Video-opptak

► I løpet av 2016 har det blitt arrangert sju "fusjonskafeer", som også har blitt strømmet live på YouTube. Dette har vært allmøter om ulike temaer knyttet til fusjonen og reorganiseringen. 

► Se opptak fra velkomstarrangementene for nye studenter (immatrikuleringen) i Trondheim, Ålesund og Gjøvik 16-18. august 2016. 

► Web-TV-sendingen fra åpningen av det fusjonerte NTNU 4. januar 2016 og tidslinje finner du på www.ntnu.no/2016

Reorganiseringen av NTNU

1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Fusjonsprosjektet ble samtidig avsluttet. I 2016 er det nye universitetet blitt omorganisert i regi av Organisasjonsprosjektet, som har koordinert endringene både i den faglige og administrative virksomheten. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2016/17 og disse nettsidene blir ikke lenger oppdatert. 

I perioden 2017–2018 samlokaliseres mange fagmiljøer som en følge av fusjonen og omorganiseringen. Informasjon om dette finner du på samlokaliseringsprosjektets nettsider

Tilbake

Speed-dating for fremtidig samarbeid / Speed dating for future teamwork

(English text below)

Arbeidet med å se på konkrete samarbeidsmuligheter er nå i full gang. Torsdag 28.mai var det speed-dating på IME-fakultetet ved NTNU. 

Fakultet for informatikk, matematikk og elektroteknikk (IME) hadde invitert fusjonspartnerne til åpen dag for å bli kjent med hverandre og hverandres fagmiljøer. Dette er et første steg i prosessen med å identifisere samarbeidsmuligheter og legge grunnlaget for fremtidig samhandling.

– Våre fagfelt er uhyre viktig for Norge framover, understreket prodekan ved IME, Bjarne E. Helvik, i sin presentasjon og velkomst.

Prodekan for forskning ved IME-fakultet, Bjarne E. Helvik (t.v.), i diskusjon med Terje Stafseng, kontorsjef ved Avdeling for informatikk og medieteknikk ved HiG.​


Omlag 100 vitenskapelig ansatte deltok på dagen, og fusjonspartnerne hadde en fullspekket dag da de aktuelle fagmiljøene presenterte seg for hverandre. Fra Høgskolen i Gjøvik møtte representanter fra Avdeling for informatikk og medieteknikk og Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Ålesund presenterte Avdeling for ingeniør- og realfag, og HiST stilte med representanter fra Avdeling for teknologi og Avdeling for informatikk og e-læring. 


Utdanningskvalitet i høysetet

– HiST har et stort miljø for nettbaserte kurs, og dette tror vi vil bli viktig i det fusjonerte universitetet med campus i flere byer, sa Terje R Meisler, studieleder ved HiST. Han trakk også frem at HiST har høy gjennomføringsgrad på teknologifagene, og at det jobbes tett med oppfølging av studentene. 

– Det vi ønsker med fusjonen er utdanningskvalitet i høysetet, tett samarbeid med næringslivet og voksende ambisjoner i FoU.

I lunsjen gikk både fagprat og uformell prat frisk, her mellom ansatte på HiST og NTNU. 


Viktig å være nysgjerrig

– Fusjonen er viktig for oss, sa Terje Stafseng, kontorsjef ved Avdeling for informatikk og medieteknikk ved HiG.

– Vi er interessert i å etablere fellesprosjekter og samarbeid på tvers av forskningsgrupper, og det er allerede sendt inn felles søknader om forskningsprosjekter. Vi er også opptatt av å utvikle en felles plattform for utdanning. Tverrfaglighet, innovasjon og anvendbar kunnskap er fokusområder hos oss, og det er noe som vi ønsker å ta med inn i fusjonen. understreket Stavseng. 

Torbjørn Skogsrød, dekan ved Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse ved HiG, trakk fram avdelingens mantra: Tett kontakt med næringslivet. 

– Vi kom til et punkt hvor vi ønsket fusjonen hjertelig velkommen. Vi har en ganske bred faglig portefølge og har behov for å smalne oss inn og spisse enkelte fagområder. Verden vil endre seg hurtig fremover, og det er viktig å være nysgjerrig, sa han, med henvisning til en av IME-fakultetes punkter i strategidokumentet: «Nysgjerrighet: For å kunne møte nye problemstillinger, ny kunnskap, nye fagområder, nye miljø, nye muligheter og nye utfordringer med den nødvendige åpenhet og entusiasme.»


Tett kontakt med næringslivet

Hao Wang, førsteamanuensis Avdeling for ingeniør- og realfag i Ålesund, trakk frem det nære og nyttige samarbeidet med den maritime industrien i Ålesund. 

– Å produsere forskning for industrien mener jeg er svært interessant. Det må vi utvikle videre. Næringslivsklyngene i Ålesund er sterke og viktige. Faktisk så graderer Rolls Royce opp forskningsvirksomheten nå som det er litt dårlige tider for dem; de vil ruste opp til nye utfordringer og en ny tid. Det er en sjanse for oss, sa Wang. 

IME-instituttene hadde også korte bolker med presentasjon, som ble utvidet etter lunsj hvor forsamlingen spredte seg på de ulike instituttene for å diskutere samarbeidsmuligheter. 


Nettverking

I lunsjen gikk praten ivrig rundt bordene, med nettverking og diskusjoner om fag og fusjon. Potensialet for å utvikle og videreutvikle sterke fagmiljøer på tvers av dagens institusjoner, var tydelig oppe i debatten. Flere trakk frem at man har mye å lære av hverandre.

Flere uttrykte også stor usikkerhet knyttet til struktur og organisering, om deres fagmiljø kommer til å splittes opp og om hva som vil bestå og hva som kan forsvinne. Prosessen med å se på nye samarbeidsmuligheter er nå i gang, hvor den «svarte boksen» av usikkerhet åpnes og fylles med konkretisering av samarbeid.

Frode Volden (f.v.), Kjell Arne Refsvik og Jens Barland fra Avdeling for informatikk og medieteknikk ved HiG er opptatt av tverrfaglighet og likte NTNUs "pyramidemodell" som ble presentert, hvor blant annet fire tematiske satsningsområder går på tvers av fagmiljøene. 


Samarbeidsmuligheter

Birgit Krogstie ved Avdeling for informatikk og e-læring ved HiST, er av flere ved denne avdelingen som har sin utdanning fra NTNUs Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. Det tror hun styrker muligheten for godt samarbeid. 

– Vår avdeling har allerede forskningsaktivtet sammen med NTNU, og for vårt miljø kan fusjonen styrke dette, sier Krogstie.

– Det er flott å se at folk møter opp i dag, og at folk er opptatt av fusjonen. Samtidig ligger vårt hovedfokus på å holde vår aktivitet med undervisning og forskning gående. Det er vårt hovedansvar, sier hun.

– Ved HiST er vi opptatt av å fortsette med å utdanne gode praktikere, og fortsatt ha en tett studentoppfølging. Mange er opptatt av at vi ikke må miste dette. En ting vi har god erfaring med hos oss, er bruk av lærerteam. Gjennom teamarbeidet får vi synspunker og innspill fra hverandre, noe som styrker undervisningen. Kanskje vi gjennom fusjonen til og med kan få til lærerteam på tvers av institusjonene. Vi håper at vi får trukket med oss de sterke sidene fra begge miljøene, og fra de andre høgskolene, inn i nye NTNU, understreker hun.

Birgit Krogstie er en av flere HiST-ansatte ved Avdeling for informatikk og e-læring som som har sin utdanning fra NTNU og som dermed kjenner begge institusjonene godt. 
Alle fotos: Idun Haugan


Speed dating for future teamwork

Efforts to explore specific opportunities for cooperation are now in full swing. The Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering (IME) at NTNU arranged speed dating on Thursday 28 May.


The Faculty had invited the merger partners to an open day to get to know each other and their academic environments. This is a first step in the process of identifying opportunities for cooperation and laying the groundwork for future teamwork.

“Our field of expertise is extremely important for Norway in the time ahead”, Bjarne E. Helvik, Vice-Dean of the IME Faculty, emphasized in his presentation and welcome.

About 100 academic staff members participated in the event, and the merger partners had a packed day when the academic environments introduced themselves to each other. From Gjøvik University College, representatives arrived from the Faculty of Computer Science and Media Technology and the Faculty of Technology, Economics and Management. Ålesund introduced its Faculty of Engineering and Natural Sciences, and HiST participated with representatives from its Faculty of Technology and Faculty of Informatics and e-Learning. 


Education quality is a priority

“HiST has a large environment for online courses, and we believe this will be important in the merged university with campuses in several cities,” said Terje R. Meisler, Head of Studies  at HiST. He also pointed out that HiST has a high completion rate in technology subjects, with close follow-up of students.

“What we want from the merger is education quality as a priority, close cooperation with the business community and growing ambitions in R&D.”


Important to be curious

“The merger is important to us,” said Terje Stafseng, Head of Section at the Faculty of Computer Science and Media Technology at HiG.

“We are interested in establishing joint projects and cooperation across research groups, and joint applications for research projects have already been submitted. We are also keen to develop a common platform for education. Interdisciplinarity, innovation and knowledge that can be applied are areas of focus for us, and we want to bring these into the merger,” Stafseng emphasized. 

Torbjørn Skogsrød, Dean of the Faculty of Technology, Economics and Management at HiG, shared the Faculty’s mantra: Close contact with the business community. 

“We came to a point where the merger was most welcome. We have a fairly broad academic portfolio. We need to concentrate it and sharpen our focus on specific subject areas. The world will change fast in the time ahead, and it’s important to be curious,” he said, referring to one of the points in the IME Faculty’s strategy document: “Curiosity: To be able to approach new issues, new knowledge, new subject areas, new environments, new opportunities and new challenges with the necessary openness and enthusiasm.”


Close contact with the business community

Hao Wang, Associate Professor at the Faculty of Engineering and Natural Sciences in Ålesund, highlighted the close and valuable cooperation with the maritime industry in Ålesund.

“I believe producing research for industry is very interesting. We must develop this further. The business clusters in Ålesund are strong and important. Rolls-Royce is actually upgrading its research activities now that times are a bit more difficult for them; they want to gear up for new challenges and a new era. It’s an opportunity for us,” said Wang. 

The IME departments also had short sessions of introductions, which were extended after lunch when the participants divided up within the different departments to discuss opportunities for cooperation.


Networking

At lunchtime, there was lively conversation around the tables, with networking and discussions about subjects and the merger. The potential to develop and cultivate strong academic environments across the boundaries of the current institutions was a clear topic in the debate. Several participants noted how much there was to learn from each other.

Participants also expressed great uncertainty about structure and organization, whether their academic environments would be split up, what would remain and what might disappear. The process of looking at new opportunities for cooperation is now in progress, where the “black box” of uncertainty will be opened and filled with a specification of ways to work together.


Opportunities for cooperation

Birgit Krogstie at the Faculty of Informatics and e-Learning at HiST is one of several people in the Faculty who have graduated from NTNU’s Department of Computer and Information Science. She believes this will strengthen the potential for good teamwork.

“Our faculty is already conducting research together with NTNU, and for our environment the merger can strengthen these activities,” says Krogstie.

“It’s wonderful to see people showing up today, and to see that they have the merger on their minds. At the same time, our focus is on keeping our teaching and research going. That’s our primary responsibility,” she says.

“At HiST we are keen to carry on educating people who are good at doing things in practice, and we want to continue with close follow-up of students. Many people are concerned that we must not lose this. One area where we have good experience is in the use of teacher teams. Through this teamwork, we gain perspectives, ideas and suggestions from each other, which strengthen our teaching. Through the merger, perhaps we could even get teacher teams together across the institutions. We hope we will be able to bring the strengths from both environments, and from the other university colleges, into the new NTNU,” she emphasizes.

Kommentarer
comments powered by Disqus

Kalender

Ny organisering i 2017

Fusjonspartnerne beholdt i 2016 sin gamle struktur, men under felles ledelse. Dette var en overgangsordning til den nye organisasjonen trådte i kraft 1.januar 2017.


Fusjonspartnere

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Ålesund

NTNU

Prosjektrom (internt)

Trøbbel med pålogging? prøv "win-ntnu-no\brukernavn" som brukernavn.