Video-opptak

Video-opptak

► I løpet av 2016 har det blitt arrangert sju "fusjonskafeer", som også har blitt strømmet live på YouTube. Dette har vært allmøter om ulike temaer knyttet til fusjonen og reorganiseringen. 

► Se opptak fra velkomstarrangementene for nye studenter (immatrikuleringen) i Trondheim, Ålesund og Gjøvik 16-18. august 2016. 

► Web-TV-sendingen fra åpningen av det fusjonerte NTNU 4. januar 2016 og tidslinje finner du på www.ntnu.no/2016

Reorganiseringen av NTNU

Reorganiseringen av NTNU

En ny epoke

1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Fusjonsprosjektet ble samtidig avsluttet. I 2016 er det nye universitetet blitt omorganisert i regi av Organisasjonsprosjektet, som har koordinert endringene både i den faglige og administrative virksomheten. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2016/17 og disse nettsidene blir ikke lenger oppdatert. 

I perioden 2017–2018 samlokaliseres mange fagmiljøer som en følge av fusjonen og omorganiseringen. Informasjon om dette finner du på samlokaliseringsprosjektets nettsider

Blogger

Fire konsept for fremtidig organisering av faglig virksomhet

Gruppen for faglig organisering har som et diskusjonsgrunnlag utarbeidet fire konsept for fremtidig organisering av den faglige virksomheten på NTNU og ber nå om innspill.

Mandatet for gruppen for faglig organisering i Fusjonsprosjektet fastslår at gruppens arbeid skal deles i to faser:

  • Lage et diskusjonsgrunnlag som kartlegger aktuelle modeller og prinsipper for organisering av den faglige virksomheten ved det fremtidige NTNU, og vurdere fordeler og ulemper ved disse. Frist 1. juli.
  • Med bakgrunn i diskusjonsgrunnlaget og styringsgruppas behandling skal gruppa senest innen 1. november legge frem konkrete alternativer til den fremtidige faglige organiseringen ved NTNU. Dette forslaget skal sendes på bred høring i de fire organisasjonene. Forslaget revideres i lys av merknadene før det legges frem for det nye styret.

Gruppen leverte 26. juni første fase av oppdraget med arbeidsnotatet Om faglig organisering av det nye NTNU: fire konsepter.

 

Konseptene

Gruppen understreker at det de legger frem i arbeidsnotatet er konsepter for organisering på nivå 2, ikke reelle modeller. Gruppen forventer innspill om alternative faglige inndelinger. Konsekvensene av de ulike konseptene vil bli utredet når organisasjonen har uttalt seg og det blir besluttet hvilke konsepter som bør utvikles til faktiske alternativer.

Gruppen foreslår å gjennomgående bruke fire gjennomgående «byggeklosser» for å skape ryddige linjer for forsknings- og utdanningsledelse og som er gjenkjennbare i universitetsverdenen: Fakultet som betegnelse på nivå 2 og institutt, skole og senter som grunnenhetsbetegnelser på nivå 3.

I alle konseptene er Vitenskapsmuseet beholdt som en selvstendig enhet på nivå 2. Dette har sammenheng med at universitets- og høyskoleloven pålegger universitetene eksplisitt å bygge opp, forvalte og videreutvikle museer.

 

Konsept 1: Smal fakultetsstruktur

Dette konseptet forutsetter fire fakulteter, pluss Vitenskapsmuseet. Det vil trolig utløse et behov for tilsvarende flere enheter på nivå 3 for å ivareta den faglige diversiteten. Noe av det som åpenbart må avklares er innplassering av enkeltdisipliner som for eksempel informatikk (teknologi eller naturvitenskap?) og psykologi (helse eller samfunnsvitenskap?).

 

Konsept 1 - smal fakultetsstruktur

 

Konsept 2: Dagens NTNU-struktur

Dette konseptet opererer med samme grunnstruktur som i dagens NTNU. En modell basert på dette konseptet forutsetter innpassing av den faglige virksomheten ved de tre høyskolene i den eksisterende fakultetsstrukturen ved NTNU, og de store endringene vil primært finne sted på nivå 3.

 

Konsept 2 - dagens NTNU

 

Konsept 3: Bred fakultetsstruktur

Konsept 3 baserer seg på konsept 2, men med ti fakulteter pluss Vitenskapsmuseet. Her er det foreslått nye fakulteter, men andre varianter av inndeling kan tenkes. Det er vist en annen plassering av kunst- og designfag enn det som er tilfelle i dag for å illustrere at også eksisterende strukturer kan endres.

 

Konsept 3 - bred fakultetsstruktur

 

Konsept 4: Campusbasert fakultetsstruktur

Dette konseptet skiller seg prinsipielt fra de tre andre på flere måter:

 

  • Høyskolene i Gjøvik og Ålesund inngår som fakulteter i strukturen, men HiST integreres fullt og helt i Trondheims-fakultetene.
  • Åpent hva gjelder hvor mange og hvilke fakulteter campus i Trondheim skal bestå av – både smal og bred er tenkelig.
  • Fakultetene i Trondheim vil være mer eller mindre disiplininndelte, Gjøvik og Ålesund tverrfaglige.
  • Konseptet legger primært vekt på geografi, med dublering av fagmiljø som mulig konsekvens.
Konsept 4 - campusbasert fakultetsstruktur

 

Ønsker innspill

Arbeidsnotatet som skisserer fire konsepter er første steg på veien frem til et vedtak i NTNU-styret tidlig i vårsemesteret 2016.

Arbeidsnotatet er sendt til institusjonene for behandling i deres linjeorganisasjon, til arbeidstakerorganisasjonene, studentdemokratiet og de faglige arbeidsgruppene. I denne omgang ber gruppen for faglig organisering om innspill med frist 15. september.

Innspillene vil bli sammenfattet og behandlet på nytt i gruppen før et justert arbeidsdokument sendes styringsgruppen.

00

Flere blogginnlegg

0 kommentarer

Søkefelt

Mini calevent portlet

Kalender

Ny organisering i 2017

Ny organisering i 2017

Fusjonspartnerne beholdt i 2016 sin gamle struktur, men under felles ledelse. Dette var en overgangsordning til den nye organisasjonen trådte i kraft 1.januar 2017.

(diskusjon - 3 calls to action)


Fusjonspartnere

Fusjonspartnere

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Ålesund

NTNU

Prosjektrom (internt)

Prosjektrom (internt)

Trøbbel med pålogging? prøv "win-ntnu-no\brukernavn" som brukernavn.