Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

 

Ofte stilte spørsmål og svar.

Alle ansatte

Alle ansatte

KORT SVAR: Vi er klar over at det er krevende å gjennomføre omorganisering og effektivisering på samme tid. 2016 blir et strevsomt år for mange på NTNU. Vi har imidlertid fått pålegg fra Kunnskapsdepartementet om å effektivisere driften. Samtidig er synkende oljepris og økt arbeidsledighet signaler om at universitetene må regne med lavere bevilgninger i fremtiden. Etter fusjonen er det også viktig at vi unngår dobbeltarbeid i fire adskilte administrasjoner. Kort sagt så er dette en effektivisering som skal ruste oss for en fremtidig vinter.

LANGT SVAR: Vi er klar over at det er krevende å gjennomføre omorganisering og effektivisering på samme tid. 2016 blir et strevsomt år for mange på NTNU, kanskje spesielt i administrasjonen. Det er likevel flere grunner til at vi ser oss nødt til å sette i verk dette tiltaket nå:

 • PÅLEGG FRA KD: Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt universitetene å effektivisere driften sin med 0,7 prosent per år i fire år fra 2015 for å spare penger.  Samlet sett så tilsvarer kravet om avbyråkratisering en effektivisering på 10% i perioden fram til 2018. Ved NTNU har vi bestemt oss for å skjerme primærvirksomheten – undervisning og forskning – fra dette kravet.
 • TRENDER I SAMFUNNSUTVIKLINGEN: Myndighetenes krav og utviklingen i nasjonaløkonomien med synkende oljepris og økt arbeidsledighet er signaler om at universitetene må regne med lavere bevilgninger i fremtiden. Vi ser også at universitetene i våre naboland Danmark og Finland nå er tvunget til å si opp ansatte på grunn av dårlig økonomi.  Det er viktig å være i forkant av denne utviklingen og forberede seg på magrere tider.
 • UNNGÅ DOBBELTARBEID: Etter fusjonen er det ikke rasjonelt å fortsette med fire adskilte administrasjoner som delvis utfører overlappende oppgaver. På en del administrative områder har vi nå fire ledere, og det vil vi ikke trenge i fremtiden. Ved årsskiftet 2015/16 gikk vi f.eks over fra å ha fire rektorer, til én. Det er mulig å slå sammen og effektivisere en del arbeidsoppgaver. Dermed kan vi flytte noen ledige ressurser til områder hvor vi ser at det mangler hender.
 • SKAPE GEVINSTER AV FUSJONEN: Erfaring viser at det er enklere å hente ut fusjonsgevinster i et overgangsår, enn når nye strukturer er bestemt og alle ansatte er plassert i nye roller.

NTNU setter altså ikke i gang en innsparing fordi vi står oppe i en budsjettkrise nå, men heller ikke fordi ledelsen bare ser på administrativt ansatte som en utgiftspost. Dette er en effektivisering som skal ruste oss for fremtiden. Eller for en fremtidig vinter, for å sitere sentralbanksjef Øystein Olsens årstale i februar 2016. Vi er sikre på at vi kommer ut av denne omstillingsfasen med en fortsatt høyt kompetent, men slanket stab som kan støtte primærvirksomheten på en god måte.

SVAR: I starten var det en del som mente at omorganiseringen burde strekkes ut i tid til for eksempel til sommeren 2017. Men ulempen ville da vært at ansatte ville få en veldig lang periode med uavklart arbeidssituasjon. Det er begrenset hvor lenge folk orker å stå i en slik omstilling. Derfor kom ledelsen til at det er bedre å gjennomføre omstillingen raskere.

SVAR: Ved NTNU er kjernevirksomheten utdanning og forskning, og disse aktivitetene blir skjermet fra effektiviseringskravet og omstillingen som administrativt ansatte skal gjennom i år. Når institutter skal slåes sammen eller oppløses regner vi i utgangspunktet med at faglig ansatte og deres portefølje flyttes "på rot". Det vil si at de fortsetter med sitt arbeid omtrent som før.

Men vi er også i ferd med å gå gjennom den faglige virksomheten. Vi ser for eksempel på studietilbudet, hvor vi utreder samkjøring av parallelle studietilbud som administrereres hver for seg. Både studentene og arbeidslivet forventer at vi tar tak i dette.  Dette vil etter hvert få ringvirkninger både for faglærere og det administrative støtteapparatet.

Foreløpig er det satt ned seks arbeidsgrupper som har begynt å gjennomgå studietilbudene innen helse, IKT, lærer / lektor, realfag, teknologi og økonomi / ledelse. I tillegg har vi grupper som skal finne ut om obligatoriske emner som ex.phil, ex.fac og perspektivemne kan samordnes på noe vis.

SVAR: Vi er inne i en utfordrende fase, og har fullt forståelse for at mange opplever dette som en krevende situasjon. Gjennom omorganiseringen kan vi få frigjort ressurser som kan flyttes til områder som opplever «pukkeleffekten». Vi mener også at det ligger potensial i NTNUs organisasjon til å effektivisere arbeidsprosesser og fjerne tidstyver som gjør at vi kan jobbe smartere. 

KORT SVAR: Ingen ansatte skal sies opp. Vi har regnet ut at det er mulig å spare inn 10% uten å foreta oppsigelser. Det kan vi blant annet gjøre ved å ikke erstatte teknisk-administrativt ansatte og vikarer som slutter. I tillegg setter vi i gang andre effektiviseringstiltak, som for eksempel standardisering og digitalisering.

LANGT SVAR: Det er viktig å være klar over at omstillingsavtalen som ble inngått i november 2015 mellom fagforeningene og NTNUs ledelse sikrer at ingen skal sies opp, eller må flytte i omstillingsperioden. Ingen skal være redde for å miste jobben.

Innsparingen som skal gjøres vil bare omfatte administrative stillinger. De samlede lønnsutgiftene for faste og midlertidige administrativt ansatte i budsjettet for 2016 skal være 5% lavere i budsjettet for 2017. Innsparingen kan f.eks skje ved at ansatte som går av med pensjon, eller slutter fordi de har fått nye jobber, ikke blir erstattet. Vikariater blir som hovedregel heller ikke forlenget, men her kan det gjøres unntak i spesielle tilfeller. 

De neste 5% skal spares inn i 2017-18. 

Samlet vil den første runden med innsparing på 5% redusere de administrative utgiftene ved NTNU med ca. 55 mill. kroner, men det er ikke gitt at alle enheter klarer å spare inn nøyaktig 5%. Vi regner med at det er enheter som både har større og mindre innsparingspotensial enn dette. Samlet sett er altså målet å redusere de totale utgiftene til administrasjon med minst 55 mill. kroner i 2017-budsjettet, og totalt 110 mill kr innen 2018.

SVAR: I Fellesadministrasjonen er dette bli løst litt forskjellig fra avdeling til avdeling. Noen steder har man valgt tilnærmet full integrasjon av de samlokaliserte avdelingene, mens andre steder beholder man den gamle strukturen og satser heller på god koordinering av arbeidsoppgavene. Uansett modell så er dette en situasjon som krever smidighet fra alle parter.

SVAR: Det er avgjørende at dette blir en ryddig og forutsigbar prosess der de involverte får god informasjon i forkant om det som skal skje. Alle ledere på NTNU har et felles ansvar for å ta godt vare på medarbeiderne i denne fasen.

Organisasjonsprosjektet har i samråd med fagforeningene utarbeidet en oppskrift for gjennomføringen, som er nærmere beskrevet i denne Innsida-meldingen (krever pålogging). Opptil 2500 ansatte i administrative og noen tekniske stillinger blir berørt. Kort beskrevet så blir dette hovedfasene i det som skal skje i 2016:

 • Juni – august: Ansatte beskriver nåværende stilling og kompetanse
 • September: Beskrive stillingene i de nye enhetene
 • Oktober – november: Innplassering i nye stillinger
 • Desember: Prosessen avsluttes. Alle berørte vil etter planen få et brev ca. 1.desember som forteller hvilken enhet de skal tilhøre, og hvor de fysisk skal ha arbeidssted fra 1. januar 2017.

Selve innplasseringen i oktober og november vil foregå i tre faser, som er beskrevet i denne meldingen (krever pålogging). 

Det finnes en generell veiledning for prosessen i Omstillingshåndboka med utfyllende regler. 

Nei.

Begrepet endringsoppsigelse benyttes i staten i sjeldne tilfeller, og kun i de tilfellene der arbeidsgiver ensidig pålegger den ansatte å ta en annen stilling uten at arbeidsgiver kan gjøre dette innenfor styringsrettens rammer – altså omplassering ved tvang.

I fusjonsprosessen ved NTNU legges det ikke opp til å innplassere noen ved tvang. Innplassering i den nye bemanningsplanen vil skje etter to metoder (grovt sett):

 1. Den ansatte identifiseres opp mot «sin» stilling og vil således ha en rett og plikt til å følge sin stilling. Dette innebærer at vedkommende fortsetter i sin stilling, og medfører altså ingen endring (utover det arbeidsgiver har anledning til å endre i tråd med sin styringsrett – kort sagt så lenge stillingen ikke endrer grunnpreg (Tjenestemannsloven § 12)).
 2. Dersom den ansattes stilling ikke blir gjenkjent i ny bemanningsplan, vil den ansatte bli tilbudt en annen passende stilling (tjml § 13). Her vil det være snakk om et tilbud som den ansatte kan takke ja eller nei til, og arbeidsgiver pålegger dermed ingen å takke ja. Dersom noen takker nei til den stillingen de blir tilbudt eller ikke svarer innen 14 dager vil ikke arbeidsgiver tvangsinnplassere dem, men vil nødvendigvis måtte vurdere å forberede en oppsigelsessak. Dette gjelder tilsvarende for de som blir tilbudt stilling i Kompetansebanken. For dette gjelder egne regler.

Slik prosessen er lagt opp vil ledelsen altså ikke pålegge noen en innplassering gjennom tvang. 

KORT SVAR: Vi jobber for å skape gode betingelser og arbeidsmiljø for ansatte i begge leire. Fusjonen skal legge grunnlag for tettere samarbeid og integrering. Systematisk dialog med arbeidslivet om innholdet i utdanningene skal sikre samfunnsrelevans. Og vi tar grep for å gi utdanningen høyere status i NTNU. En arbeidsgruppe har foreslått flere konkrete tiltak for å oppnå dette.

LANGT SVAR: 

FUSJONSPLATTFORMEN: Vi jobber for å skape gode betingelser og arbeidsmiljø for ansatte i begge leire. En av begrunnelsene for fusjonen var å skape tettere samarbeid og integrering mellom disiplinfag og profesjonsfag. 

Fusjonsplattformen understreker hvordan "koblingen mellom profesjons- og disiplinfagene skal styrke kvaliteten gjensidig, og fagkompetansen i miljøene skal utnyttes på tvers. Fusjonen danner her grunnlag for gjensidig styrking av profesjons- og disiplinfagene". Dette er rektor og resten av ledelsen opptatt av å legge til rette for. Systematisk dialog med arbeidslivet om innholdet i utdanningene skal sikre samfunnsrelevans.

HØYNER STATUSEN TIL UNDERVISERNE: Vi er også i ferd med å ta grep for å gi utdanningen høyere status i nye NTNU. En arbeidsgruppe foreslo i vår at vi skal satse mer på de gode underviserne. Gruppa foreslår tiltak på fire områder;

 • klargjøring av krav til undervisningskompetanse.
 • at undervisningskompetansen vies større oppmerksomhet ved stillingsvurderinger. 
 • at det innføres en egen belønningsordning for særlig dyktige undervisere.
 • innføring av en "pedagogisk mappe" som middel for å dokumentere undervisningskompetanse.

BRED MEDVIRKNING: Likevel er det sikkert noen som nå opplever usikkerhet om fremtiden. De lurer f.eks på hvilken enhet de skal tilhøre, hva som blir innholdet i jobben i 2017 og hvem som blir nærmeste leder.

Dessverre er det slik at vi i en overgangsfase ikke har svar på alle disse spørsmålene. Ingen sitter med fasiten på hvordan fremtiden vil bli. Men gjennom bred medvirkning i de mange planleggingsgruppene som er nedsatt for å utrede instituttorganisering og faglig integrasjon, samt god oppfølging og kommunikasjon fra ledere på alle nivåer, håper vi at det blir lettere å komme seg gjennom denne fasen. 

SVAR: Alle vitenskapelig ansatte ha tatt med seg egen forskningstid inn i det nye, fusjonerte NTNU. Har du rett og plikt til å bruke 50 prosent av arbeidstiden på forskning så følger i utgangspunktet dette premisset stillingen din. 

Uavhengig av fusjonen foregår det imidlertid en debatt om fordeling av forskningstid. Du kan lese mere om hvordan dette spørsmålet har vært adressert i styremøtene ved HiST og NTNU (artikkel i Universitetsavisa). Ledelsen vil senere avgjøre hvilke prinsipper som skal gjelde på dette området.

Studenter

Studenter

SVAR: Så langt har nok studentene ved de tidligere høgskolene merket mest til de positive effektene av fusjonen. De har f.eks fått:

 • Et vitnemål med høy status. En utdanning fra NTNU skal gi deg et forsprang, den skal bety at du rykker fram i køen hos arbeidsgiverne som du søker jobb hos.
 • Et kraftig utvidet bibliotekstilbud.
 • Karrierehjelp gjennom tiltak som NTNU Karriere, NTNU Bridge og NTNU Alumni, som kan åpne dører når du skal søke jobb etter studiene.
 • Tilgang til 3400 videoforelesninger.
 • Tilrettelegging av studiene for studenter med toppidrettstatus i Ålesund og Gjøvik, i tråd med samarbeidsavtalen mellom NTNU og Olympiatoppen / Norges Idrettsforbund. Toppidrettsstudenter i Trondheim har hatt tilrettelegging i mange år.
 • Mulighet til å bli medlem av Norges største idrettslag,
 • Innpass i Norges største og beste studentfrivilighetskultur.

Generelt for alle studenter i nye NTNU gjelder det at de etter hvert får tilgang på en del nye IT-verktøy, webløsninger og programvare som gjør studiehverdagen og samhandlingen på tvers av campuser enklere. For eksempel så skal studentene i 2017 ta i bruk Blackboard som e-læringssystem. Det vil gi både studenter og faglærere nye muligheter i undervisningen.

Se også 1o gode grunner for å velge NTNU. 

SVAR: Fusjonen mellom NTNU, HiST, HiG og HiÅ vil ikke virke inn på grader og vitnemål som er tildelt / utstedt før fusjonstidspunktet 1.1.2016. "Nye NTNU" kan ikke utstede vitnemål med tilbakevirkende kraft.

SVAR: Dessverre vil dette neppe la seg gjøre i 2016. Om du tar et studie i en av studiebyene; Gjøvik, Trondheim eller Ålesund, må du ta din eksamen i planlagte lokaler i egen studieby. Dette fordi "nye NTNU" fra starten av ikke har kapasitet eller bemanning for å åpne for denne type fleksibilitet, men på sikt vil det forhåpentligvis bli mulig å veksle mellom studiebyene både underveis i studiene og under eksamen.

SVAR: På kort sikt vil dagens portefølje bli videreført. i 2016 vil alle studier bli gjennomført på samme måte som før. Det er imidlertid satt i gang en prosess for å se på om studieprogram kan samordnes. Flere arbeidsgrupper jobber med å gå gjennom hele studieporteføljen. Realistisk vurdert kan dette føre til at noen fag og emner som er lite etterspurt kan forsvinne. Men dette blir tidligst aktuelt i 2017, eller 2018. 

 

SVAR: Etter fusjonen må studieprogram samkjøres slik at f.eks. sykepleierutdanningen drives etter samme standard uansett om den foregår i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim. Samtidig må vi utvikle vår undervisning i tråd med den rivende utvikling innen nye læringsformer og digital undervisning. Her kan fusjonspartnere lære mye av hverandre.

Fortsatt skal vi arbeide for å løfte kvaliteten i alle våre utdanninger og stille de samme krav til alle studenter. En "A" eller "B" fra NTNU skal henge like høyt uansett ved hvilken campus eller hvilket fakultet du har tatt utdanningen din.

Generelt

Generelt

SVAR: Styrene ved de tre høgskolene og NTNUbesluttet først hver for seg at de ønsker å slå institusjonene sammen. Dette ønsket ble godkjent av Kunnskapsdepartementet 19. juni 2015. Klarsignalet for fusjonen fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen og resten av regjeringen kom etter at meldingen om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren hadde vært diskutert i Stortinget. Meldingen ble lagt fram 27.mars og ble så behandlet i Stortinget i begynnelsen av juni, før endelig vedtak om fusjon 19.06.2015.

Les mer: 

SVAR: Et felles fundamentet for det sammenslåtte NTNU: Fusjonsplattformen ble vedtatt av styringsgruppa i Fusjonsprosjektet 19.8.2015

Oppdraget fra regjeringen var å heve den faglige kvaliteten. Vi fusjonerte for å bli fremragende sammen. Vi ville lage Norges mest spennende, innovative og største universitet. Sammen kan vi videreutvikle kvaliteten innenfor forskning og undervisning og løse samfunnsoppdraget vårt enda bedre enn vi klarte hver for oss. Motivet for fusjonen var altså ikke at vi skulle redusere kostnader, eller si opp ansatte.

Vi  ville forene styrkene i komplementære fagmiljø, tilby komplette utdanningsløp, utvide samarbeidet med næringslivet og bygge solide forskningsmiljø som står sterkere rustet til å hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse.

For eksempel har det nye NTNU styrket sin posisjon både nasjonalt og internasjonalt ved at vi har fått en komplett teknologiutdanning som omfatter både bachelor- og masterutdanning (sivilingeniør). NTNU var tidligere det eneste av de store teknologiske universitetene i Nordic Five Tech-samarbeidet som ikke tilbød bachelor-utdanning i teknologi.

Fusjonen gjør det også lettere for leger, sykepleiere og annet helsepersonell å få større innsikt i hverandre kompetanse når de kommer ut fra studiene. Tradisjonelt har man ikke samarbeidet mye i utdanningen av disse yrkesgruppene, selv om de i hverdagen må jobbe tett sammen.

SVAR: Volumet på forskningen har ikke endret seg i absolutt forstand. Målt i forhold til antall ansatte representerer fusjonen en liten nedgang i første omgang. Dette har sammenheng med at stabene ved dagens høgskoler er dimensjonert for å utdanne studentene som de har tatt opp. Samtidig har også høgskolene sterke forskningsmiljøer. Blant de fire fusjonspartnerne genererer for eksempel ansatte ved Høgskolen i Gjøvik størst andel EU-midler. Resultatet er derfor ikke at forskningen ved det nye NTNU er blitt svekket fordi vi har fått et bredere studietilbud.