Fysisk samling av fagmiljøer

Fysisk samling av fagmiljøer

Totalt er ni delprosjekt for samlokaliseringer som følge av fusjonen identifisert per september 2016. Delprosjektene har ulikt omfang og ulik grad av tidsbegrensninger. De ni er:

 1. NV: Matteknologi
 2. NV: Kjemi og materialteknologi
 3. IE: Flere aktuelle miljø
 4. IV: Flere aktuelle miljø
 5. SU: Lærerutdanningene til Kalvskinnet
 6. HF: Tegnspråk og tolk
 7. SU: Sosialvitenskap
 8. Øk: Samfunnsøkonomi til Handelshøyskolen
 9. FA: Flere enheter, til Kalvskinnet, Hovedbygget og Moholt

Mandat for gruppe midlertidig lokalisering – faglig lokalisering og integrasjon

Campusutvikling på NTNU er et strategisk virkemiddel for den faglige og organisatoriske virksomheten på NTNU. Faglig utvikling og faglige gevinster innenfor, og på tvers av, NTNUs fagmiljøer ligger til grunn for videreutvikling av NTNU’s campus. Campusutvikling skal gjennom faktisk samlokalisering være et bidrag til bedre kvalitet, en større bredde og samhandling innenfor forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Høy kvalitet kombinert med framtidsrettet forskning, utdanning, innovasjon og formidling er et strategisk mål for NTNU, og organisering på og utvikling av campus skal legge til rette for dette.

Samtidig legger tilgjengeligheten og kvaliteten på infrastruktur noen premisser for hva som er mulig av faglig utvikling og organisatoriske virkemidler, på kort og lang sikt.

Gruppens oppgave er å sikre helhetlige prosesser i grensesnittet mellom organisasjonsutvikling, realisering av faglige synergier, og behov for tilpasning og utvikling av infrastruktur.

Gruppen skal sikre at behov og mulighetsrom som drives frem av:

a) endringer i organisasjonsstruktur

b) endringer i fagportefølje

c) behov for endringer i infrastruktur

sees i en sammenheng og at avgjørelser og gjennomføringsplan først besluttes etter en helhetlig vurdering av de tre ovenstående faktorene.

Gruppen skal sikre at konkrete flytte (og tilpasningsprosjekter) skjer med bakgrunn i NTNU’s overordnede faglige utviklingsmål (ikke hvert enkelt fagmiljøs behov) og iverksettes i samsvar med prinsipper og plan for NTNU’s totale campusutvikling. Gruppen skal sikre kommunikasjon og mobilisering, og lede involvering på tvers av enheter og fakultet slik at enkeltprosesser ikke går på tvers av eller er i motstrid til NTNU’s overordnede strategi.

Roller, ansvar og myndighet

Gruppen for midlertidig organisering er et koordinerende ledd mellom de flere prosesser som skal sees i sammenheng:

 • NTNU’s campusutvikling
 • Organisasjonsprosjektet, herunder:
  • Faglig organisering
  • Administrativ organisering
  • HR, Bemanning og arbeidsmiljø
  • IKT
  • Budsjett 2017
  • Lokalisering
 • Faglige integrasjonsprosjekter
 • Ivaretakelse av kjernevirksomheten – utvikling og daglig drift

Gruppen består av et strategisk ledd og et operativt ledd. Det strategiske leddet vil ligge på dekannivå og vil variere etter hvilke fakulteter som primært er berørt. Det operative leddet skal sikre helhet og kontinuitet i prosessen og likebehandling av berørte miljøer (med hensyn til informasjon, kommunikasjon, involvering og medvirkning) uavhengig av fag- og organisatorisk tilhørighet.

Gruppens medlemmer iverksetter prosesser og delegerer oppgaver internt i eget fakultet/enhet i henhold til ordinært linjeansvar, men skal også ivareta kommunikasjon, mobilisering og involvering på tvers av avdelinger.

Prorektor for faglig integrasjon leder strategisk gruppe og har sammen med eiendomssjef overordnet ansvar for at relevante aktører er involvert og at prosessene sees i sammenheng.

Dekaner har et særskilt ansvar for å drive den faglige utviklingsprosessen med et spesielt blikk på samarbeid, samhandling og sambruk.

Administrative direktører har et særskilt ansvar for å avstemme forventninger og ivareta krav til service og administrasjon.

Organisasjonsdirektør har et særskilt ansvar for å påse at midlertidige lokaliseringer ikke besluttes og gjennomføres på tvers av NTNU’s langsiktige strategi for campusutvikling.

Prosjektsjef for campusutvikling har et særskilt ansvar for at NTNUs langsiktige strategi for campusutvikling gir grunnlag for å beslutte midlertidig lokalisering. Campusprosjektet skal fasilitere utviklingsprosessene knyttet til campus sikre fremdrift i byggeprosjektene og fungere som bindeledd til byggherre og entreprenør (eksterne utbyggere eller intern drift- og eiendomsavdeling).

Studentrepresentantene har et særskilt ansvar for å ivareta brukerperspektivet og involvering av studentmassen underveis i prosessen.


Den faste kjernen i strategisk gruppe består av følgende personer:

 • Prorektor faglig integrasjon (Helge Klungland, leder)
 • Direktør for økonomi og eiendom (Frank Arntsen)
 • Eiendomssjef (Lindis Burheim)
 • Campussjef (Merete Kvidal)
 • Studentrepresentant (Jone Trovåg)
 • Ansattrepresentant (Iselin Grav Aakre)

Strategisk gruppe, eiere av delprosjektene:

 • Dekan IE (Geir Øien)
 • Dekan SU (Marit Reitan)
 • Dekan FT (Terje Meisler)
 • Organisasjonsdirektør (Ida Munkeby)

En viktig oppgave for strategisk gruppe er å ha et helhetlig ansvar, og å bidra til koordinering, prioritering og avklaringer på tvers. I dette avlaster strategisk gruppe dekanmøtet som rektors rådgivende gruppe, med mindre det kommer opp saker som er så overordnet at de bør løftes til hele dekangruppa. Strategisk gruppe bør møtes hver 2.-4. uke.

Operativ ressursgruppe:

 • Prosjektleder (Geir Nilsen)
 • Organisasjonsprosjektet (Trond Singsaas)
 • Campusprosjektet (Kirsti Jensen)
 • Eiendom Gløshaugen (Nils Jørgen Moltubakk og Anne Karoline Simonsen)
 • Eiendom Kalvskinnet (Terese Brekke)
 • Studieavdelingen/timeplanlegging (Knut Veium)
 • Kommunikasjonsavdelingen (Jan Erik Kaarø)

I det daglige er det prosjektleder og den operative ressursgruppen som koordinerer og sørger for at delprosjektene har klare rammer, og at de får de nødvendige avklaringer og ressurser. Nødvendige avklaringer og ressurser kan for eksempel handle om oversikt over bygningsstruktur og ombyggingsmuligheter, timeplanlegging etc.

Ressursgruppen møtes ukentlig, og har sammen med prosjektleder ansvar for at saker fremmes for strategisk gruppe etter behov.