Utredningen fra biblioteksutvalget

Utredningen fra biblioteksutvalget

Rektor satte i juni 2016 ned et utvalg som fikk i oppdrag å utrede organiseringen av bibliotektjenesten i nye NTNU. Utvalget leverte 1. desember en rapport som skisserer tre ulike modeller, uten å prioritere mellom dem. 

Her kan du laste ned rapporten (pdf)

Universitetsbiblioteket ved gamle NTNU og de tre høgskolebibliotekene har tilsammen 135 årsverk. Disse enhetene har så langt ikke vært pålagt samme effektiviseringskrav som administrasjonen ved universitetet. 

Arbeidsgruppa hadde følgende mandat:

"Gruppen skal kort beskrive og vurdere dagens organisering. Den skal skissere utfordringene som følger av at NTNU får campuser med biblioteker i tre byer, den pågående digitaliseringen og oppgaver og tjenester universitetsbiblioteket skal ivareta i framtida.

Gruppen skal skissere forslag til organisering av universitetsbiblioteket og plassering i den nye avdelingsstrukturen. Forslagene skal beskrive rapporteringslinjene og sikre at arbeidsgiver- og arbeidstakerrelasjonen og en god økonomiforvaltning blir ivaretatt.

Forslagene skal ta utgangspunkt i prinsippene som ellers ligger til grunn for organiseringen av den faglige og administrative virksomheten der aktuelle virkemidler er seksjoner, grupper og stab.

Arbeidet skal være ferdig til 1. desember."

Utvalget hadde følgende medlemmer:

 • Leder: Professor John Brumo (Institutt for språk og litteratur, HF-fakultetet og leder av Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen)
 • Professor Elisabetta Tedeschi (Institutt for elkraftteknikk, IME-fakultetet)
 • Førstelektor Bjørg Aglen (Institutt for sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap)
 • Seksjonssjef Rune Brandshaug (NTNU Universitetsbiblioteket)
 • Universitetsbibliotekar Astrid Kilvik (NTNU Universitetsbiblioteket, biblioteket ved tidl. HiST)
 • Hovedbibliotekar Anne Lorange (NTNU Universitetsbiblioteket)
 • Bibliotekleder Astrid Engelsen (Biblioteket Ålesund)
 • Student Stein Olav Romslo (Studenttinget NTNU)

Sekretariatet:

 • Sølvi Karlsen (NTNU Universitetsbiblioteket, biblioteksjef ved biblioteket ved tidl. HiST)
 • Janne Beate Gjengaar (seniorrådgiver, NTNU Universitetsbiblioteket, bibliotekdirektørens stab)
 • Per E. Kjøl, (seniorrådgiver i Organisasjonsprosjektet) 
04 des 2016