Slik blir du hørt i omstillingsprosessen / How to be heard in the restructuring process

Slik blir du hørt i omstillingsprosessen / How to be heard in the restructuring process


English text below.

Før omstillinger gjennomføres på din arbeidsplass må ledelsen først rådføre seg med sine ansatte. Flere lover og regler slår fast retten til medbestemmelse og medvirkning.

 

Dette gjelder både på sentralt og lokalt nivå ved universitetet og høgskolene. Typiske saker som bør diskuteres på din enhet er:

 • Endringer i intern organisering
 • Bemanningsplaner
 • Forskningssatsinger og –profil
 • Arbeidsmiljøsaker
 • Risikovurdering av fusjonstiltak
 • Andre saker av prinsipiell betydning


Medvirkning

Selv om det er lederen din som tar beslutninger i slike viktige saker, så er det et grunnleggende prinsipp at han eller hun først skal invitere sine ansatte til å komme med synspunkter. Som medarbeider har imidlertid du også ansvar for selv å ta opp forhold som du har synspunkter på.

Medvirkningen kan skje på mange arenaer som gir rom for dialog. For eksempel på personalmøter, i medarbeidersamtaler, via meldinger på intranett osv. Det er også mulig å ta opp saker i det lokale arbeidsmiljøutvalget hvor både tillitsvalgte og verneombud deltar.


Medbestemmelse

Formelt så er det tillitsvalgte som representerer deg og har medbestemmelse i styrer og andre fora hvor overordnede beslutninger tas. En av de viktigste møteplassene for tillitsvalgte og ledelsen er såkalte IDF-møter (Informasjon – Drøfting - Forhandling). Ved NTNU omtales disse møtene som SESAM (Sentralt samarbeidsorgan) og LOSAM (Lokalt samarbeidsorgan på fakultets-/avdelingsnivå). Ønsker du å få tatt opp en sak her må du kontakte din lokale tillitsvalgte.

Den store workshopen som ble holdt 16.juni 2015 for å diskutere faglig organisering av nye NTNU er et eksempel på hvordan medvirkning kan foregå. Foran til venstre med mikrofonen står organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Rektor Gunnar Bovim sitter foran til høyre.

The large workshop that was held on 16 June 2015 to discuss the academic organizational structure for the new NTNU is an example of how participation and co-determination can take place. Ida Munkeby, NTNU’s Director of Organization, is at the front left with the microphone. Rector Gunnar Bovim is sitting in front to the right. 
     Foto: Thor Nielsen


How to be heard in the restructuring process


Before restructuring takes place at your workplace, the management must consult with the staff. Your right to participation and involvement in decisions is specified in several laws and regulations.


This applies at both central and local level at the university and the university colleges. Typical issues that should be discussed at your unit are:

 • Changes in internal organization
 • Staffing plans
 • Research priorities and research profile
 • Work environment issues
 • Risk assessment of merger actions
 • Other matters of principle


Participation and co-determination

Although it is your manager who makes decisions in important matters like these, it is a fundamental principle that he or she must first invite employees to state their views. As an employee, however, you are also responsible for taking up issues where you have a point of view.

Participation can take place in many settings that create an opportunity for dialogue. Examples include staff meetings, employee appraisal interviews, or communication via the intranet. It is also possible to take up issues in the local working environment committee, where both employee representatives and safety representatives participate.


Involvement in decisions

Formally, employee representatives represent you and are involved in the decision-making process in boards, steering committees and other forums where top-level decisions are made. One of the most important meeting places for employee representatives and management is provided by Information–Discussion–Negotiation meetings (“IDF” in Norwegian, short for InformasjonDrøftingForhandling). At NTNU, these meetings are known as SESAM (the central collaborative committee, Sentralt samarbeidsorgan) and LOSAM (the local collaborative committee at faculty/department level, Lokalt samarbeidsorgan). If you want to have an issue taken up here, you must contact your local employee representative.

Opplæring / Courses

Opplæring / Courses

Det er opprettet en side på NTNUs intranett, Innsida, som viser oversikt over opplæringstilbudene som blir gitt i forbindelse med fusjonen. Innholdet på siden bygges gradvis ut. Det meste av opplæringen vil finne sted i desember og januar. 

Courses offered due to the merger (only in norwegian).

Avtaler

Avtaler

Behovet for systematisk kommunikasjon mellom ledelse og ansatte er i staten formelt regulert gjennom Hovedavtalen i staten  (HA) og Arbeidsmiljøloven (AML).


Agreements

In the Norwegian State, the need for systematic communication between management and staff is formally regulated through The basic agreement for the civil service  and The Working Environment Act.