Velkommen til NTNUs forskergruppe i helsekommunikasjon og etikk

Velkommen til NTNUs forskergruppe i helsekommunikasjon og etikk

Tverrfakultær forskergruppe etablert i februar 2006. Her samarbeider forskere fra Det humanistiske fakultet, Det medisinske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Samarbeidpartnere er Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)  og Medisinsk SimulatorSenteret, St. Olavs Hospital, Trondheim. 

Internasjonale samarbeidpartnere:

  • professor Srikant Sarangi Aalborg University, Director, Danish Institute of Humanities and Medicine/Health
  • professor Per Linell, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings Universitet
  • Scandinavian Interdisciplinary Health Communication Research.

Koordinatorer: Gøril Thomassen og Ellen Andenæs, Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Mål:

  • Fremme dialoger mellom interesserte og involverte i helsekommunikasjon
  • Bidra med en dynamisk og konstruktiv stemme i forskning på helsekommunikasjon

Strategi:

  • Konsolidere diskurs- og kommunikasjonsforskning på feltet helsekommunikasjon i Norge.
  • Skape et gradvis forpliktende samarbeid på et lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå mellom forskere og profesjonelle som har felles forskningsinteresse. Se også vårt strategidokument.

Feltet helsekommunikasjon

Helsekommunikasjon er et felt med stor bredde når det gjelder kommunikasjonstyper og –mønstre. Det omfatter kommunikasjon på tre nivå: mellom profesjonelle og lekfolk, mellom profesjonelle, og mellom myndigheter og befolkning. Et fjerde nivå – kommunikasjon mellom pasienter/brukere – er i ferd med å vokse fram gjennom blogger og sosiale medier.

Gjennom de siste 25 årene har helsekommunikasjon også utviklet seg til et levende, produktivt og mangfoldig forskningsfelt.  Forskerne i feltet ser den sentrale betydningen av kommunikasjon i både helsetjenester og helsefremmende arbeid. Kommunikasjon inngår i alt arbeid med å skape, samle og spre informasjon om helse og helsetjenester, og er en forutsetning for å realisere idealer om demokrati, deltaking og medvirkning i helsefeltet.   

Litt forenklet kan en si at det er to hovedretninger i forskningsfeltet, som arbeider med henholdsvis massekommunikasjon (f.eks. informasjonskampanjer) og konkret interaksjon mellom mennesker (som teamkommunikasjon eller lege-pasient-samtaler).  Begge er representert i forskergruppas virksomhet, men foreløpig har hovedvekten ligget på konkret interaksjon.

12 jan 2017

Aktiviteter

 

Copyright All rights reserved by St. Olavs Hospital, Trondheim

 

This photo has some rights reserved: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en

 

Copyright All rights reserved by St. Olavs Hospital, Trondheim