SATSNINGSFELT

Geografi er et fag med bred kontaktflate mot andre disipliner. Faget kompletterer NTNUs hovedprofil og understøtter universitetets tverrfaglige profil. Med en vitenskapelig stab som dekker de mest sentrale feltene i faget har vi en bred profil som favner både samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Tverrfagligheten både i faget og ved instituttet er et aktivum som gir oss evne til å svare på samfunnets utfordringer med ny og relevant kunnskap. 

Geografisk institutt har utmeislet fire strategiske satsninger i skjæringsfeltet mellom hva vi kan, hva vi bør og hva vi vil: De baserer seg både på hva instituttets faglige stab besitter av kompetanse, hva som bør være relevante kunnskapsbidrag for å møte samfunnsutviklingen og hvordan vi vil bidra med ny viten i den internasjonale fagdebatten. 

Instituttet vil utnytte det faglige potensialet som ligger i de mange koblingene mellom temaene. Det utfordrer oss til å samarbeide ytterligere både eksternt og internt for å skape aktive forskningsmiljøer som hevder seg i det internasjonale forskningsfellesskapet.

I tillegg til å legge føringer for vår forskning, vil vår strategi også ha betydning for undervisningen fordi den skal være forskningsbasert. Mål og tiltak for forskning, undervisning, ressurser og organisasjon og utvikling av instituttkultur, fagidentitet og formidling skal støtte opp om dette og bidra til å realisere våre visjoner for et vitalt institutt som gjør en forskjell.

 

Våre satsningsområder:

Klima, sårbarhet og tilpasning

 • Risikofylte landskap: oppfatninger og erfaringer
 • Lokal sårbarhet og tilpasning
 • Konsekvenser for helse og velferd
 • Fornybare energikilder og bærekraft
 • Prosesser i bratte vassdrag og kryosfære


Innenfor dette feltet undersøker vi effekter av klimaendringer både på natur og samfunn. Vi studerer både tilpasning til klimaendringer og utviklingen av fornybare og bærekraftige energikilder. Innen naturgeografi fokuseres det på fjellområder og arktiske strøk, spesielt prosesser knyttet til snø, permafrost og breer (kryosfæren) og forholdet mellom materialtransport og styrtflommer i bratte fjellelver. Samfunnsgeografene forsker på sosial sårbarhet, oppfatninger av risiko og tilpasning til naturkatastrofer. Natur- og samfunnsgeografer samarbeider om å kartlegge lokalsamfunn sin sårbarhet overfor ekstremværhendelser. Innenfor dette feltet arbeides det også med globale utfordringer for helse og velferd knyttet til klimaendringer.

Miljø, ressurser, forvaltning

 • Landskap: vern, bruk og deltagelse
 • Natur som økosystemtjenester: produksjon og fordeling
 • Vann som ressurs og problem
 • Biodiversitet: diskurser og praksiser
 • Verdifulle naturressurser: konflikt, fredsbygging, utvikling
   

Innenfor dette satsingsfeltet forsker vi på spørsmål knyttet til bruk, forvaltning og vern av ulike naturressurser, bl.a. jord, vann og andre fornybare ressurser. Vi er opptatt av hvordan ressurser blir begrepsfestet i ulike kontekster - for eksempel som økosystemtjenester, landskap eller biologisk mangfold - og hvordan dette former ulike og ofte konkurrerende og motstridende diskurser og praksiser. Et annet sentralt tema innenfor dette feltet er rettighetshavere sin rolle og deltakelse i beslutningsprosesser knyttet til bruk og fordeling av ressurser. Feltet omfatter også analyser av hvordan verdifulle naturressurser (for eksempel olje og diamanter) kan bidra til konflikt eller økonomisk utvikling.

Mobilitet, transnasjonalisme, ulikhet

 • Translokalitet
 • Overskridelse av lokale/globale skiller
 • Flyt av idéer, varer og mennesker
 • Konflikt og mobilitet
 • Geografiske dimensjoner på ulikhet og ekskludering

 

Innenfor dette satsningsområdet er vi opptatt av å forstå hvordan mobilitet og translokale forbindelser endrer relasjoner mellom mennesker og steder. Vi vil forstå hvordan ideer, varer og mennesker forflytter seg, og hvordan translokalitet (nasjonalt og internasjonalt) er med på å skape nye geografiske koplinger. Et sentralt tema er hvorfor folk flytter på seg, og vi analyserer årsaker som konflikt, miljø, økonomi og livsstil. Videre fokuserer vi på hvordan globalisering, transnasjonalitet og mobilitet fører til nye eller en forsterking av gamle geografiske skiller. Vi studerer også endringer i transport og kommunikasjonsteknologi som en grunnleggende forutsetning for nye relasjoner mellom steder.

Nyskaping i næring og samfunn

 • Entreprenørskap, inkl. kulturelt, sosialt og grønt
 • Lokal og regional omstilling og innovasjon
 • Byutvikling, bygdeutvikling og stedsmarkedsføring
 • Kultur, opplevelse og reiseliv som utviklingsstrategi
 • Klynger og innovasjonssystemer

 

Forskningsfeltet omhandler regionale og lokale omstillings- og nyskapingsprosesser sett i et bredt samfunnsmessig perspektiv med vekt på både sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske aspekter.  Vi setter også fokus på ulike former for planleggings- og utviklingsstrategier i byer, bygder og regioner i en global kontekst. Hvordan bedrifter, steder og regioner kobles til internasjonale verdikjeder og nettverk er aktuelle problemstillinger. Vi forsker også på entreprenørskap i næringslivet, samt kulturelt, sosialt og grønt entreprenørskap, og på hvordan klynger og innovasjonssystemer utvikles og skapes. Vi er også opptatt av betydningen kultur, opplevelse og reiseliv har for å utvikle ‘entreprenørielle' byer og bygder. I dette perspektivet har vi et særskilt fokus på stedsutvikling og stedsmarkedsføring som utviklingsstrategier.

Kontaktinformasjon

  Telefon:  + 47 73 55 89 07
  E- post:  kontakt@ige.ntnu.no

Postadresse:
 
NTNU, Institutt for geografi
  NO-7491   Trondheim

Besøksadresse:
 
Dragvoll, Bygg 7, nivå 4
  NO-7491   Trondheim


Følg oss på Institutt for geografi på Facebook Facebook


Illustrasjon - forsiden til strategiplan for Institutt for geografi