Høringsuttalelser og innspill til første notat om administrativ organisering

Høringsuttalelser og innspill til første notat om administrativ organisering

1.10.2015: Arbeidsgruppa leverte sitt første notat med prinsipper, målbilde og kvalitetskrav:

Høringsinnspill

De fire institusjonene, arbeidstakerorganisasjonene, studentdemokratiet, tilsatte og studenter inviteres på bakgrunn av gruppens første notat til å komme med innspill og synspunkt på hva som er gode administrative tjenester og hvordan disse bør organiseres. Innspillene omhandler både vurderinger av dagens ordninger og fremtidsbilder for en god administrasjon.  

Det kom inn over 80 innspill som fordelte seg som følger:

Formelt etterspurte innspill

Består av innspill fra:

 • Fakulteter ved NTNU – 8
 • Fakulteter ved HiST og administrasjonen – 5 + 5
 • Arbeidstakerorganisasjoner – 7
 • Studentorganisasjoner – 1
 • Felles fra HiG/ HiÅ - 2

Andre innspill

Består av:

 • Andre innspill fra HiÅ - 6
 • Institutter NTNU – 13
 • Andre innspill, fra administrative enheter ved NTNU – 34
 • Enkeltinnspill - 3

Om vi deler ned innspillene per institusjon får vi følgende fordeling:

 • NTNU – 61
 • HIST – 14
 • HiG – 2
 • HiÅ - 7
13 apr 2016

Resultatene fra workshop om administrativ organisering / Results from the workshop on the administrative organizational structure

Resultatene fra workshop om administrativ organisering / Results from the workshop on the administrative organizational structure

20.10.2015 møttes ca 250 medarbeidere og studenter til workshop om fremtidig administrativ organisering. Les oppsummeringen fra gruppearbeidet og de individuelle innspillene til de engasjerte deltakerne.


On 20 October 2015, about 250 students and staff members participated in a workshop on the future administrative organization. A summary of the comments and suggestions from the workshop appears.