kurs

November 2012 - Det var cirka 15 deltakere fra ulike vitenskapelige disipliner: anvendt språkvitenskap, medisin, lingvistikk, sosiologi, sosialt arbeid og helsevitenskap, tverrfaglige kulturstudier.
Discourse Analysis in Institutional and Professional Settings - kursprogram (docx)

November 2007 - Diskurs- og samtaleanalyse av institusjonell og profesjonell kommunikasjon - kursbeskrivelse (pdf)
 

  • Publiseringsseminar

Workshop on Publishing in International Journals - beskrivelse av Workshop (pdf)