Resultater fra valget til NTNUs styre / Results of the elections to the NTNU Board

See english text below.

Fra nyttår utvides NTNUs styre med fire medlemmer fra høgskolene – én vitenskapelig ansatt, én teknisk-administrativt ansatt, én student og én ekstern oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Dette er de nye medlemmene av NTNU-styret:

Ansatte i undervisnings- og forskerstilling

 • Medlem: Dag Waaler (HiG)
 • Varamedlem: Linda Ernstsen (HiST)

Ansatte i teknisk-administrativ stilling

 • Medlem: Kjersti Møller (HiST)
 • Varamedlem: Arve Sletten (HiST)

Studentene

 • Medlem: Dennis Bogen (HiÅ)
 • Varamedlem: Marte Øien (HiST)

Valgdeltakelsen var som følger i de ulike stemmegruppene:

Ansatte i undervisnings- og forskerstilling:
56,7 % 
(55 % HiÅ, 57 % HiG, 60 % HiST)

Ansatte i teknisk-administrativ stilling:
73,7 % 
(76 % HiÅ, 770 % HiG, 74 % HiST)

Studentene:
14,2 % 
(22 % HiÅ, 4 % HiG, 16 % HiST)


Styrevalg for ansatte fra høgskolene foregikk 26. – 28. oktober

Styrevalget for vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte åpnet 26. oktober kl 8 og ble avsluttet 28. oktober kl 21. Det var én felles kandidatliste for alle høgskolene, og du kunne stemme på inntil to av kandidatene i din velgergruppe. Begge grupper omfattet både fast og midlertidig ansatte.

For å sikre at alle tre høgskoler ble representert i NTNUs styre, var det vedtatt følgende regler for valgoppgjøret:

   a) Den vitenskapelig ansatte med høyest stemmetall blir medlem.

   b) Den teknisk-administrative med høyest stemmetall fra annen høgskole enn a) blir medlem.

   c) Studenten med høyest stemmetall fra annen høgskole enn a) og b) blir medlem.

Varamedlem ble den kandidaten av motsatt kjønn som fikk høyest stemmetall (uavhengig av hvilken høgskole vedkommende kom fra).

De ansatte som er listet opp under her stilte som kandidater til NTNU-styrevalget. Tallet i parentes viser antall vektede stemmer som vedkommende fikk:

Kandidater - vitenskapelig ansatte

Kandidater - ansatte i teknisk-administrativ stilling

På våre nettsider kunne du stille spørsmål til kandidatene og følge valgdebatten.

Valgreglement

Valget ble gjennomført i henhold til NTNUs valgreglement, men med et par tilpasninger. Reglene for valgoppgjøret er gjengitt under omtalen av styrevalget over. Det er dessuten oppnevnt et felles valgstyre for høgskolenes valg av ansatt-representanter. Valgstyret skal samtidig fungere som valgkomite etter NTNUs valgreglement. Valgstyrets viktigste oppgaver er å:

 • se til at valget gjennomføres i henhold til regelverket
 • oppfordre kandidater til å stille slik at det blir et reelt valg
 • presentere kandidatene for velgerne slik at man sikrer likebehandling av kandidatene
 • oppfordre velgerne til å bruke stemmeretten 

Valgstyret

 • Hans Engenes, vitenskapelig ansatt, HiG (leder)
 • Jon Sørgaard, vitenskapelig ansatt, HiST
 • Arnhild Lunde, vitenskapelig ansatt, HiALS
 • Lise Konow Linnerud, teknisk-administrativt ansatt, HiG
 • Kirsten Ballo Prestøy, teknisk-administrativt ansatt, HiST
 • Linda Mentzoni Granmo, teknisk-administrativt ansatt, HiALS

Valgsekretariat: Kristin Wergeland Brekke, Rektors stab, NTNU. Lokale kontaktpersoner: Lise Konow Linnerud (HiG), Linda Mentzoni Granmo (HiALS), Børre Melsom (HiST)

Valgstyrets protokoll og rapport fra valgsekretariatet.


Elections of staff from the university colleges to the NTNU Board 


In 2016, the NTNU Board is enlarged by four members from the university colleges - one academic staff, one administrative staff, one student and one external member appointed by the Ministry of Education and Research.

These are the new members of the NTNU Board:

Academic staff

 • Member: Dag Waaler (HiG)
 • Deputy member:Linda Ernstsen (HiST)

Technical and administrative staff

 • Member: Kjersti Møller (HiST)
 • Deputy member: Arve Sletten (HiST)

Students

 • Member: Dennis Bogen (HiÅ)
 • Deputy member: Marte Øien (HiST)

The turnout in each group of voters were as follows:

Academic staff: 
56,7 % (55 % HiÅ, 57 % HiG, 60 % HiST)

Technical and administrative staff: 
73,7 % (76 % HiÅ, 770 % HiG, 74 % HiST)

Students: 
14,2 % (22 % HiÅ, 4 % HiG, 16 % HiST)


NTNU Board elections 26–28 October

The elections took place from Monday 26 October to Wednesday 28 October. There was a joint list of candidates from the university colleges, and you could vote for up to two candidates in your staff category. The two categories comprise both temporary and permanent staff.

To ensure that all university colleges would be represented on the NTNU Board, the following regulations had been adopted to determine the election results:  

   a) The academic candidate with the highest weighted number of votes is elected member.

   b) The administrative candidate with highest weighted number of votes from another university college than a) is elected member.

   c) The student with highest weighted number of votes from another university college than a) and b) is elected member.

In all three categories, the candidate of the opposite gender with the highest number of votes independently of university college affiliation was elected deputy member of the Board.

The following staff are candidates to the Board elections:
Candidates - academic staff

Candidates - technical and administrative staff

All voters were encouraged to ask questions on this webpage to the candidates during the election campaign on this discussion page.


Election Regulations

The elections are governed by NTNU’s election regulations, with two adaptations concerning the elections this autumn. The particular regulations to determine the election results are presented above under the heading “NTNU Board elections 26-28 October”. In addition, a particular Election Board was set up with representatives from the three university colleges. The Election Board also served as nomination committee according to the NTNU election regulations. The most important tasks of the Board were to:

 • ensure that elections are conducted according to regulations
 • encourage sufficient numbers of candidates to step forward to enable a genuine election
 • present candidates to the voters with emphasis on equal treatment of the candidates
 • encourage staff members to use their voting rights 


Election Board

 • Hans Engenes, academic staff, HiG (chair)
 • Arnhild Lunde, academic staff, HiALS
 • Jon Sørgaard, academic staff, HiST
 • Linda Mentzoni Granmo, administrative staff, HiALS
 • Lise Konow Linnerud, administrative staff, HiG
 • Kirsten Ballo Prestøy, administrative staff, HiST

Secretary to the Election Board: Kristin Wergeland Brekke, Rector’s Office, NTNU
Local contact persons: Linda Mentzoni Granmo (HiALS), Lise Konow Linnerud (HiG),Børre Melsom (HiST).

Record of the elections issued by the Election Board and Election Secretariat.

 

Wed, 19 Oct 2016 10:09:54 +0200

Sammensetningen av NTNUs utvidede styre / Composition of the NTNU Board

Det utvidede styret tiltrer 1. januar 2016, men vil allerede fra 1. november ha fullmakt til å fatte beslutninger som angår etableringen av nye NTNU. De som nå velges blir sittende til 31. juli 2017.

NTNU-styret ledes av en av de eksterne og vil ha følgende sammensetning:

 • 5 eksterne (inkl. én ny ekstern oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • 4 vitenskapelig ansatte (inkl. én fra høgskolene)
 • 1 midlertidig vitenskapelig fra NTNU
 • 2 teknisk-administrative (inkl. én fra høgskolene)
 • 3 studenter (inkl. én fra høgskolene)

Composition of the enlarged NTNU Board

The enlarged Board begins their term 1 January 2016, but may already from 1 November take decisions concerning the establishment of the new NTNU. The new members of the Board will serve 1 ½ years until 31 July 2017.

The NTNU Board will have the following composition:

 • 5 external (including one new member appointed by the Ministry)
 • 4 academic staff (including one from the university colleges)
 • 1 temporary academic staff from NTNU
 • 2 administrative staff (including one from the university colleges)
 • 3 students (including one from the university colleges)