Liggende lyspære med natur reflektert i glasset, diffuse vindmøller i bakgrunnen. Illustrasjon.
 

Satningsfelt

Geografi er et fag med bred kontaktflate mot andre disipliner. Faget kompletterer NTNUs hovedprofil og understøtter universitetets tverrfaglige profil. Med en vitenskapelig stab som dekker de mest sentrale feltene i faget har vi en bred profil som favner både samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Tverrfagligheten både i faget og ved instituttet er et aktivum som gir oss evne til å svare på samfunnets utfordringer med ny og relevant kunnskap. 

Geografisk institutt har utmeislet fire strategiske satsninger i skjæringsfeltet mellom hva vi kan, hva vi bør og hva vi vil: De baserer seg både på hva instituttets faglige stab besitter av kompetanse, hva som bør være relevante kunnskapsbidrag for å møte samfunnsutviklingen og hvordan vi vil bidra med ny viten i den internasjonale fagdebatten. 

Instituttet vil utnytte det faglige potensialet som ligger i de mange koblingene mellom temaene. Det utfordrer oss til å samarbeide ytterligere både eksternt og internt for å skape aktive forskningsmiljøer som hevder seg i det internasjonale forskningsfellesskapet.

I tillegg til å legge føringer for vår forskning, vil vår strategi også ha betydning for undervisningen fordi den skal være forskningsbasert. Mål og tiltak for forskning, undervisning, ressurser og organisasjon og utvikling av instituttkultur, fagidentitet og formidling skal støtte opp om dette og bidra til å realisere våre visjoner for et vitalt institutt som gjør en forskjell.

Våre satsingsområder:

Naturfarer og effekter av klimaendringer

Klimaendringer kan øke sannsynligheten for naturfare i mange områder – noe som aktualiserer både sårbarhet og evne til å takle hendelser i ulike lokalsamfunn. Ved å arbeide på tvers av natur- og samfunnsgeografi fokuserer vi på koblingene mellom den fysiske og sosiale verden for å forstå hva som gjør individer og samfunn sårbare eller resiliente, og dermed deres tilpasningsevne til endrede fysiske og sosiale forhold. Et viktig verktøy i denne sammenhengen er den integrerte fare og risikokartlegging vi gjennomfører ved å kombinere indekser for fare-eksponering, sosial sårbarhet og resiliens i Geografiske informasjonssystemer (GIS). Dette brukes også som utgangspunkt for forskningsbasert visualisering for å kommunisere effektene av klimaendringer for lokalsamfunn, og hva som gjør et samfunn sårbart eller resilient. Vi studerer også landskapsutvikling i kalde områder, og hvordan klimaendringer påvirker denne. Våre feltområder er i Sør-Norge og på Svalbard, hvor prosesser i elver og kryosfæren endrer landskapet over ulike tidsskalaer. Disse prosessene har skapt vårt storslagne fjell- og fjordlandskap, men viser oss i dag også markante effekter av klimaendringer som tilbakesmelting av breer.

FOKUSOMRÅDER:

 • Sårbarhet, resiliens og tilpasning
 • Geomorfologi i kalde områder
 • Visualisering av samfunn og landskap i endring

Miljø, ressurser, forvaltning

Innenfor dette satsingsområdet forsker vi på spørsmål knyttet til bruk, forvaltning og vern av ulike naturressurser. Feltet omfatter fire hovedtema: 1) Hvordan ressurser blir begrepsfestet på ulike måter og i ulike kontekster – som landskap, naturmangfold og økosystemtjenester – og hvordan dette former ulike og ofte motstridende diskurser og praksiser. 2) Rettighetshavere sin rolle og deltakelse i beslutningsprosesser knyttet til bruk og fordeling av ressurser. 3) Vann, som både en essensiell ressurs men også årsak til skade som følge av flom og skred. 4) Studier av forvaltning av økonomisk verdifulle naturressurser (high-value resources) som olje og diamanter sett i forhold til økonomisk utvikling og sikkerhet i land i det globale Sør. 


FOKUSOMRÅDER: 

 • Landskap, naturmangfold og økosystemtjenester
 • Bruk og fordeling av ressurser
 • Vann som ressurs og (natur)fare
 • Forvaltning av verdifulle naturressurser

Mobilitet, transnasjonalisme, ulikhet

Et gjennomgående perspektiv for satsingsområdet er studiet av hvordan mobilitet og transnasjonale forbindelser skaper nye forutsetninger for ekskludering, inkludering og ulikhet i ulike geografiske og sosiale kontekster. Et transnasjonalt perspektiv gjør det mulig og utforske hvordan prosessene påvirker relasjoner mellom steder og mennesker nasjonalt, lokalt og globalt. Fokuset på mobilitet tydeliggjør hvordan ulike grupper har ulikt utgangspunkt, målsetting og måloppnåelse ved å krysse ulike grenser gjennom migrasjon og nye kommunikasjonsformer. Medborgerskap handler om å forstå betydningen av deltakelse og tilhørighet mellom grupper (kjønn, seksualitet, livsløp, etnisitet).


FOKUSOMRÅDER:

 • Globalisering, utvikling og transnasjonalisme
 • Migrasjon og mobilitet
 • Medborgerskap

Nyskaping og regionale endringer

Forskningsfeltet omhandler regionale og lokale endrings-, omstillings- og nyskapingsprosesser. Samspillet mellom endringer i flytte- og bosettingsmønstre og endringer i næringsliv vektlegges. Bærekraftig omstilling innebærer blant annet å studere regioners evne til å diversifisere næringslivet og redusere sårbarheten i samfunnet. Vi forsker også på entreprenørskap og innovasjon i næringslivet, samt kulturelt, sosialt og grønt entreprenørskap. Hvordan klynger og innovasjonssystemer utvikles er viktige perspektiver, likeså hvordan bedrifter, steder og regioner kobles til globale nettverk og verdikjeder. Vi setter i tillegg fokus på urbanitet og ruralitet, og på planleggings- og utviklingsstrategier, herunder betydningen av kultur, opplevelse og reiseliv for å utvikle ‘entreprenørielle’ byer og bygder. Innenfor alle temaene vektlegges betydningen av det stedlige og det regionale. Kjønnsperspektivet står også sentralt innenfor mange av temaene.


FOKUSOMRÅDER:

 • Bærekraftig omstilling
 • Entreprenørskap og innovasjon
 • Byutvikling, bygdeutvikling og perspektiver på sted

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 55 89 07
  kontakt@ige.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for geografi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo. Følg oss på Facebook